Realisatie Testcentrum RDW – MITC Basis – Aanbestedingsnieuws

Realisatie Testcentrum RDW – MITC Basis

MITC. Impressie: © RDW

De RDW beschikt sinds 1980 over een volledig in eigendom zijnde testbaan. Deze testbaan is gesitueerd naast het vliegveld van
Lelystad. Deze testbaan wordt in zijn totaliteit aangeduid als TCL (Testcentrum Lelystad).

Deel 1: Diverse baanvlakken
Dit deel beslaat het grootste deel van het totale terrein en het bestaat uit verschillen baanvlakken van diverse afmetingen en met diverse vormen van voornamelijk asfalt. De baanvlakken worden door de RDW beschouwd als testmiddelen waarop verschillende soorten voertuigen worden beproefd op het voldoen aan diverse relevante normen en regelgeving. Om dit mogelijk te maken moeten deze baanvlakken aan diverse (ISO of andere) specificaties voldoen. Specifieke baanvlakken kunnen gebruikt worden voor meerdere testen waardoor een complex geheel ontstaat van normen waaraan het baanvlak moet voldoen.
Deel 2: Gebouw(en)
Dit deel betreft een gebouw met werkplekken en vergaderzalen alsmede werkplaatsen waarin voertuigen worden onderworpen
aan testen. Het kantoorgedeelte valt te beschouwen als regulier kantoorpand, waarbij sprake is van een publiek deel (ontvangst
en receptie) en een beveiligd deel (werkplekken en vergaderzalen). Net als bij de baanvlakken is bij de werkplaatsen sprake van
specifieke keuringen die hier moeten plaatsvinden en waaruit specifieke eisen (of combinaties van eisen) volgen waaraan de
werkplaatsen moeten voldoen. Ook worden de werkplaatsen gebruikt om voertuigen voor te bereiden op de testen die op de
baanvlakken worden uitgevoerd. Vanwege de redelijk centrale ligging wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de faciliteiten door
diverse collega’s met andere standplaatsen.
Op het TCL werken ongeveer 30 mensen. Hierbij gaat het om een groep testers en ondersteunend personeel. Daarnaast zijn er
diverse bezoekers (zowel van de RDW als externen) in het kader van het uitvoeren van testen i.s.m. de RDW.

Om te kunnen voldoen aan de eisen om in de toekomst autonoom rijdende voertuigen en innovatieve voertuigen en
voertuigsystemen te kunnen testen heeft RDW het project opgestart om het testcentrum te verplaatsen. De verplaatsing biedt
RDW de mogelijkheid om te kunnen voldoen aan toekomstige eisen. De huidige baan in Lelystad is bijvoorbeeld niet lang genoeg om testen uit te voeren met autonoom rijdende voertuigen of ‘truck platooning’. Het nieuwe testcentrum zal worden gebouwd op het beoogde multimodale kennis- en testcentrum voor slimme mobiliteit en infrastructuur (MITC) in Marknesse. Dit biedt RDW tevens de mogelijkheid om samenwerkingen aan te gaan met innovatieve partners.

De RDW wenst op de nieuwe locatie in Marknesse een testcentrum te ontwikkelen die aansluit op de huidige functionaliteiten en actuele eisen, en die voorbereid is op de toekomstige testen en de eisen die daarbij gesteld kunnen worden. Het testcentrum is een onafhankelijk testlaboratorium voor voertuigtechniek met een unieke combinatie van diensten en producten onder één dak. Hier worden straks de modernste testen uitgevoerd.
Het (functionele) ontwerp voor MITC-basis bestaat uit de volgende onderdelen:
a Volledige kombaan
b ABS-baan/remvlakte/wetgrip-baan
c Stabiliteitsvlak/dynamische cirkel
d ESP/stabiliteitscirkel
e R130 baan
f Geluidmeetvlakte
g EURO NCAP kruispunt
h Hellingbanen/heuvelgebied
i Gebouwen met daarin een aantal ondersteunende voorzieningen (zoals kantoren, ontvangst- en bezoekerscentrum,
ontmoetings- en expertisecentrum)

De opdracht behelst het realiseren van het infra-/terreingedeelte (civiel/GWW/installaties) van MITC-basis (inclusief het
pompgebouw), en het verrichten van de hiervoor nog benodigde ontwerpwerkzaamheden (DO en UO). De opdrachtnemer is
(uiteraard) verantwoordelijk voor de aansturing en coördinatie van zijn eigen onderaannemers en adviseurs. Daarnaast is de
opdrachtnemer verantwoordelijk voor de coördinatie van de bouwkundig aannemer en installateurs van het gebouwgedeelte,
voor zover dit zijn werkzaamheden raakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bouwplaats, maar ook aan werkzaamheden die de E-installateur zal verrichten op het infra-/terreingedeelte (specifieke beveiligingscomponenten). Dit betekent dat er coördinatie
dient plaats te vinden met betrekking tot het ontwerp én de uitvoering. Het is momenteel nog niet duidelijk of en in welke vorm en omvang onderhoud onderdeel uitmaakt van de opdracht. Dit zal bij aanvang van de gunningsfase uiteraard duidelijk zijn en worden medegedeeld. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij een team samenstelt met alle benodigde kennis, disciplines en ervaring voor uitvoering van de opdracht. Vanwege de complexiteit van de opdracht verlangt RDW dat de opdrachtnemer een partij inschakelt met specifieke kennis van het ontwerpen en realiseren van testbanen (proving grounds). Daarnaast dient bijvoorbeeld ook installateur te worden toegevoegd aan het team. Deze aanbesteding heeft betrekking op de testbaan en omliggend terrein (inclusief pompgebouw). Buiten de scope van de opdracht en de aanbesteding valt (het ontwerp en) de realisatie van de gebouwen.

De opdrachtwaarde is geraamd op €56.000.000,- exclusief btw. RDW heeft de mogelijkheid om 50% meer af te nemen. De
maximale waarde van de overeenkomst is dus €84.000.000,- exclusief btw. Aan deze opdrachtwaarde kunnen geen enkele
rechten worden ontleend. Die is namelijk onder andere afhankelijk van het eventueel toevoegen van onderhoud aan de opdracht, eventuele indexering en eventuele wijzigingen. De opdrachtwaarde is enkel relevant in het kader van aanbestedingsregelgeving.

Met de gegunde partij, zijnde opdrachtnemer, wordt een aannemingsovereenkomst gesloten voor de uitvoering van het werk.
Op de overeenkomst wordt de UAV-GC 2005 van toepassing verklaard, voor zover daarvan in overeenkomst of anderszins niet
wordt afgeweken. Bij de uitnodiging voor deelname aan de gunningsfase wordt de aannemingsovereenkomst in concept
verstrekt, zoals deze met de gegunde partij zal worden gesloten. De aanbestedende dienst in deze Europese niet-openbare aanbesteding is RDW. In de selectiefase wordt de organisatie van gegadigden beoordeeld aan de hand van te stellen eisen en criteria. Resultaat van de procedure is de selectie van maximaal drie gegadigden.

Bron: Tenderned donderdag 20 juli 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/304498

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 21 juli 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *