Herontwikkeling Vitaal Vogelenzang gemeente Bloemendaal – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Herontwikkeling Vitaal Vogelenzang gemeente Bloemendaal

Foto: © Gemeente Bloemendaal

Vogelenzang is één van de vijf kernen in de gemeente Bloemendaal en heeft 2.175 inwoners (2019). Vogelenzang kenmerkt zich door haar landelijke ligging aan een duinrand en de saamhorige bewoners, maar ook door een sterke vergrijzing. Het relatief grote aandeel sociale woningbouw (ca. 25%) is opvallend vergeleken met de rest van de kernen in de gemeente (ca. 2-22%).
Het dorp wordt grotendeels begrensd door het open landschap en is compact. De westelijke en oostelijke strandwallen komen ter hoogte van Vogelenzang dicht bij elkaar. Het dorp wordt doorsneden door de hoofdontsluitingsweg de Vogelenzangseweg waardoor het uiteenvalt in een westelijk en een oostelijk deel. De westrand van het dorp heeft een open karakter, is rafelig
maar duidelijk, met afwijkende bebouwing zoals bejaardenwoningen, de sportvoorzieningen en de kerk. Aan deze rand ligt ook het plangebied.

Het plangebied bestaat uit het verschillende elementen:
1. het dorpshuis, met naastgelegen jeugdhonk;
2. het Integraal Kind Centrum (hierna: ‘IKC’) en naastgelegen gymzaal, ingevuld door:

basisschool de Paradijsvogel;
kinderdagverblijf Les Petits, dat gedeeltelijk in het IKC en gedeeltelijk in een eigen pand is gehuisvest;
de Bibliotheek (‘bieb in school’).

3. de omliggende openbare ruimte;
4. speeltuinvereniging de Duinweide;
5. SVV, met een clubhuis, 2 wedstrijdvelden en 2 trainingsvelden (waaronder het ‘ijsbaan’ veld);
6. TVV, met een clubhuis en 7 tennisbanen;

Het plangebied grenst aan de noord-, westen zuidkant aan het open landschap met in het zuiden bollenvelden die typerend zijn voor dit gebied. Aan de zuidkant ligt het plangebied aan de gemeentegrens van de gemeente Hillegom en Bloemendaal. Het dorpshuis en de onder 2. genoemde onderdelen, alsmede een in het plangebied aanwezig pompgemaal van het  hoogheemraadschap van Rijnland, maken nadrukkelijk geen onderdeel van de onderhavige grondverkoop.

De gemeenteraad van Bloemendaal heeft met haar raadsbesluit van 17 september 2020 besloten Vogelenzang te revitaliseren door:
1. het heraccommoderen van Tennisvereniging Vogelenzang en Sport Vereniging Vogelenzang om zo ruimte te maken voor woningbouw;
2. het bouwen van 72 woningen met een vitaal programma van:
a. 18 appartementen;
b. 18 goedkope koopwoningen;
c. 18 middeldure woningen; en
d. 18 dure woningen;
3. het verbeteren van de kwaliteit van het openbaar gebied;
4. functionele verbouwing en verduurzaming van de Paradijsvogel ten behoeve van het huisvesten van vitale functies.
De onderdelen 1 t/m 3 worden gelet op de onderlinge samenhang middels een integrale gebiedsontwikkeling gerealiseerd en maken derhalve allen onderdeel uit van deze uitvraag. Onderdeel 4 betreft een meer specialistische en kleinschalige opgave die geen onderdeel uitmaakt van deze uitvraag. De aanbestedende dienst ziet graag dat het terrein een aantrekkelijk verblijfsgebied wordt, dat verbinding schept met verschillende facetten in het plangebied en tevens de omliggende  atuur. Daarnaast dient de inrichting van de openbare ruimte de sociale veiligheid te bevorderen.

De aanbestedende dienst zoekt een marktpartij die voor eigen rekening en risico een kwalitatief hoogwaardige integrale herontwikkeling van het plangebied uitvoert binnen de gestelde termijnen, de met belanghebbenden gemaakte afspraken, het geldende publiekrechtelijke kader en de gemeentelijke voorschriften voor het plangebied met betrekking tot stedenbouw, het programma en welstandscriteria. Deze voorwaarden zijn in de volgende fase nader omschreven. De uiteindelijke Opdracht aan de winnende inschrijver zal op basis van het vorenstaande in elk geval de navolgende elementen omvatten:
a. Onvoorwaardelijke koop en afname grond;
b. Sloop bestaande bebouwing;
c. Bouwrijp maken van bouwkavels;
d. Bouw- en Woonrijp maken van openbare ruimte;
e. Integraal ontwerp, realisatie en oplevering van de woningbouw;
f. Integraal ontwerp, realisatie en oplevering van het sportcomplex, inclusief sportvelden en nieuw clubgebouw voor SVV en TVV;
g. Integraal ontwerp, realisatie en oplevering openbare ruimte;
h. Teruglevering van de gronden en opstallen van het sportcomplex en de openbare ruimte aan de Gemeente.

Een nadere uitwerking en detaillering van de opdracht vindt plaats in de tweede fase van de onderhavige nationale niet- openbare aanbestedingsprocedure en wordt vastgelegd in het gunningsdocument.

Bron: Tenderned maandag 16 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/236053

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *