Rectificatie MIVSP aanbesteding Rijkswaterstaat – Aanbestedingsnieuws

Rectificatie MIVSP aanbesteding Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat gaat bij de windparken in de Noordzee, in windenergiegebied Borssele, data verzamelen over water, wind, neerslag en fauna. Deze data deelt Rijkswaterstaat met andere (overheids)organisaties, zoals het KNMI, de Kustwacht en het Kadaster. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Het ministerie van Economische Zaken is in dit geval opdrachtgever van Rijkswaterstaat, omdat de windparken vallen onder het programma Wind op zee. Het kabinet heeft 3 gebieden gekozen waar de komende jaren windparken worden ontwikkeld. Netbeheerder TenneT is begonnen met de bouw. Het 1ste platform moet in 2019 operationeel kunnen zijn, het laatste in 2023. Het programma Wind op zee draagt bij aan de overheidsdoelstelling om in 2023 16% van de energie duurzaam op te wekken. Contactpersoon is het Inkoopcentrum IV van RWS.

De aanbesteding staat nog open tot (denken we) 30 juni 2017 en verloopt tot nog toe opvallend. Zo is er een marktconsultatie geweest voor de MIVSP, zowel op 6 maart als op 7 april. Het gaat dan om de consultaties Maritiem IV Service Punt (MIVSP) – Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening en Marktconsultatie: Maritiem IV Service Punt (MIVSP) – Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening. Dan volgt op 24 mei de aankondiging van de opdracht op TenderNed: Maritiem IV Servicepunt (MIVSP) levering sensoren RWS/Maritime IV Servicepoint (MIVSP) supply of sensors RWS – Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening met daarin alle bijlagen in Nederlands en Engels. 

Dan is er op 12 juni een rectificatie van de opdracht van 24 mei 2017, waarmee de termijn van ontvangst voor inschrijvingen vervroegd wordt van 4 juli 2017 naar 30 juni 2017 de op TED aanvankelijk gepubliceerde datum. De rectificatie vermeldt in Nederlands en steenkolen-Engels: “De eerste publicatie heeft reeds op 18 mei 2017 plaats gevonden met TED-publication 193339-2017. Door onvoorziene omstandigheden heeft publicatie niet op TenderNed plaats gevonden om die reden is publicatie opnieuw op 24 mei 2017 op TenderNed geplaatst, zodat inschrijvers digitaal kunnen inschrijven. De Planning is aangepast naar aanleiding van deze gewijzigde publicatiedatum.”

Dat betekent dat de aanbesteding van TED in plaats van de aankondiging op TenderNed leidend zou zijn bij het bepalen van de deadline voor inschrijving. TenderNed bericht echter zelf (mirror) dat “Onder de Aanbestedingswet 2012 is een aanbestedende dienst verplicht een aankondiging eerst op TenderNed te publiceren. ” Wat was er nu eerder, de kip of het ei. En is TenderNed dan de kip, of het ei?

Zie hier voor de Rectificatie MIVSP geprint met datum.

en verder over de aankondiging:

§ 2.3.2.2. Aankondiging

Artikel 2.62

1. De aanbestedende dienst die voornemens is een overheidsopdracht te gunnen maakt hiertoe een aankondiging van de overheidsopdracht bekend.

2. De bekendmaking van de aankondiging geschiedt langs elektronische weg met gebruikmaking van het elektronische systeem voor aanbestedingen.

3. De aanbestedende dienst gebruikt voor de bekendmaking van de aankondiging het daartoe door middel van het elektronische systeem voor aanbestedingen beschikbaar gestelde formulier.

[…]

Artikel 2.65 Aanbestedingswet dd. 15 juni 2017:

1. 1De aanbestedende dienst maakt de aankondiging of de inhoud ervan niet eerder op een andere wijze bekend dan nadat hij een bevestiging van de bekendmaking van de Europese Commissie heeft ontvangen.

2. In afwijking van het eerste lid kan de aanbestedende dienst de aankondiging of de inhoud ervan bekendmaken indien hij niet binnen 48 uur na ontvangst van de bevestiging van ontvangst van de aankondiging van de Europese Commissie een bevestiging van de bekendmaking van de Europese Commissie heeft ontvangen.

3. Indien de aanbestedende dienst de aankondiging ook op een andere wijze dan met gebruikmaking van het elektronische systeem voor aanbestedingen bekend maakt, bevat die aankondiging geen andere informatie dan die welke aan de Europese Commissie is gezonden of via het kopersprofiel is bekendgemaakt en bevat deze in ieder geval de datum van toezending aan de Europese Commissie dan wel de datum van de bekendmaking op het kopersprofiel.

Zo ziet het een en ander er uit voor de nietsvermoedende MISVP-inschrijver (met suggesties van de redactie AN in roze):

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *