Natura2000-maatregelen Oostvaardersplassen – Aanbestedingsnieuws

Natura2000-maatregelen Oostvaardersplassen

Foto: Staatsbosbeheer

Het Oostvaardersplassengebied is een van de grootste aaneengesloten natuurgebieden van Nederland en ligt vlak bij het stedelijk gebied van Almere en Lelystad. Het gebied trekt vele bezoekers uit binnen- en buitenland. Staatsbosbeheer staat voor de uitdaging om de beschermde natuurwaarden van het gebied duurzaam te behouden of te herstellen. Ontwikkelingen die de planvorming kaders geven en versnellen zijn het beheerplan Natura 2000 en het nationaal park Nieuw Land in oprichting.

In het grazige deel van de Oostvaardersplassen moet uitvoering worden gegeven aan de maatregelen die in het Natura 2000-beheerplan worden aangegeven voor het herstel van de diverse habitattypen voor Natura 2000-vogelsoorten. Voor de Natura 2000-soorten is in het grazige deel behoefte aan extra poelen met helder water zodat een groter aanbod voedsel in de vorm van vissen aanwezig is en een groter aanbod aan broedgebied voor met name dodaars in de vorm van rieteilanden die niet betreden kunnen worden door grote grazers. In het Natura 2000-beheerplan zijn maatregelen opgenomen die om een ruimtelijke uitwerking vragen. Het gaat hierbij om de volgende maatregelen:
1. Graven van poelen die bijdragen aan het vergroten van de foerageermogelijkheden van lepelaars en reigers.
2. Aanleggen van visslenken van de Lage Vaart naar de Waterlanden die bijdragen aan het laten functioneren van de vispassages en die zoveel mogelijk lopen via poelen in de Beemdlanden (diep en ondiep) naar de te maken grote poel, vlak voor de observatiehut `De Zeearend’.

3. Aanleggen van twee vispassages die zorgen voor een betere verbinding voor vissen, zowel met de wateren buiten het gebied van de Oostvaardersplassen (Lage Vaart Systeem) als binnen het gebied (Grazige deel). Deze laatste maatregel is geen onderdeel van deze aanbesteding. 

In 2020 is het project eerder (in afwijkende vorm) op Tenderned gepubliceerd. Zie ook onze artikelen  Grondverzet en realisatie recreatieve voorzieningen Oostvaardersplassen en Aanbesteding grondverzet en recreatieve voorzieningen Oostvaardersplassen beëindigd Vanwege bezwaren op onderdelen van de vergunning is in mei 2020 besloten deze aanbesteding in te trekken. De gepubliceerde werkzaamheden zijn tenminste met één jaar doorgeschoven waarbij ook opnieuw naar de fasering van de werkzaamheden is gekeken. Dit jaar wil Staatsbosbeheer een deel van het project opnieuw aanbesteden. Dit betreffen de N2000-maatregelen waarvoor geen vergunning en/of ontheffing in
het kader van de Wet natuurbescherming zijn. De twee vistrappen maakten geen onderdeel uit van het in 2020 gepubliceerde werk en worden apart aanbesteed. Het vaststellen van de resterende maatregelen die in 2020 zijn gepubliceerd vindt plaats na deze aanbesteding.
Het bepalen van de omvang van deze maatregelen wordt, naast het verkrijgen van de benodigde vergunningen en ontheffingen gevormd door het resterende projectbudget. Deze beoogde werkzaamheden omvatten o.a. het resterend grondwerk in de inundatiezone (Beemdlanden), de recreatieve maatregelen (o.a. vervangen langzaam nerkeerbruggen en kunstwerken in de Driehoek/ Entreegebied). Naar verwachting wordt dit maatregelenpakket in het voorjaar 2022 aanbesteed, waarbij de uitvoeringsperiode grotendeels parallel zal lopen met dit werk. 

De start van de uitvoering van de werkzaamheden is gepland op 1 augustus 2021. Werkzaamheden worden alleen tussen zonsopkomst en zonsondergang uitgevoerd, waarbij hieronder verdere restricties gelden:
a) In verband met het bepaalde in het ecologisch werkprotocol is het niet toegestaan om werkzaamheden uit te voeren in het broedseizoen, welke is bepaald van 1 februari tot 1 augustus. Afhankelijk van weersomstandigheden is het niet volledig uit te sluiten dat voor 1 februari en/of na 1 augustus ook broedende vogels kunnen worden aangetroffen. Het ecologisch werkprotocol (EWP) is leidend ten aanzien van deze restrictie.
b) Ten tijde van de periode van afschot (november tot en met maart, tussen 8.00 en 11.00 u en na 16 uur) is het alleen toegestaan om werkzaamheden uit te voeren tussen 11.00 uur en 16 uur. In de praktijk komt het er op neer dat minder dan 3 maanden per jaar beschikbaar zijn om fulltime werkzaamheden uit te voeren: vanaf einde broedseizoen (1 augustus) tot 1 november.

Het werk dient uiterlijk voor 1 november 2023 opgeleverd te worden, waarbij de visslenk uiterlijk 1 oktober 2022 opgeleverd moet zijn in verband met POP3 subsidie. Definitieve tijdsbepalingen worden in de inschrijvingsfase verstrekt. De gehanteerde aanbestedingsprocedure voor deze opdracht is de nationale openbare procedure, volgens hoofdstuk 2 van het aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016). Het gunningscriterium, als bedoeld in artikel 2.6.1 van het ARW 2016, betreft de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de “laagste prijs”. Als contractvorm wordt een traditionele contractvorm toegepast in de vorm van een RAW-bestek volgens de Standaard RAW-bepalingen 2015 en onder de Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012 (UAV 2012). In het contract worden aanvullingen en wijzigingen hierop aan de inschrijvers verstrekt.

Bron: Tenderned 17 mei 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/227925

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *