Ontwerp en realisatie Huis van de Stad fase 2 Rijswijk Z-H – Aanbestedingsnieuws

Ontwerp en realisatie Huis van de Stad fase 2 Rijswijk Z-H

©Rijswijk 2019

Tot 2003 was de gemeente Rijswijk gevestigd in het gebouw aan de Generaal Spoorlaan 2 in Rijswijk. Dit monumentale gebouw, dat is opgeleverd in 1967, staat sindsdien leeg. Tussentijds waren er plannen om het gebouw te slopen om plaats te maken voor grootschalige projectontwikkeling. Door de economische crisis is dit project geannuleerd. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk heeft in het Coalitieakkoord en het Collegewerkprogramma 2014-2018 als doelstelling geformuleerd om te onderzoeken of het mogelijk is het voormalige stadhuis aan de Generaal Spoorlaan weer te gebruiken als huisvesting van de gemeentelijke organisatie en er mogelijk ook aanvullende maatschappelijke functies aan toe te voegen. Het concept van gemeentelijke en maatschappelijke functies onder één dak wordt Huis van de Stad genoemd. De architectuur van het gebouw is streng en statig, met rationele vormen en een duidelijk rechthoekig grid in het gevelontwerp. De gevel is bekleed met natuursteen en ook in het interieur is veel natuursteen aanwezig. Het gebouw is rechthoekig met in het midden een ruime patio. Het gebouw heeft vijf bouwlagen: een souterrain, waar daglicht aanwezig is, en daarbovenop een beletage en drie hoger gelegen verdiepingen. Met name het souterrain en de bel-etage zijn geschikt
voor de huisvesting van openbare functies. Op de hogere bouwlagen kunnen de meer private functies van de gemeente Rijswijk worden gehuisvest.

Het totale project is opgedeeld in twee fasen. Fase 1 omvat de renovatie van het casco, de gevel, het dak, het souterrain en de begane grond, zowel bouwkundig, constructief en installaties inclusief brandveiligheid en bouwfysica. Fase 2 omvat de gemeentelijke receptiebalie op de begane grond, de afbouw van de verdiepingen 1, 2 en 3, een multifunctionele raadzaal/theaterzaal/bioscoop en daarbij overkoepelend de behorende installaties (E- W- S), brandveiligheid en bouwfysica. Fase 1 is reeds aanbesteed, gegund en in uitvoering en deze aanbesteding omvat fase 2. Fase 1 zal naar verwachting in kwartaal 1 van 2022 opgeleverd worden en fase 2 dient in augustus 2022 opgeleverd te worden. De aan te besteden opdracht bestaat uit het ontwerpen, leveren en uitvoeren van het afbouw- en inbouwpakket met installaties, brandveiligheid en bouwfysica van fase 2 met de functie utiliteit en kent een omvang van circa 6.500 m2 BVO. Daarnaast dient afstemming en coördinatie plaats te vinden met de uitvoerende partijen van fase 1. Tevens omvat de opdracht het werkend opleveren
van het gebouw. Installaties, brandveiligheid en bouwfysica dient ontworpen en uitgevoerd te worden conform de vigerende omgevingsvergunning. Er zal een aannemingsovereenkomst worden gesloten op basis van de UAV-GC.

De aanbestedende dienst is voornemens de geselecteerde gegadigden uit te nodigen tot deelname aan de gunningsprocedure. Met de uitnodiging wordt de leidraad voor de tweede fase verstrekt alsmede de modelovereenkomst. De aanbestedende dienst beoogt op basis van het gunningscriterium ‘Beste Prijs Kwaliteit Verhouding’ één inschrijver te selecteren voor het totaal aan ontwerpwerk- en uitvoeringswerkzaamheden. De aanbestedende dienst is voornemens enkele visiedocumenten en
prijs als subgunningscriteria te hanteren. Nadere informatie omtrent de exact te stellen eisen en de te beoordelen onderdelen in de gunningsfase zullen aan geselecteerde gegadigden kenbaar worden gemaakt in de gunningsleidraad. Doordat de werkzaamheden, behorend bij fase 1, volop in uitvoering zijn is het gebouw niet openbaar toegankelijk en zal er in de gunningsfase een vast moment gepland worden waarop u welkom bent in het gebouw om een indruk te krijgen van de omvang.

De te volgen aanbestedingsprocedure is de Europese niet-openbare procedure (aanbesteding met voorafgaande selectie) volgens het ARW 2016, zoals bedoeld in artikel 3.1.1 ARW 2016. Het ARW 2016 is van toepassing op de onderhavige aanbestedingsprocedure behoudens indien en voor zover daarvan in de selectie- en/of gunningsleidraad wordt afgeweken.
De aanbestedende dienst behoudt zich, zonder meer en zonder tot enigerlei schadevergoeding te zijn gehouden, het recht voor:
1. De aanbestedingsprocedure tussentijds tijdelijk stop te zetten en/of in het geheel niet te gunnen;
2. De tijdsplanning van de aanbestedingsprocedure te wijzigen.
Er is om de volgende redenen gekozen voor het volgen van een niet-openbare procedure: het toepassen van een andere procedure leidt naar verwachting eerder tot hogere dan lagere lasten voor de gegadigden en de aanbestedende dienst.

Bron: Tenderned 3 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/218600

1 thought on “Ontwerp en realisatie Huis van de Stad fase 2 Rijswijk Z-H

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *