Bestuursadvies, financiële en bedrijfsvoeringsvraagstukken Aalsmeer – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Bestuursadvies, financiële en bedrijfsvoeringsvraagstukken Aalsmeer

Doel van deze aanbesteding is te komen tot een overeenkomst met één dienstverlener voor het leveren van adviesdiensten op het gebied van bestuursadvies, specifiek gericht op het gebied van financiële en bedrijfsvoeringsvraagstukken.
De uitvraag betreft het bieden van inhoudelijke en procesmatige ondersteuning vanuit een kernteam dat bestaat uit een drietal profielen. Deze profielen luiden:
1. Bestuursadviseur;
2. Strategisch financieel adviseur;
3. Projectmanagement ondersteuner. 

Gemeente Aalsmeer wil daarin haar eigenheid behouden en een betrouwbare, benaderbare partner zijn voor inwoners en ondernemers. Als hechte gemeenschap wil gemeente Aalsmeer de menselijke verbinding versterken. Samenwerken aan oplossingen voor de opgaven van de toekomst, op sociaal vlak, maar ook met een hoge dosis ondernemingsgeest.
Om dit te realiseren heeft opdrachtgever er voor gekozen om een compacte en wendbare netwerkorganisatie op te gaan bouwen. Strategisch denkvermogen vormt hierbij de kern. Er wordt opdracht- en resultaatgericht gewerkt aan de dynamische Aalsmeerse opgaven. Routinematige en structuurprocessen (bijvoorbeeld dienstverleningsprocessen zoals vergunningverlening,
vertrekking van rijbewijzen & identiteitsbewijzen, het merendeel van ondersteunende processen rondom financiën, P&O en ICT maar ook uitvoeringsprocessen als reiniging en afvalinzameling) zullen zoveel mogelijk worden uitbesteed aan partners. Met deze partners worden dienstverleningsovereenkomsten gesloten op basis van de principes van goed opdrachtgeverschap en goed opdrachtnemerschap. Dit biedt ruimte voor focus en sturen op kerntaken.

De aangeboden kandidaten dienen als kernteam goed op elkaar te zijn ingespeeld en dienen elkaar onderling te kunnen opvangen op het procesmatige vlak en op hoofdlijnen op het inhoudelijke vlak. De insteek van de inhuur is om het kernteam minimaal 1 dag per week beschikbaar te hebben, waarbij overigens de bestuursadviseur 1,5 dag per week beschikbaar
dient te zijn. Bij voorkeur zijn de aangeboden kandidaten op de dinsdagen (als vaste dag) beschikbaar. Alle aangeboden kandidaten hebben een HBO of WO achtergrond. De inzet van maximaal 1,5 dag per week voor de bestuursadviseur en maximaal 1 dag per week voor zowel de strategisch financieel adviseur en de projectmanagement ondersteuner zijn gegarandeerd gedurende de looptijd van het contract, waarbij de aangeboden kandidaten over een zekere reservecapaciteit dienen te beschikken. Hierbij bestaat de mogelijkheid om – indien dat opportuun en wenselijk wordt geacht door de opdrachtgever – additionele expertise in te zetten, naast dit kernteam. Het kernteam en eventueel additioneel in te zetten expertise
borduren voort op fundamenten die al eerder zijn gelegd, maar tonen zelf visie, pro activiteit en hebben een no nonsens aanpak.
Qua inzet dienen de aangeboden kandidaten flexibel te zijn in de zin van bereikbaarheid en beschikbaarheid. Fysieke aanwezigheid is noodzakelijk op de momenten die ertoe doen. Digitale aanwezigheid tijdens overleggen kan in overleg met de opdrachtgever. Zichtbaarheid voor bestuur, directie en medewerkers van de gemeente Aalsmeer, zeker bij de start van de inzet, is
belangrijk. De aangeboden kandidaten leveren een inspanningsverplichting.
  

Op basis van voor de opdracht minimale en maximale inzet en minimaal en maximaal te hanteren uurtarieven heeft opdrachtgever de opdracht geraamd in een bandbreedte tussen €118.400,- en €269.600,- op jaarbasis. Op basis van de volledige looptijd van de overeenkomst (inclusief mogelijke verlenging) kent de opdracht een geraamde bandbreedte tussen €473.600,- en €1.078.400,- excl. btw. Deze raming is gebaseerd op basis van de huidige status van de transitie en de naar inschatting van opdrachtgever nog door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden om tot het gewenste eindresultaat te komen.

De opdracht vangt aan op 1 december 2021 en wordt aangegaan tot en met 31 december 2022. Opdrachtgever is bevoegd, indien dit voor de afronding van de opdracht noodzakelijk is, de overeenkomst driemaal met twaalf maanden te verlengen. De uiterlijke termijn loopt daarmee tot en met 31 december 2025. De overeenkomst eindigt derhalve te allen tijde van rechtswege
op 31 december 2015 of zoveel eerder als de opdracht kan worden afgerond. Van grote invloed op het besluit om de overeenkomst al dan niet te verlengen zijn de geleverde prestaties van opdrachtnemer. Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst de door opdrachtnemer geleverde prestaties evalueren, waarna op basis hiervan door opdrachtgever besloten wordt op opdrachtgever gebruik zal maken van de verlengingsmogelijkheid van de betreffende verlengingsperiode. De beslissing tot het al dan niet verlengen van de overeenkomst berust uitsluitend bij opdrachtgever. 

Bron: Tenderned vrijdag 30 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/234482

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *