Ingenieursdiensten gemeente Meppel – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Ingenieursdiensten gemeente Meppel

Illustratie: © Gemeente Meppel

De gemeente Meppel heeft het voornemen om meerdere leveranciers te contracteren door middel van raamovereenkomsten voor ingenieursdiensten voor beleidsplannen met betrekking tot het bereiken en instandhouding van de fysieke leefomgeving, onderdeel: Planologie in verschillende disciplines.
In algemene termen omvat deze raamovereenkomst producten welke een bijdrage leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Meppel en die hun basis vinden in de Wet Ruimtelijke Ordening (Wro) tot 1-1-2022 en de Omgevingswet (Ow) die naar verwachting gaat gelden op 1-1-2022. De overgangsperiode Wro en Omgevingswet maakt deel uit van deze raamovereenkomst. De aard van de verwachte dienstverlening met alle diversiteit aan werkzaamheden rechtvaardigt de indeling in onderstaande onderwerpen:

 • Structuurvisie (en als de Omgevingswet geldt: Omgevingsvisie en Omgevingsprogramma).
 • Bestemmingsplan (en als de Omgevingswet geldt: Omgevingsplan en Projectbesluit)
 • Vormvrije MER beoordeling (dus de MER niet)
 • Wijzigingsplan
 • Ruimtelijke onderbouwing
 • Inpassingsplan
 • Project-afwijkingsbesluit
 • Beheers verordening
 • Planologisch juridische advisering
 • Planologische milieuadvisering
 • Planschade risico analyse
 • Exploitatieplan
 • Coördinatieregeling o.b.v. de Wro.

Het kan bij deze onderwerpen gaan om het opstellen van een nieuw product of het herzien van een bestaand product. Hierbij wordt opgemerkt dat indien er bepaalde onderzoeken nodig zijn om tot deze producten te komen deze ook onder het betreffende product verstaan moeten worden. Deze worden altijd benoemd in de uitvraag van de deelproducten. Te denken valt aan:
a) Archeologie
b) Bodem
c) Cultuurhistorie
d) Ecologie
e) Flora en fauna
f) Geluid en luchtkwaliteit
g) Milieu Effect Rapportage
h) Natuurwaarden
i) Stikstofdepositie en ammoniak (PAS)


Eveneens wil de gemeente bij de ‘vaststellingsprocedure c.q. procesbegeleiding’ ondersteund kunnen worden. Hierbij kan gedacht worden aan o.a. verwerken van zienswijzen, juridische ondersteuning o.a. bij gerechtelijke procedures, ondersteunen van bestemmingsplanprocessen, dan wel bij het organiseren van bijeenkomsten (denk aan inloop – informatieavonden) en het houden van presentaties voor omwonenden of voor het bestuur van de gemeente.
De financiële omvang van de voorgenomen raamovereenkomsten is bepaald op basis van historische gegevens. Het betreft een schatting van de financiële omvang en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Financiële omvang gemiddeld per jaar: €150.000,-. 

Indien de aanbestedende dienst een opdracht voor een ingenieursdienst wenst te plaatsen wordt dit een nadere opdracht genoemd. In het geval de raming van de nadere opdracht €25.000,- of meer bedraagt, zal een minicompetitie plaatsvinden waarbij alle ingenieursbureaus uit de betreffende raamovereenkomst uitgenodigd worden om een offerte in te dienen. Opdrachten onder de €25.000,- worden gedurende de looptijd van de overeenkomst verstrekt aan de raamcontractanten. De aanbestedende dienst heeft hierbij het streven om deze opdrachten evenredig te verdelen. De specifiek inhoudelijke eisen verbonden aan de uitvoering van de nadere opdracht zullen worden meegenomen in de uitvraag van de nadere opdracht. Voorgaande laat onverlet dat het programma van eisen in alle gevallen van toepassing is. Het ingenieursbureau dient binnen acht werkdagen na een verzoek tot het indienen van een nadere inschrijving haar aanbieding in te dienen. Het ingenieursbureau dient binnen acht werkdagen na opdrachtbevestiging beschikbaar te zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden.
De nadere opdracht wordt gegund aan het ingenieursbureau met de beste nadere inschrijving. Bij iedere nadere opdracht vindt de afweging plaats of gunnen op beste prijs-kwaliteitsverhouding of op laagste prijs het meest passende gunningscriterium is, waarbij de laagste prijs als uitgangspunt gehanteerd wordt. Ingeval er desondanks voor een beste prijs-kwaliteitsverhouding gekozen wordt kunt u naast de prijs denken aan een (beknopte) plan van aanpak.

De raamovereenkomsten worden aangegaan voor een vaste periode van twee jaar welke loopt van 29 oktober 2021 tot en met 29 oktober 2023. Hierna heeft de gemeente Meppel de optie om de overeenkomsten tweemaal met één jaar te verlengen tot en met uiterlijk 29 oktober 2025. Voor de onderhavige aanbesteding worden drie raamcontracten of minder aangegaan indien er minder geschikte inschrijvingen zijn ontvangen.

Bron: Tenderned vrijdag 30 juni 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/234578

 

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *