Raamovereenkomst Levering gietijzeren kolken en putdeksels Amstelveen en Aalsmeer – Aanbestedingsnieuws

Raamovereenkomst Levering gietijzeren kolken en putdeksels Amstelveen en Aalsmeer

Foto: www.pixabay.com

De Aanbestedende Dienst is op zoek naar één leverancier die op afroep en naar behoefte de gewenste gietijzeren kolken en putdeksels kan leveren conform het Programma van Eisen, gedurende de in raamovereenkomst voor leveringen bepaalde duur. De leverancier draagt de volledige zorg voor de leveringen ten behoeve van gemeenten Amstelveen en Aalsmeer.

De raamovereenkomst betreft het op afroep en naar behoefte leveren van gietijzeren kolken en putdeksels. De eisen die hieraan worden gesteld vindt u terug in het Programma van Eisen. In het inschrijvingsformulier is het assortiment beschreven van de te leveren gietijzeren kolken en putdeksels. De materialen moeten op afroep en naar behoefte worden geleverd op verschillende
locaties binnen de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer.

Omzet 2017 – 2020:
De jaarlijkse (gemiddelde) omzet, gebaseerd op omzetgegevens uit de periode 2017 – 2020, bedraagt €100.000,- per jaar.
Voornoemde omzetgegevens zijn slechts ter indicatie aangegeven. De raamovereenkomst die bij een eventuele gunning wordt aangegaan geldt voor twee jaar en heeft als gewenste ingangsdatum 2 augustus 2021 en eindigt op 2 augustus 2023. De looptijd kan twee keer met (telkens) één jaar door de opdrachtgever eenzijdig worden verlengd. Het uitgangspunt bij de optionele verlenging is een verlenging onder gelijkblijvende voorwaarden, inclusief de indexeringsbepaling zoals verwerkt in de raamovereenkomst voor leveringen. Indien de opdrachtgever gedurende de duur van raamovereenkomst besluit om aanvullende leveringen af te nemen dan kunnen deze uitbreidingen onderdeel gaan uitmaken van de naar aanleiding van deze aanbesteding te sluiten raamovereenkomst. De aanbestedende dienst behoudt zich echter het recht voor om deze eventuele aanvullende leveringen buiten deze raamovereenkomst te laten en door derde(n) te laten uitvoeren.  De aanbestedingsprocedure is de openbare Europese aanbestedingsprocedure ex. Hoofdstuk 2.2 van de Aanbestedingswet 2012. 

Het gunningscriterium is de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Dit betekent dat de aanbestedende dienst zowel de ‘‘kwaliteit’ als de prijs’ in de beoordeling van de inschrijvingen betrekt.
De volgende (sub)gunningscriteria hebben betrekking op de ‘kwaliteit’:

Criterium Omschrijving
Kwaliteitscriterium 1 Organisatie leveringen & kwaliteitsborging
Kwaliteitscriterium 2 Milieu en duurzaamheid
Kwaliteitscriterium 3 Klanttevredenheid – klachtenafhandeling

Ten behoeve van de beoordeling op het gunningscriterium dient inschrijver bij inschrijving een plan van aanpak in te dienen van maximaal 5 pagina’s A4, lettertype Verdana, puntgrootte 9 met daarin de uitwerking van de kwaliteitscriteria 1 t/m 3. De uitwerking dient minimaal te voldoen aan de gestelde eisen in het Programma van Eisen.

Bron: Tenderned 14 mei 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/227724

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *