Raamovereenkomst nader onderzoek bomen 2021-2025 Eindhoven – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Raamovereenkomst nader onderzoek bomen 2021-2025 Eindhoven

Foto: Pexels.com

Bomen bepalen grotendeels de kwaliteit van een leefomgeving. Ze kleuren de omgeving en zijn rustgevend. Bomen zijn van grote waarde doordat ze een gunstig effect hebben op onze gezondheid en sociale omgang. Naast deze belangrijke kwaliteiten kunnen bomen echter ook voor overlast en gevaar zorgen. Bijvoorbeeld bij stormschade of wortelopdruk. Goed gefundeerd boombeleid en -beheer zorgt voor duidelijkheid en beperkt het aantal onverwachte klachten en problemen. Aldus zomaar een introductie van een bomendienst.

De Opdracht in deze aanbesteding betreft op hoofdlijnen het volgende:

 • VTA Bomen;
 • Groeiplaatsonderzoeken;
 • Stabiliteitsonderzoeken;
 • Opstellen van rapportages.

De geraamde waarde van de raamovereenkomst bedraagt naar verwachting €240.000,- excl. btw over de maximale
looptijd van de raamovereenkomst van vier jaar. Inschrijvers kunnen geen rechten ontlenen aan deze geraamde waarde. De overeenkomst is gekwalificeerd als raamovereenkomst in de zin van de Aanbestedingswet 2012, daarom zal deze worden gesloten voor een maximale waarde van 150% van voornoemd bedrag, om te voorkomen dat de geraamde waarde wordt overschreden, voordat de looptijd van de raamovereenkomst is verstreken.
De Overeenkomst heeft een looptijd van twee jaar en gaat in per 1 november 2021. De initiële contracttermijn eindigt op 31
oktober 2023. De Opdrachtgever heeft twee maal de mogelijkheid eenzijdig om de Overeenkomst onder dezelfde condities
te verlengen met telkens maximaal 1 (één) jaar. De beslissing tot het al dan niet verlengen van de Overeenkomst berust
uitsluitend bij Opdrachtgever en zal schriftelijk aan de Opdrachtnemer(s) worden medegedeeld, uiterlijk 3 maanden voor
het aflopen van de Overeenkomst.
De hoeveelheden vernoemd in het bijbehorende Bestek en behorend bij de genoemde resultaatsverplichtingen zijn
gebaseerd op een looptijd van 24 maanden. Aan initiële looptijden en Bestek hoeveelheden kunnen geen rechten worden
ontleend.

Opdrachtgever heeft gegevens van haar bomen in een digitaal bomenbeheersysteem staan. In dit systeem staan onder
andere de basisgegevens, boomveiligheidscontroles en besluiten. De opdrachtgever wil ook de gegevens/data van de
uitgevoerde nader onderzoeken in het gemeentelijke digitale bomenbeheersysteem hebben. De opdrachtgever heeft het
onderdeel nader onderzoek nog beperkt ingericht in het digitaal bomenbeheersysteem. Tevens gebruikt opdrachtgever het
digitale bomenbeheersysteem om processen efficiënt te organiseren en vast te leggen. Opdrachtgever maakt via het
digitale bomenbeheersysteem bijvoorbeeld de werkvoorraad van de uit te voeren nader onderzoeken door aannemer
inzichtelijk. Aannemer maakt via het digitale bomenbeheersysteem bijvoorbeeld inzichtelijke bij welke bomen de nader
onderzoeken uitgevoerd zijn.
Doelstelling
Doelstelling is dat alle processtappen en verkregen gegevens/data van de nader onderzoeken in het gemeentelijke digitale
bomenbeheersysteem staan.
Uitgangspunten:

 • De opdrachtgever heeft het gemeentelijke digitaal bomenbeheersysteem in GeoVisia (versie 6) ingericht. Alle
  gegevens uit het nader onderzoek dienen ook in GeoVisia (versie 6) opgenomen te worden (direct in het
  gemeentelijke bronbestand in GeoVisia inclusief alle stamtabellen en rekenregels). Niet als document (zoals pdf)
  maar als attributen in de stamtabellen.
 • Het digitale bomenbeheersysteem dient ingericht te worden en gebruikt zodat processen efficiënt verlopen en
  vastgelegd worden. Bomen waarbij nader onderzoek uitgevoerd moet worden, worden reeds geregistreerd in
  GeoVisia.
 • Het gewenste informatiemodel wordt ingericht in een relationele tabel (sublaag) en hoeft alleen de Nader
  Onderzoek gegevens te beschrijven.
 • Er worden geen gegevens geïmporteerd of exporteert vanuit het gemeentelijke digitale bomenbeheersysteem.
 • De in het digitale bomenbeheersysteem aanwezige en toe te voegen gegevens zijn eigendom van de gemeente
  Eindhoven.
 • Opdrachtnemer krijgt bij de uitvoering van het contract de beschikking over een of twee inlogaccount(s) voor
  GeoVisia Online. Opdrachtnemer beschikt zelf over hardware, software (internetbrowser) en verbinding met
  internet om GeoVisia Online te kunnen gebruiken.
 • De gemeente heeft de beschikking over eigen/interne functioneel beheerder en database expert voor het
  inrichten van GeoVisia. Gemeente Eindhoven maakt op basis van het functioneel ontwerp de inrichting van de
  database en zorgt voor de verdere inrichting in GeoVisia.

De opdrachtgever wil een functioneel ontwerp van de relationele laag ‘Nader onderzoek’. Een functioneel ontwerp bestaat
uit legenda, paspoort, stamtabel, rekenregels, rapporten van aannemer ontvangen in dit stadium. Deze gegevens worden
vertrouwelijk behandeld ten behoeve van deze inschrijving.

Bronnen: Idverde, Tenderned vrijdag 30 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/234557

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *