Adviseur installaties brandweerkazerne Brabant Noord – Aanbestedingsnieuws

Adviseur installaties brandweerkazerne Brabant Noord

Huidige kazerne en bouwlocatie Brabant Noord. Foto: Google Streetview

Bij deze aanbestedingsprocedure wordt een opdracht aan een adviseur E&W-installaties aanbesteed. Een concept daarvoor zal te zijner tijd in de gunningsfase ter beschikking worden gesteld. De adviseur E&W-installaties dient een ontwerp op te stellen voor de hoofdlocatie. De opdracht betreft vernieuwbouw van de hoofdlocatie in ’s-Hertogenbosch. De hoofdlocatie wordt gerealiseerd op het huidige terrein van de brandweerkazerne ’s-Hertogenbosch aan de Vogelstraat, waar ook andere
veiligheidsdiensten gehuisvest zijn, en het aangekochte terrein aan de Plevierstraat. Daarbij is het wenselijk beide locaties met elkaar te verbinden. Eén van de mogelijkheden is het betrekken/overnemen van de tussenliggende straat (De Plevierstraat). Hierover moet met de gemeente ’s-Hertogenbosch nader overleg gepleegd worden. Het is nog niet bekend of en zo ja waar nieuwbouw plaatsvindt en welke gebouwdelen van de huidige brandweerlocatie gerenoveerd, verbouwd en/of gehandhaafd blijven. De hoofdlocatie moet ongeveer 200 medewerkers kunnen huisvesten. Dit is exclusief de medewerkers van de 24-uursdienst en de vrijwilligers van post ’s-Hertogenbosch. De omvang van het project bedraagt circa 7.700 m2 bvo.
De hoofdlocatie voorziet in de volgende functionaliteiten:
kazerne 24-uurs dienst en vrijwilligers;
steunpunt voor de organisatie met de navolgende functies; een logistiek centrum, een ademluchtwerkplaats, een autowerkplaats, elektronicawerkplaats en een kledingwasruimte;
instructie-, en buitenruimten voor vakbekwaam blijven en worden (oefenen, trainen en getest worden);
vergaderruimtes en werkplekken voor medewerkers;
eten, sporten en ontspannen.

Het te realiseren project moet voldoen aan onderstaande doelstellingen.
Een functioneel en duurzaam gebouw waarbij rekening moet worden gehouden met een veilige verkeersontsluiting apart voor de brandweerauto’s en personenauto’s van brandweerlieden/bezoekers. Verder is voorzien in oefenterreinen, parkeerterreinen, fietsenstalling, ruimte voor opslag containers, opslag oefenmaterialen en dergelijke.
De indeling van het terrein en de ligging van het gebouw dient functioneel, veilig en ruimtelijk optimaal te zijn.
Een complex/gebouw met lage onderhoudskosten.
Een complex dat niet vrij toegankelijk is.
Een complex waarbij overlast voor omwonenden is beperkt.
De aanbestedende dienst zal naast de winnaar van de onderhavige aanbestedingsprocedure separaat (in neven-opdrachtneming) een architect, een adviseur constructies en een adviseur bouwfyisca contracteren. Laatstgenoemde opdrachtnemers zullen tezamen met de winnaar van de onderhavige aanbestedingsprocedure deelnemen in het ontwerpteam. De verdeling van werkzaamheden ten opzichte van de overige in te schakelen adviseurs zal worden vastgelegd in een DNR-Kruisjeslijst, die in de gunningsfase samen met de uitnodiging tot inschrijving ter beschikking zal worden gesteld.

De aanbestedingsprocedure is een niet-openbare procedure met  twee fasen. Het gunningscriterium op grond waarvan wordt bepaald aan welke inschrijver gegund wordt, is ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’. Om de beste prijs-kwaliteitsverhouding vast te stellen, zullen subgunningscriteria worden toegepast die betreffen:
– kwaliteit, waaronder technische verdienste;
– de organisatie, de kwalificatie en de ervaring van het personeel voor de uitvoering van de opdracht.

Zie hiervoor ook onze eerdere artikelen met betrekking tot de bouw van de nieuwe hoofdlocatie.

Architectselectie VRBN brandweerkazerne Noord-Brabant Noord

Bouwmanagementbureau voor realisatie hoofdlocatie VR Brabant-Noord

Bron: Tenderned 2 april 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/224089

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *