Meldkamertafels Politie – Aanbestedingsnieuws

Meldkamertafels Politie

Meldtafels zoals geleverd door Creon. Foto: Creon

De opdracht in deze aanbesteding omvat het leveren en onderhouden van meldtafels. Het doel van deze aanbesteding is het afsluiten van een overeenkomst met een marktpartij die voorziet in de behoefte aan levering van meldtafels én het onderhoud aan alle meldtafels.
Het is belangrijk dat de (meldkamer) medewerkers beschikken over een werkplek die de werkzaamheden ondersteund, zowel ergonomisch als in functionele ondersteuning (bij het uitvoeren van de werkzaamheden). De minimale eisen die de Politie stelt aan deze opdracht staan beschreven in het Programma van Eisen) dat in samenwerking met VHP Human Performance is opgesteld.

Tot de scope van de Opdracht behoren specifiek de volgende onderdelen:

 • de levering van meldtafels;
 • het onderhoud van (alle) meldtafels, zowel de reeds in gebruik zijnde meldtafels als de nieuwe meldtafels. Kortom, er is sprake van verschillende fabrikanten, leveranciers en levensduur van de meldtafels.
 • (onderdelen van) meldtafels die niet meer geschikt zijn voor beoogd gebruik door Politie een tweede leven geven, door bijvoorbeeld hergebruik in eenzelfde of andersoortige toepassing of indien dit niet mogelijk is ten slotte recycling van de grondstoffen.

Naar verwachting zullen er gedurende de initiële looptijd van de overeenkomst ca. 350 meldtafels worden afgenomen t.b.v. Apeldoorn, Hilversum, Den Haag, Amsterdam, LMS-huisvesting (Landelijke Meldkamersamenwerking) en overige politiediensten. In 2021 gaat het om 60 plekken en in de opvolgende jaren resp. om 122, 82, 70 en 10 plekken.  Naast de leveringen van meldtafels dient er tevens onderhoud aan de meldtafels te worden uitgevoerd. Op bestaande meldtafels ( o.a. Creon) kunnen nog garantietermijnen of onderhoudscontracten van toepassing zijn.  Gedurende de looptijd van de overeenkomst zal de Politie zich het recht voorbehouden om de opdracht te wijzigen.

De Politie is voornemens om over te gaan tot het sluiten van een raamovereenkomst met een looptijd van drie jaar, met de optie tot verlenging van vier keer één jaar. De verwachte ingangsdatum van de raamovereenkomst is 1 mei 2021. Hiermee wordt de maximale duur van een raamovereenkomst van vier jaar overschreden. Een looptijd van maximaal zeven jaar biedt de Politie de noodzakelijke flexibiliteit om in te spelen op ontwikkelingen. Binnen deze contractduur dienen namelijk de volgende doelstellingen te worden bewerkstelligd:
– tien genetwerkte meldkamers in 2025, waarbij de locaties van de meldkamers gefaseerd worden gerealiseerd;
– uniformiteit binnen de meldkamer door middel van modulaire meldtafels.

Een langere looptijd dan vier jaar is noodzakelijk en proportioneel vanwege:

 • voornoemde doelstellingen, waarbij de deadline van 2025 uitgaat van een ideale situatie, waarbij geen rekening is gehouden met eventuele onverwachte ontwikkelingen die uitloop tot gevolg hebben. Om die reden is flexibiliteit met betrekking tot de looptijd van de overeenkomst is hierdoor noodzakelijk;
 • de garantietermijn is 7 jaar, waardoor een langere looptijd dan maximaal vier jaar wenselijk en noodzakelijk is;
 • de Politie vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid samen met de opdrachtnemer een bijdrage wil leveren aan en wil investeren in, ontwikkelingen rondom de verduurzaming van het meubilair, in dit geval de meldtafel. Om dit te bereiken is het van belang om met opdrachtnemer een strategische samenwerking aan te gaan, wat een langere looptijd noodzakelijk maakt.

Voor deze Opdracht is de Politie de aanbestedende dienst. 
De hoofdgebruiker van deze overeenkomst is de LMS. LMS is sinds januari 2020 onderdeel van de Politie en organiseert, met en voor de hulpdiensten een landelijk beheerd, 24/7 bereik- en beschikbaar netwerk van maximaal tien operationeel en technisch met elkaar verbonden
meldkamerlocaties waarop de brandweer, Politie, ambulance en Koninklijke Marechaussee hun meldkamerfuncties (gezamenlijk) kunnen uitoefenen. Een sterk netwerk dat, nu en straks, berekend is op haar taak. 


Andere gebruikers van deze overeenkomst zijn:

 • arrestantenverzorging;
 • gebouwbeveiliging (beveilingingsloge);
 • cameratoezicht;
 • Zorgcoördinatiecentra (ZCC);
 • basisteams Wachtcommando ruimte;
 • Netwerk Management Center (NMC);
 • Centrale Servicedesk van de dienst ICT;
 • Operation Control Room (OCR) van de dienst ICT

De Politie gunt de opdracht volgens het gunningscriterium Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding. Om de Economisch Meest Voordelige Inschrijving te bepalen, worden de totaal behaalde punten op de gunningscriteria
(kwaliteit en prijs) bij elkaar opgeteld. De inschrijver met het hoogste aantal punten komt in aanmerking voor gunning van de opdracht.

Bron: Tenderned 27 oktober 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/209739

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *