Integraal ontwerpteam basisschool ‘Noord’ in Blok 12 Merwede Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Integraal ontwerpteam basisschool ‘Noord’ in Blok 12 Merwede Utrecht

De gemeente Utrecht wil één overeenkomst afsluiten met betrekking tot een integrale ontwerpopdracht voor de basisschool ‘Noord’ in Blok 12 in Merwede. De opdracht is het maken van een structuur ontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, technisch Ontwerp en optioneel een bestek voor een schoolgebouw voor in eerste instantie twee basisscholen en na enkele jaren voor één basisschool (incl. gymzaal en een voorziening voor fiets parkeren en buitenruimte). De gemeente is voor deze opdracht opzoek naar een integraal ontwerpteam bestaande uit minimaal een architect, een adviseur constructies, een adviseur installatietechniek, een adviseur bouwfysica, kostendeskundige en een adviseur duurzaamheid/energieconcepten. Onder integraliteit wordt verstaan een gebouwontwerp dat zowel ruimtelijk/functioneel als technisch en financieel in optimale samenhang is ontworpen en uitgewerkt waarbij alle in het ontwerpteam aanwezige disciplines op een gelijke wijze zijn
gewogen en afgestemd.

Het projectdoel is het realiseren van een toekomstbestendig schoolgebouw voor 408 leerlingen. Er komt uiteindelijk één school gericht op het Agora onderwijsconcept van de KSU, waarbij in de eerste jaren de school van de PCOU inwonend is. Na enkele jaren wordt de school van de PCOU elders in Merwede gevestigd. De twee scholen kunnen gelijkwaardig in één gebouw opstarten, waarbij ze zelfstandig functioneren met het eventueel delen van bepaalde ruimtes. Het onderwijsaanbod groeit mee met de wijk. Beide scholen gaan in beperkte omvang starten in het eerste gebouw. Het schoolgebouw staat er al als de eerste woningen worden opgeleverd. Naarmate de wijk groeit zal het schoolgebouw gevuld raken. Op termijn, in de tweede fase van Merwede, wordt de tweede school opgeleverd. Het opleveren van de tweede school is geen onderdeel van deze opdracht.

Oppervlak bouwblok (m2) 4.890
Bouwvolume (m2) 22.000
Maximaal bouwvolume (+ 3% met max 1.000 m2) 23.000
Kavel basisschool 1.100
Basisschool ‘Noord’ 2.252
Gymzaal 455
Fietsenstalling 450
In totaal 3.157 m2

De basisschool dient, in samenwerking met andere gebouwen in blok 12, ontworpen te worden op het gebied van minimum zonuren, openingen, relaties met binnenplaatsen, etc. De stedenbouwkundige van het gebied Merwede zal in opdracht van de gemeente deelnemen aan het ontwerptraject en dient als belangrijke gesprekspartner bij het ontwerp en de uitwerking van het gebouw. Tijdens de uitvoering van de opdracht zal deze procedure een belangrijk deel van de proceduretijd in beslag nemen. Van het ontwerpteam wordt verwacht hierin een pro actief te anticiperen. De basisschool is gepositioneerd aan zowel het buurtplein als aan het Merwedepark. Bij het ontwerp dient rekening gehouden te worden met programmering en levendige plinten. Tevens dienen de daken voor minimaal 25% te worden belegd met volwaardig groen (grote oppervlakte op de lage daken) en 25 % mos sedum/kruiden rondom de zonnepanelen en op de hogere daken. In beide gevallen met zaad- en
nectarvormend soorten ten behoeve van de Merwedebiotoop (in afstemming met bouwblok).

Deelopdrachten zullen, binnen de af te sluiten overeenkomst, per fase worden verstrekt. Uiterlijk bij vaststelling VO – fase zal de aanbestedingsstrategie voor de uitvoering worden vastgesteld. Afhankelijk van de te kiezen strategie kan dit betekenen dat de deelopdrachten binnen de overeenkomst beperkt blijven tot de fasen SO, VO en evt. DO. Voor de fasen die dan buiten de scope zullen vallen, zal het ontwerpteam in een toetsende rol bij het project kunnen worden betrokken.

De gemeente wil de opdracht gunnen aan één inschrijver. De gemeente gunt de opdracht aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Voor deze opdracht volgt de gemeente de Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure volgens de Aanbestedingswet 2012, de niet-openbare aanbestedingsprocedure bestaat uit een selectiefase en een inschrijvingsfase.  

Bron: Tenderned donderdag 23 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/238953

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *