Overgang hulp bij huishouden Terneuzen van zo-net naar de markt – Aanbestedingsnieuws

Overgang hulp bij huishouden Terneuzen van zo-net naar de markt

foto: www.pexels.com

De aanbestedende dienst noemt de opdracht: Europese aanbesteding overgang Hulp bij Huishouden gemeente Terneuzen van zo-net naar de markt. Het gaat in deze aanbesteding om een opdracht die uitsluitend betrekking heeft op het verrichten van diensten. Het betreft hier diensten in het kader van de Wmo 2015. Een overzicht van diensten die de opdrachtnemer gaat uitvoeren binnen drie maanden na gunning doch uiterlijk vanaf 1 oktober 2021 is opgenomen in de aanbestedingsdocumenten.

Er is sprake van een overgang van diensten van zo-net naar de markt (“going concern”) zoals beschreven in de inkoopstrategie Hulp bij Huishouden, waarbij de insteek van de aanbestedende dienst is dat de cliënten zo veel mogelijk hun bestaande ondersteuner behouden. Zo-net is een (overheids-)onderneming die de dienst Hulp bij Huishouden voorheen als algemene voorziening en nu als maatwerkvoorziening op basis van quasi-inbesteding levert. De opdracht bestaat dan ook uit een eenmalige overdracht van bestaande cliënten van Zo-net naar opdrachtnemer, waarna de uitvoering van de opdracht plaatsvindt op basis van de huidige deelovereenkomst voor het leveren van een maatwerkvoorziening begeleiding (huishoudelijke hulp). De relevante inkoop- en overige bescheiden van de lopende inkoopprocedure zijn bijgevoegd aan de documenten . Deze documenten maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst. De aanbestedende dienst gaat er van uit dat de huidige dienstverlening op basis van de geldende indicaties/beschikkingen wordt voortgezet. De aanbestedende dienst kiest er voor om de bestaande cliënten en personeel op deze wijze over te dragen, om er zeker van te zijn dat marktpartijen een evenredige kans krijgen om de opdracht te verwerven en om te bewerkstelligen dat de zorgcontinuïteit voor de cliënten zo veel
mogelijk gewaarborgd wordt.

De opdrachtnemer gaat de diensten uitvoeren, op basis van een eigen plan van aanpak, waarbij hij ingaat op de wijze waarop de overgang van de diensten voor zowel personeel als cliënten zo soepel mogelijk verloopt. Gegadigden krijgen in de dialoogfase de mogelijkheid de contouren van een inschrijving te presenteren. De gegadigde gaat daarbij in op het door hem op te stellen plan van aanpak inzake de gewenste overgang van cliënten en personeel. De aanbestedende dienst brengt op basis van een te houden dialoog met de geselecteerde gegadigden, het aantal definitieve gegadigden terug tot twee inschrijvers die op basis van een na de dialoog te verstrekken nader inkoopdocument zijn inschrijving kan doen.
De dialoogfase en wijze van beoordelen door de aanbestedende dienst is uitgeschreven in een “dialoogdocument” dat de drie geselecteerde gegadigden ontvangen voordat de dialoog plaatsvindt. Aan de twee inschrijvers die in de dialoogfase overblijven, verzoekt de aanbestedende dienst een uitgewerkte inschrijving in te dienen.

Het gaat in deze aanbesteding om een overheidsopdracht. De procedure is een procedure voor sociale & specifieke diensten ex art. 2.38 Aanbestedingswet 2012. De aanbestedende dienst sluit een schriftelijke overeenkomst met één ondernemer voor het verrichten van de diensten. De aanbestedende dienst raamt de waarde van de opdracht in ieder geval hoger dan €750.000,- exclusief BTW. De aanbestedende dienst heeft voor deze opdracht bij gelijkblijvende cliëntenaantallen en overige omstandigheden een budget voor 2021 geraamd, namelijk €1.984.000,- inclusief BTW. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat de indicering van cliënten reeds plaats heeft gevonden voor de komende jaren. De aanbestedende dienst kan deze raming tussentijds bijstellen. De aanbestedende dienst wijst er nadrukkelijk op dat het een raming betreft en gegadigden en uiteindelijke opdrachtnemer kunnen daar geen rechten aan ontlenen.

De looptijd van de overeenkomst sluit aan bij de deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding. De overeenkomst welke in de onderhavige aanbesteding gesloten wordt eindigt na overdracht van de cliënten en personeel, en gaat over in de deelovereenkomst Maatwerkvoorziening Begeleiding. Het gunningscriterium in deze aanbesteding is de economisch meest
voordelige inschrijving, gebaseerd op de beste prijs-kwaliteit verhouding (BPKV). Varianten zijn niet toegestaan. Na afronding van de dialoogfase en de definitieve selectie van maximaal twee inschrijvers, ontvangen inschrijvers een nader uitgewerkte set aan subgunningscriteria en de definitieve beoordelingsprocedure.

Bron: Tenderned 2 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/224131

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *