NJO Oosterringweg Provincie Flevoland – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

NJO Oosterringweg Provincie Flevoland

Foto: © Provincie Flevoland

het project in deze openbare aanbesteding betreft het vervangen en aanpassen van de Oosterringweg, de N715. Dit is een gebiedsontsluitingsweg die als verbinding dient voor de N331 en N351 en deze maakt onderdeel uit van de provinciale wegen rondom Emmeloord. Op basis van de huidige schadekenmerken is de verwachting dat het kwaliteitsniveau van de verharding van rijbaan en fietspad in 2021 onder het gewenste kwaliteitsniveau daalt. Om de kwaliteit van de verhardingen op het, conform de uitvoeringsstrategie wegen van de afdeling Infra, gewenste onderhoudsniveau te brengen zijn onderhoudsinvesteringen noodzakelijk. Het onderhoud wordt gekoppeld met investeringsopgave voor verkeersveiligheid.

Het onderhoud wordt gekoppeld met investeringsopgaven voor veiligheid. De (hoofd)maatregelen en activiteiten die behoren tot de scope zijn (niet uitputtend):
• Aanbrengen dubbelzijdige wegverbreding met glasbollen, kantstrookverruwing en gefundeerde bermversteviging op de Oosterringweg tussen de rotonde met de Kuinderweg en de rotonde Marknesserweg;
• Vervangen asfaltlagen van de rijbaan van de Oosterringweg vanaf de rotonde met de Kuinderweg tot en met de rotonde Marknesserweg;
• Vervangen asfaltverharding fietspad langs de Oosterringweg door betonverharding tussen de rotonde met de Kuinderweg en de rotonde Marknesserweg;
• Aanleg rotonde op het kruispunt Oosterringweg – Luttelgeesterweg;
• Aanleg verlichting rotonde Oosterringweg – Luttelgeesterweg;
• Inrichting rotonde Marknesserweg – Oosterringweg volgens provinciale standaard;
• Verbeteren 2 bushaltes t.h.v. Orchideeën Hoeve;
• Aanleg linksaffer Orchideeën Hoeve;
• Vervangen middengeleiders bij rotonde Marknesserweg-Oosterringweg;
• Aanbrengen markering (EHK);
• Vervanging duikers langs en onder de Oosterringweg;
• Aanpassen inritten kavels volgens provinciale standaarden;
• Aanleg linksaffer Baarloseweg;
• Aanleg linksaffer Lindeweg.

Op deze Openbare Nationale aanbestedingsprocedure is het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016), Hoofdstuk 2 van toepassing. De inschrijver dient de inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van voornoemd reglement en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in onderhavige inschrijvingsleidraad, het RAW-bestek en de nota’s van inlichtingen. De aanbesteder heeft gekozen voor een nationale openbare procedure. Een openbare aanbesteding
is een aanbesteding die algemeen bekend wordt gemaakt en waarbij eenieder die aan de gestelde eisen voldoet kan inschrijven. Na inschrijving wordt van de inschrijver aan wie de aanbesteder voornemens is de opdracht te gunnen getoetst of deze daadwerkelijk aan de gestelde eisen en criteria voldoet.
De planning van de uitvoering van de opdracht is als volgt (indicatief):

  • Aanvang werk Januari 2022
  • Oplevering werk 15 juli 2022

De beoordeling van de inschrijvingen en de uiteindelijke gunning zal plaatsvinden op grond van het gunningscriterium ‘Laagste prijs’. Motivering:
a. een groot gedeelte van de voor de opdracht toe te passen producten is exact omschreven in een standaard RAW bestek;
b. het onderscheidend vermogen van de verschillende inschrijvingen is nihil;
c. de mogelijkheden voor innovatie zijn minimaal;
d. de betrokken transactiekosten staan niet in verhouding tot de waarde van de opdracht. 

Bron: Tenderned woensdag 8 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/237899

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *