Realiseren slibkoekoverslag Garmerwolde – Waterschap Noorderzijlvest – Aanbestedingsnieuws

Realiseren slibkoekoverslag Garmerwolde – Waterschap Noorderzijlvest

Foto: ©Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest zorgt in een groot deel van Groningen, in Noord- en Midden-Drenthe en in een stukje Friesland voor veilige dijken en kades, schoon water, gezuiverd afvalwater en voldoende water in elk seizoen.

De essentie van de opdracht in deze aanbesteding is het amoveren van de bestaande verouderde slibkoekoverslag van de
rioolwaterzuiveringsinstallatie Garmerwolde, het ontwerpen en realiseren van een nieuwe slibkoekoverslag en het uitvoeren van de benodigde onderzoeken hiervoor. Verder moet de continuïteit van de bestaande slibontwatering en slibkoekoverslag met tijdelijke maatregelen worden gegarandeerd in de periode van amoveren van de bestaande installaties tot het moment dat de nieuwe installaties goedwerkend in bedrijf zijn. Op hoofdlijnen omvattend:
1. Het ontwerpen van een nieuwe slibkoekoverslag met een slibkoekverwerkingscapaciteit van 53.000 ton/jaar (gem. 23% d.s.).
2. Het amoveren van bestaande koekoverslag met een slibkoek verwerkingscapaciteit van 48.000 ton/jaar (gem. 23% d.s.).
3. Het realiseren van tijdelijke voorzieningen zodat tijdens de ombouwperiode de verwerkingscapaciteit van de slibontwatering, slibkoekoverslag en het wegtransport van de slibkoek naar het huidige verwerkingsbedrijf gedurende de opbouwperiode wordt geborgd.
4. Het realiseren van de nieuwe slibkoekoverslag.
5. Door meting/monitoring onder praktijkomstandigheden aantonen dat de nieuwe slibkoekoverslag voldoet aan de gestelde eisen.
6. Een garantie- en onderhoudstermijn van 12 maanden conform de UAV-gc 2005.

In de aanbesteding wordt de volgende optie meegenomen:
Meerjarig storing-, service- en onderhoudscontract
Een meerjarig storing-, service- en onderhoudscontract met een looptijd van vijf jaar voor de periode 2025-2030. Dit aansluitend op de UAV-GC garantie- en onderhoudstermijn van twaalf maanden. De essentie hiervan is het meerjarig borgen van de gevraagde betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het

Op donderdag 25 augustus 2022 zal vanaf 13.30 uur tot ongeveer 15.00 uur een toelichting plaatsvinden op de onderhavige aanbesteding en de aanbestedingsprocedure die wordt gehanteerd. Deze bijeenkomst is online gehouden via MS-Teams. Tijdens deze voorlichting is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Echter, mondelinge antwoorden, toezeggingen of inlichtingen door of namens de aanbestedende dienst voor, tijdens of na de voorlichtingsbijeenkomst hebben geen enkele
rechtsgeldigheid, tenzij de vragen naderhand alsnog schriftelijk per e-mail worden gesteld aan de aanbestedende dienst en schriftelijk zijn beantwoord in een Nota van Inlichtingen. Hetzelfde geldt voor inlichtingen die overigens gedurende deze aanbestedingsprocedure worden verstrekt.
Gegadigden kunnen zich tot en met uiterlijk 19 juli 2022 hiervoor aanmelden via de berichtenbox van TenderNed.nieuwe slibkoekoverslagsysteem (tweedelijns onderhoud).

NDR: De datum die op het document staat als zijn de publicatie datum is 18 juli. Gepubliceerd is het op 19 juli. Waarschijnlijk bedoelt aanbesteder aanmelden vóór 19 augustus 2022. Is ook logischer in relatie van de datum van bijeenkomst. In het andere geval is er iemand heel hard aan vakantie toe.

Deze aanbestedingsprocedure geschiedt volgens de Nationale openbare procedure. De Opdracht is onderverdeeld in twee fasen, te weten:
– Fase 1: Bouwteamfase
– Stap 2: Realisatiefase

Inschrijvers moeten een prijsaanbieding doen voor het uitvoeren van fase 1 van de Opdracht en tevens een realistische inschatting maken van de kosten voor het uitvoeren van fase 2. De aanbestedende dienst heeft voor de totale opdracht een plafondbedrag vastgesteld van €4.600.000,-(excl. BTW).

Bron: Tenderned 17 juli 2022

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/267861

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *