Reinigen van grafmonumenten gemeente Den Haag – Aanbestedingsnieuws

Reinigen van grafmonumenten gemeente Den Haag

Begraafplaats Westduin
Foto: Eigen foto

De opdrachtgever is de afdeling begraafplaatsen van de gemeente Den Haag, die ressorteert onder de dienst Stadsbeheer. De afdeling begraafplaatsen van de gemeente Den Haag heeft twee begraafplaatsen onder haar beheer (Kerkhoflaan en Westduin). Rechthebbenden van de grafmonumenten/ grafzerken, hierna monumenten, op de begraafplaatsen zijn verplicht een deel van het onderhoud door de gemeente te laten verzorgen. De afdeling begraafplaatsen voorziet in het minimaal éénmaal per jaar schoonmaken c.q. reinigen van de monumenten. Op dit moment vindt het reinigen nog plaats in eigen beheer. In verband met onderbezetting en de benodigde (toekomstige) investeringen (aanschaf apparatuur) is besloten om de dienst vanaf 2021 uit te besteden.

Begraafplaats Kerkhoflaan beschikt over circa 4000 Monumenten en Begraafplaats Westduin beschikt over circa 7000 monumenten (graven). Alle monumenten dienen jaarlijks (in de vorstvrije periode, maart – oktober) gereinigd te worden. Zowel voor als na het reinigen dient opdrachtnemer een zgn. schouwrapport op te stellen met een beschrijving van de technische staat en eventuele schade en foto’s voor aanvang van de werkzaamheden en na afloop daarvan. Het moment van reinigen van de monumenten dient in goed overleg met de opdrachtgever te worden gerealiseerd, dit in verband met uitvaarten die te allen tijde voorrang hebben. 

De monumenten zijn opgebouwd uit verschillende soorten materialen. Reiniging dient plaats te vinden zonder gebruik te maken van reinigingsmiddelen. Voor de reiniging van circa 11.000 monumenten heeft de opdrachtgever een jaarlijks budget van maximaal 85.000 euro. De gemeente heeft voor deze opdracht een maximaal budget van 680.000 euro voor de gehele loopduur (acht jaar). Uit eigen ervaringscijfers is gebleken dat er gemiddeld zeven minuten nodig zijn voor het reinigen van een monument. Op basis van de uitvraag in de marktconsultatie blijkt het budget dan ook toereikend genoeg te zijn voor het uitvoeren van deze opdracht. Een inschrijving boven het prijsplafond komt dan ook niet voor gunning van de opdracht in aanmerking.

Voor het reinigen van de monumenten heeft opdrachtgever ook overeenkomsten met rechthebbenden waarbij de monumenten vaker dan éénmaal per jaar gereinigd dienen te worden. Opdrachtgever voert dit reinigingsmoment zelfstandig uit, maar heeft de wens om dit waar nodig ook als optie uit te besteden aan de opdrachtnemer van de onderhavige overeenkomst. Deze optionele reiniging valt buiten het plafondbedrag. Binnen deze opdracht is er geen sprake van een overnameplicht van medewerkers.
De genoemde omschrijvingen en aantallen zijn bedoeld ter indicatie en zijn daarom niet leidend. Aan genoemde (omzet)gegevenskunnen geen rechten worden ontleend.

Met de opdrachtnemer die de opdracht zal gaan uitvoeren wordt een overeenkomst gesloten. Deze overeenkomst treedt naar verwachting in werking op 1 maart 2021. De overeenkomst heeft een looptijd van vier jaar en eindigt na verloop van deze looptijd van rechtswege. De
overeenkomst kan eenzijdig door de gemeente Den Haag twee keer worden verlengd met een periode van twee jaar.

De gemeente Den Haag heeft gekozen voor een Europese aanbesteding volgens de openbare procedure. Dit betekent dat in principe iedere geïnteresseerde marktpartij een inschrijving kan indienen voor deze opdracht. Indien de gemeente Den Haag overgaat tot gunning van de opdracht, vindt de gunning plaats op grond van de naar het oordeel van de gemeente Den Haag de Economisch Meest Voordelige Inschrijving
(EMVI). Het gunningscriterium dat daarvoor wordt gebruikt is de beste prijs/kwaliteitverhouding (BPKV). 

Verzoek van de redactie, in deze ook rechthebbenden,  aan de inschrijvers, maak het niet te duur, rechthebbenden betalen de gemeente voor het onderhoud en indien de opdracht gegund is, spuit dan niet de verf van de letters af.

Bron: Tenderned 27 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/209715

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *