Nieuwbouw distributiegebouw op Camp New Amsterdam te Soesterberg – Aanbestedingsnieuws

Nieuwbouw distributiegebouw op Camp New Amsterdam te Soesterberg

Foto: Google Maps

Onderhavig project maakt onderdeel uit van werkzaamheden in het kader van de herinrichting van het complex Camp New Amsterdam in Soesterberg. Een deel van de herinrichting is reeds gerealiseerd. Gedurende de realisatiefase van dit distributiecentrum zal er nog een nieuwbouwcomplex worden gerealiseerd en zal het terrein verder worden ingericht.

Het werk ziet op het realiseren van een distributiegebouw waarin met name goederenopslag/overslag van het landelijk tactisch commando (LTC) van de Koninklijke Marechaussee zal plaatsvinden. Het doel van de opdracht is het realiseren van een distributiegebouw en die voldoet aan de gestelde eisen. De scope van de opdracht bestaat in hoofdlijnen uit het:

  • bouwrijpmaken van het terrein van de bouwlocatie;
  • uitvoeren van terrein technische werkzaamheden (o.a. grondwerk, rioleringen etc).;
  • aanpassen van bestaande ondergrondse infrastructuur;
  • realiseren van een nieuwbouw distributiegebouw bestaande uit 2 bouwlagen met loading dock;
  • realiseren van gebouw gebonden installaties (elektrotechnische en werktuigbouwkundige installaties, glasvezel datanetwerken, geïsoleerde bliksembeveiliging etc.);
  • leveren en installeren van interieurbouwelementen (o.a. vaste keukenvoorzieningen, vaste sanitaire voorzieningen, vloerbedekking, stoffering);

De kritische succesfactoren van de opdracht zijn:
– Minimale verstoring van de bedrijfsvoering op het complex;
– Tijdige oplevering van het gebouw;
– Veilige en gezonde werkomgeving.
De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 9 maanden.

Overzicht algemene projectkenmerken
Oppervlakte: Circa 1200 m
2 bvo, distributiegebouw
Disciplines: – bouwkunde; – beveiligingstechniek; – constructie; – werktuigbouwtechniek; – elektrotechniek.

De aanbesteding verloopt volgens de Europese niet-openbare procedure uit hoofdstuk 3 van het ARW 2016. Dit betekent dat de aanbesteding in twee fasen plaatsvindt. In de eerste fase (de aanmeldingsfase) worden alle geïnteresseerde ondernemingen in de gelegenheid gesteld zich aan te melden als gegadigde. Het doel van deze fase is om maximaal vijf gegadigden te selecteren. Deze gegadigden worden vervolgens uitgenodigd tot het indienen van een inschrijving (de inschrijvingsfase).  De aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen de opdracht niet verder op te splitsen in percelen. De motivatie hiervoor is dat het opdelen in percelen:
– niet doelmatig is, omdat het een integrale opdracht betreft;
– de totale kosten (voorbereiding, aanbesteding, realisatie) bij het opdelen van de opdracht hoger zijn;
– tot problemen leidt gezien de beheersbaarheid en/of de aansprakelijkheid tussen meerdere partijen en/of de doorlooptijd (met bijbehorende kosten) en/of een toename van risico’s en faalkosten.

Het Rijksvastgoedbedrijf zal de inschrijvers die een geldige inschrijving hebben ingediend, waaronder de inschrijver die economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan, een tegemoetkoming in de inschrijvingskosten betalen ad € 5.000,-
exclusief btw. Inschrijvers die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming dienen, nadat de opschortende termijn als bedoeld in artikel 3.40.2 ARW 2016 is verstreken, hiertoe een factuur in te dienen bij het Rijksvastgoedbedrijf.

Bron: Tenderned 3 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/218656

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *