Integrale ontwerpopdracht nieuwbouw sporthal Groenlo – Aanbestedingsnieuws

Integrale ontwerpopdracht nieuwbouw sporthal Groenlo

Bron: Gemeente Oost Gelre

De huidige sporthal Den Elshof in Groenlo voldoet niet aan de huidige sporttechnische vereisten qua maatvoering (uitloopzones) en biedt onvoldoende capaciteit voor centralisatie van de binnensport in Groenlo. Binnensportverenigingen zitten verspreid over diverse locaties in Groenlo. Daarnaast heeft het Marianum in Groenlo na de nieuwbouw (2017) nog maar één gymzaal tot
haar beschikking. Hierdoor is er te weinig capaciteit beschikbaar om te voldoen aan de huidige en toekomstige vraag aan bewegingsonderwijs. Zij maken op dit moment deels gebruik van Den Elshof. Daarnaast zijn de huidige gymzalen bij het primair onderwijs in Groenlo meer dan 40 jaar oud. Naast de veroudering van de accommodaties heeft de gemeente Oost Gelre te maken met demografische ontwikkelingen. De gemeente Oost Gelre ziet een daling van leerlingenaantallen en de verwachting is dat ook het ledenaantal van de binnensport terugloopt. Dit heeft consequenties voor de toekomstige capaciteitsvraag.

De gemeente Oost Gelre is voornemens een nieuwe sporthal te realiseren nabij het Marianum in Groenlo. De sporthal krijgt een functie voor de nabij gelegen onderwijsinstellingen (Marianum en Graafschap College) alsmede voor bestaande binnensportverenigingen in Groenlo. Het plangebied voor deze ontwikkeling wordt aan de zuidzijde begrensd door de N319. Aan de oostzijde door de bebouwing aan de Barkenkamp, aan de noordzijde door de achtertuinen aan de Deken Hooimansingel en aan de oostzijde door de bebouwing die grenst aan de Lichtenvoordseweg. In de huidige situatie is het gebied in gebruik voor de huidige gymzaal alsmede voor de buitensportlocatie en parkeren voor het Marianum. Het binnen de uitgangspunten en kaders ontwerpen van het project Sporthal te Groenlo. De beoogde sportruimte (wedstrijd- en trainingsruimte c.q. breedtesporthal) heeft de volgende minimale netto afmetingen als uitgangspunt: 26,0 x 47,0 x 7,0 (b x l x h) meter en bestaat uit drie separate, maar ook aaneen te schakelen, haldelen. Daarnaast is er sprake van een horeca ruimte en sport gerelateerde neven ruimtes zoals kleedruimtes, toestellenberging, toeschouwersruimte, etc. De oppervlakte van de sportaccommodatie betreft circa 2.500 m2 BVO. Het zelfstandig functioneren van gebouwdelen van de sportaccommodatie moet mogelijk zijn. Het taakstellend bouwkostenbudget bedraagt €4.100.000 ,- excl. BTW . 

De Aanbestedende Dienst wenst een partnerschap aan te gaan met een opdrachtnemer waarmee samen de opgave van het integraal ontwerpen wordt aangegaan. Men is op zoek naar een partner met een pro-actieve houding. Het contracteren van één integraal ontwerpteam, in plaats van het separaat contracteren van de diverse disciplines (het opdelen van deze opdracht in meerdere opdrachten en/of percelen), wordt voor dit project het meest passend geacht omdat, naar het oordeel van de Aanbestedende Dienst, één integraal ontwerpteam het beste in staat is om tot een integraal afgestemd energieneutraal en zoveel mogelijk circulair ontwerp te komen, waarin de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet en sprake is van een maximale kwaliteit binnen het beschikbaar gesteld financieel kader.

De nieuwe sporthal is een sober, doelmatig, multifunctioneel gebouw voor bewegingsonderwijs en sport welke op een zorgvuldige wijze moet worden ingepast in de omgeving en dient te voldoen aan de stedenbouwkundige uitgangspunten. Het ontwerp is gebruiksgericht. Daarnaast zijn duurzaamheid en circulariteit belangrijke uitgangspunten voor het ontwerp,
waarbij energieneutraliteit voorop staat en zo veel mogelijk aandacht wordt gegeven aan onderhoudsarme materialisatie.

De aanbesteding vindt plaats door middel van een niet-openbare Europese aanbesteding procedure. De Aanbestedende
Dienst stelt een een shortlist op van maximaal vijf gegadigden die worden uitgenodigd voor het doen van een inschrijving.
De opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de Beste Prijs Kwaliteitsverhouding (BPKV). De te volgen procedure en de (sub)gunningscriteria worden beschreven in de gunningsleidraad, welke de gegadigden gelijktijdig met de uitnodiging tot inschrijving ontvangen.

Bron: Tenderned 3 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/218659

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *