Leerlingenvervoer Noord-Limburg – Aanbestedingsnieuws

Leerlingenvervoer Noord-Limburg

©ZaZ 2019

De volgende gemeenten werken ten behoeve van de inkoop van leerlingenvervoer samen, door middel van het houden van de gezamenlijke openbare aanbestedingsprocedure:
1. Gemeente Beesel;
www.beesel.nl
2. Gemeente Bergen; www.bergen.nl
3. Gemeente Gennep; www.gennep.nl
4. Gemeente Horst aan de Maas; www.horstaandemaas.nl
5. Gemeente Mook en Middelaar; www.mookenmiddelaar.nl
6. Gemeente Peel en Maas; www.peelenmaas.nl
7. Gemeente Venlo; www.venlo.nl
8. Gemeente Venray; www.venray.nl
Ten behoeve van een efficiënt verloop van deze aanbestedingsprocedure zal de gemeente Venlo deze aanbestedingsprocedure organiseren, als penvoerder optreden en de deelnemende gemeenten vertegenwoordigen in deze aanbestedingsprocedure.

Gemeenten hebben een grote verantwoordelijkheid o.a. op het terrein van onderwijs, jeugd en zorg. De wettelijke basis van het leerlingenvervoer is gelegen in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs. Gemeenten zijn wettelijk verplicht om te zorgen voor passend vervoer van de woning of opstapplaats naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor kinderen die aangewezen zijn op aangepast vervoer en:

 • Naar een school moeten die verder dan de afstandsgrens (bepaald door de afzonderlijke gemeenten in de verordening (bekostiging) leerlingenvervoer) is gelegen;
 • Vanwege een beperking en-of persoonlijke omstandigheid niet in staat zijn om de school zelfstandig te bereiken.

De huidige overeenkomsten leerlingenvervoer tussen de vervoerders en de Noord-Limburgse gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray lopen af per 31 juli 2022. De opdracht betreft het met ingang van het nieuwe schooljaar 2022-2023 verzorgen van leerlingenvervoer ten behoeve van de leerlingen van de zeven  Noord-Limburgse gemeenten op individuele dan wel collectieve basis. Het betreft de volgende vormen van onderwijs.
– Primair basisonderwijs en speciaal basisonderwijs;
– (voortgezet) speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs.
Het betreft het zogenoemde aangepast vervoer van leerlingen van het 1e ophaaladres (thuisadres/logeerhuis/opstapplaats) via de ophaalroute van andere leerlingen, naar de eindbestemming school, dan wel stageplaats of opvoedkundig centrum of zorglocatie (en vice versa). Dit wordt dan gezien als twee ritten zijnde 1 heenrit en 1 terugrit. Naast de uitvoering van het vervoer betreft het ook de regie over die uitvoering van het leerlingenvervoer, dat wil zeggen:

 • Het opstellen van een rittenplan per perceel op basis van de bestemming, het aantal leerlingen, de ophaalplaatsen en de schooltijden volgens de schoolgids;
 • Een routeplan op basis van Easy Travel;
 • Het bijhouden van een up to date 24-uurs online rittenadministratie toegankelijk voor de opdrachtgever;
 • Informatieverschaffing richting gemeenten en leerlingen/ouders en de scholen;
 • Een klachten- en meldingenregistratie en de adequate feitelijke afhandeling daarvan richting ouders, scholen en opdrachtgever.

Op basis van alle verkregen gegevens per perceel en de richtlijnen uit het programma van eisen levert de opdrachtnemer een compleet concept vervoerschema in voor alle in opdracht gegeven percelen. Dit geldt voor de start van ieder schooljaar minimaal twee weken voor aanvang. Dit vervoerschema dient vooraf door de deelnemende gemeente te zijn goedgekeurd alvorens kan worden gestart met de uitvoering van de opdracht. Onder uitvoering wordt verstaan het gedurende de schooldagen vervoeren van leerlingen. In de regel zal dit circa tweehonderd schooldagen per schooljaar zijn voor leerlingen met een volle schoolweek. Er is ook een kleine groep leerlingen met een beperkter aantal reisdagen. Er zijn omstandigheden gedurende het schooljaar, zoals fluctuaties in aantallen leerlingen, leerlingen die verhuizen, de meer of minder zelfredzaamheid van een leerling of een extra schoollocatie, die leiden tot mutaties binnen de percelen en zelfs over de perceelsgrenzen heen. Daarmee is een toe- of afname of bijstelling van ritten mogelijk en dient opdrachtnemer de nodige flexibiliteit te bieden om snel te anticiperen hierop. De opdrachtgever wil binnen alle percelen gebruik kunnen maken van onderstaande optie:
Aanvullend aan het vervoer van huisadres naar school is in speciale gevallen behoefte aan vervoer naar een zorglocatie. Een aantal leerlingen waarvoor een specifiek behandeltraject noodzakelijk is, dient onder schooltijd dan wel aansluitend aan de reguliere schooltijd, vervoerd te worden naar een zorglocatie. Het kan voorkomen dat dit voor de leerling doorloopt in een schoolvakantie. Ook kan er sprake zijn van vervoer vanuit huis naar een zorgaanbieder op een ander tijdstip. Leerlingen dienen na afloop van de behandeling vanuit de zorglocatie vervoerd te worden naar school, stageplaats, het thuisadres en/of logeerhuis.
Berekening en methodiek zijn hetzelfde als voor het reguliere vervoer. Daarnaast hecht de aanbestedende dienst veel waarde aan de vakbekwaamheid van de chauffeurs, de strikte naleving van rij- en rusttijdenwetgeving en de naleving van de sociale
voorschriften in de branche (TX-keurmerk). De gemeente Peel en Maas kent een afwijkende werkwijze ten opzichte van de
overige gemeenten.

De opdracht is verdeeld in veertien percelen ingedeeld naar gemeentelijke regio’s waarbij de adressen van de scholen bepalend zijn voor de perceelindeling. De perceelindeling geeft het bestemmingsgebied aan voor het vervoer met uitgangspositie de bestemming van de scholen en de postcodes per leerling.

 • Perceel 1: Beesel e.o.;
 • Perceel 2: Bergen/Gennep Noord e.o.;
 • Perceel 3: Bergen/Gennep Zuid e.o.;
 • Perceel 4: Peel en Maas (bestemmingen in Venlo e.o.);
 • Perceel 5: Peel en Maas (bestemmingen in Peel en Maas en Midden Limburg);
 • Perceel 6: Peel en Maas (overige bestemmingen buiten perceel 4 en 5);
 • Perceel 7: Venlo e.o.;
 • Perceel 8: Venlo (overige bestemmingen naar noorden o.a. Eindhoven, Nijmegen);
 • Perceel 9: Venlo (overige bestemmingen naar zuiden o.a. Roermond, Weert);
 • Perceel 10: Venray e.o.
 • Perceel 11 Venray (overige bestemmingen buiten perceel 10);
 • Perceel 12: Horst aan de Maas (bestemmingen in de gemeente Horst aan de Maas en Venray)
 • Perceel 13: Horst aan de Maas (bestemmingen in Venlo en Peel en Maas);
 • Perceel 14: Horst aan de Maas (Overig bestemmingen buiten perceel 12 en 13)

Deze aanbestedingsprocedure heeft tot doel het sluiten van één overeenkomst met één opdrachtnemer per perceel. Dat wil zeggen: de beoordeling vindt plaats per perceel. Het staat inschrijvers vrij op meerdere percelen in te schrijven. Let op: Daarop bestaat een kanttekening: inschrijven op perceel 13 of 14 kan alleen in combinatie met inschrijving op perceel 12. Het niet voldoen aan deze kanttekening leidt tot een uitsluiting van de inschrijving op perceel 13 of 14. Per perceel wordt er een aparte overeenkomst opgesteld. De overeenkomst per perceel leerlingenvervoer wordt aangegaan voor de duur van vier jaar. Optioneel kan de deelnemende gemeente eenzijdig besluiten de overeenkomst tweemaal met twee jaar te verlengen. Voorzien is dat de overeenkomst in het nieuwe schooljaar 2022-2023 in werking treedt. Er is gekozen voor een potentieel langere duur dan vier jaar vanwege de investering in duurzame voertuigen; de zogenoemde zero emissie en/of well-to-wheel CO2 neutraal.De overeenkomst wordt gegund per perceel aan één inschrijver en wel die inschrijver die voor het desbetreffende perceel de beste prijs-kwaliteitverhouding (BKPV) heeft.

Bron: Tenderned vrijdag 18 februari 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/252624

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *