Leerlingenvervoer Gemeente Rucphen – Aanbestedingsnieuws

Leerlingenvervoer Gemeente Rucphen

©Zaz 2020

Met deze aanbesteding is gemeente Rucphen van plan een overeenkomst aan te gaan voor het vervoer van leerlingen die in de gemeente Rucphen wonen en (een speciale school voor) basisonderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet (speciaal) onderwijs bezoeken. De overeenkomsten met de huidige vervoerders lopen aan het einde van het schooljaar (2020-2021)
af en daarom worden deze dan ook opnieuw aanbesteed. De eisen en wensen met betrekking tot de te leveren  dienstverlening zijn omschreven in het Programma van Eisen ,waarmee aanbieders in de gelegenheid gesteld worden op een
juiste wijze mee te dingen naar de gunning van deze opdracht. De aanbestedende dienst is voornemens om met één of meer partijen – en maximaal één partij per perceel –  een overeenkomst of overeenkomsten af te sluiten. Partijen mogen op één of meerdere  percelen inschrijven. Partijen kunnen één of meerdere percelen gegund krijgen. De aanbesteding vindt plaats volgens een Europese openbare procedure conform de Aanbestedingswet 2012. Gezien de opdrachtwaarde en de marktsamenstelling leent deze procedure zich daar het beste voor. Hierbij worden gelijkheid, non-discriminatie, proportionaliteit en transparantie als grondbeginselen gebruikt. 

Er vindt clustering plaats aangezien het vervoeren betreft van leerlingen uit de gemeente Rucphen naar diverse scholen op individuele dan wel collectieve basis ten behoeve van:
Scholen voor (speciaal) basisonderwijs;
Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs;
Regulier onderwijs voor leerlingen met een beperking.
Deze vervoersstromen worden gezamenlijk in één opdracht aanbesteed. Daarbij is gekozen voor het opdelen van de opdracht in dertien percelen. Bij de verdeling van de percelen is rekening gehouden met de geografische ligging van de scholen. Tevens krijgen op deze wijze verschillende partijen de kans om mee te dingen naar een deel van de opdracht wat de toegang voor deelname van het MKB vergroot.

Leerlingenvervoer is door de overheid georganiseerd vervoer van leerlingen naar scholen voor (speciaal) basis- en (speciaal) voortgezet onderwijs. Het gaat om kinderen die door hun beperking of levensovertuiging aangewezen zijn op het leerlingenvervoer. Omdat het vervoer betreft van kinderen uit een vaak kwetsbare groep, dient het vervoer met extra
zorg te worden uitgevoerd. Wat we verstaan onder deze extra zorg hebben we beschreven in het PvE, onder andere door het formuleren van kwaliteitseisen. Het doel van de opdracht is veilig, comfortabel en zonder al te lange reistijd van en naar school brengen van kinderen in het (speciaal) onderwijs, waarbij het vervoer zo efficiënt mogelijk uitgevoerd wordt om daarmee de kosten te beperken. Het aantal te vervoeren leerlingen bedraagt, op peildatum 15 december 2020, 110 leerlingen. Het vervoer kan zowel leerlingen omvatten die kunnen lopen, als rolstoel gebonden leerlingen. Op de
peildatum maken er geen leerlingen tijdens het vervoer gebruik van een rolstoel. Daarnaast zijn er geen leerlingen die van een reguliere zitplaats gebruik maken terwijl de rolstoel mee vervoerd moet worden. Op de peildatum is er geen sprake van een situatie waarbij vanwege de specifieke problemen begeleiding door een ouder of verzorger van toepassing is. De aangegeven aantallen zijn per peildatum, deze dienen ter indicatie. 

De ingangsdatum van de overeenkomst is 6 september 2021. De opdrachtgever heeft het idee per perceel een overeenkomst aan te gaan met een vaste looptijd van drie jaar, met de mogelijkheid tot drie maal één  jaar verlenging. Door het doen van een inschrijving garandeert de opdrachtnemer dat het deel van het vervoer wat hem gegund wordt vanaf de eerste schooldag in het schooljaar 2021 – 2022 (te weten 6 september 2021) daadwerkelijk volledig operationeel is. 

De Aanbestedende dienst hanteert het gunningscriterium: laagste prijs. De aanbestedende dienst heeft voor dit gunningcriterium gekozen, omdat de te leveren diensten in onderhavig PvE eenduidig zijn vastgelegd en beschreven en de kwaliteit van verrichtingen is geborgd via de geschiktheidseisen. 

Bron: Tenderned 24 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/220416

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *