Kleine blusmiddelen en noodverlichting VR Zuid-Holland Zuid – Aanbestedingsnieuws

Kleine blusmiddelen en noodverlichting VR Zuid-Holland Zuid

Ill: Velco

Deze aanbesteding heeft betrekking op het onderhoud, de keuring en gedurende de looptijd van de overeenkomst vervanging van kleine blusmiddelen en noodverlichting/vluchtwegaanduiding. De blusmiddelen zijn aanwezig op de locaties van de opdrachtgever alsmede in het materieel. De op de locatie aanwezige blusmiddelen worden gecontroleerd en onderhouden op de
betreffende locatie. Tijdens deze controle wordt direct de noodverlichting/vluchtwegaanduiding gecontroleerd/onderhouden. Een opgave van de locaties en de daar aanwezige middelen is onderdeel van de aanbestedingsdoocumenten. De blusmiddelen welke in het materieel aanwezig zijn, worden door opdrachtgever verzameld zodat opdrachtnemer deze kan controleren en onderhouden op de post Leerpark aan de Prof. Kohnstammlaan 10, 3312 KL in Dordrecht.
De opdracht bestaat uit één perceel gezien het feit dat de controle en onderhoud van deze brandveiligheidsvoorzieningen ondergebracht kan worden bij één opdrachtnemer. Hiertoe is onderzoek gedaan in de markt van aanbieders.

Opdrachtgever voert een nationale openbare aanbestedingsprocedure uit teneinde één raamovereenkomst met één leverancier te sluiten die voorziet in het onderhoud, de keuring en gedurende de looptijd vervanging van kleine blusmiddelen en
noodverlichting/vluchtwegaanduiding. Primair belang van opdrachtgever bij deze aanbesteding is dat opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst kan beschikken over gebruiksklare blusmiddelen en dat de bouwwerken van opdrachtgever zijn voorzien van een werkende en complete noodverlichtingsinstallatie met vluchtwegaanduiding. Voor beide producten geldt dat deze moeten voldoen aan de geldende en verplichte regelgeving en dat de opdrachtgever deze diensten en producten inkoopt tegen de economisch meest voordelige condities.
De overeenkomst gaat in op 1 januari 2022 en heeft een looptijd van twee jaar welke vier keer kan worden verlengd met een periode van één jaar. Deze verlenging geschiedt stilzwijgend. Indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de verlengingsmogelijkheid dan dient dit minimaal twee maanden voor het aflopen van de overeenkomst schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij opdrachtnemer. De overeenkomst expireert in ieder geval van rechtswege op 31 december 2027. Bij de raming van de waarde van de opdracht is Opdrachtgever uitgegaan van de uitgaven in de laatste 2 jaren, te weten 2019 en 2020. De waarde is van de opdracht is bepaald op 35.000,- inclusief BTW per jaar. Het moge duidelijk zijn dat deze waarde een indicatie is en er dus geen rechten aan kunnen worden ontleend. De waarde van de opdracht kan fluctueren door bijvoorbeeld vervanging en uitbreiding van (delen) van de installatie.

De gunning zal plaatsvinden op basis van het gunningscriterium ‘Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding’ (Beste PKV). Om voor gunning in aanmerking te komen dient de inschrijver te voldoen aan de minimumeisen zoals gesteld in dit bestek, zowel op de dag van aanbesteding als op de dag van opdrachtverlening en de tussenliggende periode. Tevens dient het volledig programma van eisen, zonder enig voorbehoud, met “ja” te zijn beantwoord. Indien niet aan deze minimumeisen wordt voldaan leidt dit automatisch tot uitsluiting.

Bron: Tenderned  17 mei 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/227818

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *