Herinrichting Elsbeek-Reigerweg – Aanbestedingsnieuws

Herinrichting Elsbeek-Reigerweg

Foto: © Waterschap Vechtstromen

Waterschap Vechtstromen en gemeente Hengelo hebben een visie ontwikkeld voor de Elsbeek. Hierin is de opgave gedefinieerd dat de beek wordt omgevormd tot een aantrekkelijke groenblauwe structuur door de stad.Achter de woningen aan de Reigerweg en Elsbeekweg, tussen de Oude Molenweg en Koekoekweg, ligt de Elsbeek strak tegen de erfscheidingen van de woningen aan de Elsbeekweg aan, wat knelpunten oplevert in het beheer en onderhoud van de beek. Bij hevige regenbuien wordt bovendien wateroverlast ervaren en het terrein is gedeeltelijk dicht begroeid, waardoor het slecht toegankelijk is. Het westelijke deel is in eigendom van woningbouwcorporatie Welbions en is momenteel in gebruik als parkeerterrein. Op dat deel van het plangebied liggen een groen- en woonbestemming. Met de herinrichting wordt dus niet alleen invulling gegeven een schakel in deze groenblauwe structuur, maar worden meerdere doelen gediend:
Toegankelijke groenblauwe structuur door de stad
De beek moet een aantrekkelijke groenblauwe structuur door de stad worden, zichtbaar en beleefbaar. Het gebied moet openbaar toegankelijk worden en goed beheerbaar. Als onderdeel van de Hoofdgroenstructuur van Hengelo dient een duurzame groenstructuur ontwikkeld te worden.
Klimaat-adaptief
De herinrichting heeft tot doel dat het gebied afgestemd is op de veranderende weersomstandigheden. De Elsbeek moet meer ruimte krijgen zodat er minder wateroverlast ontstaat bij hevige buien. Een groene inrichting zorgt op warme zomerdagen voor schaduw en verkoeling in de stad. Bovendien draagt het bij aan vergroting van de biodiversiteit.

De beek krijgt meer ruimte en komt centraal in het gebied te liggen. De oevers worden verflauwd, variërend tussen 1:3 en 1:5. Halverwege het gebied wordt een zijtak gerealiseerd die bij hoog water mee gaat doen in het stroomprofiel (meestromende waterberging). Dat leidt tot extra bergingscapaciteit waardoor wateroverlast wordt voorkomen. Nabij de Oude Molenweg en Koekoekweg is de ruimte beperkt door aanwezigheid van (toekomstige) woningen. Een beekprofiel met aan weerszijden natuurlijke taluds is daardoor niet mogelijk. Er is voor gekozen de beek op deze plekken aan één zijde te voorzien van een kademuur en aan één zijde een natuurlijk talud van minimaal 2:3. De kademuur kan worden ‘vergroend’ door deze geschikt te maken voor planten als bijvoorbeeld de varen. In verband met de veiligheid wordt op de kademuur een hekwerk geplaatst, soortgelijk als de hekwerken elders langs de Elsbeek en Drienerbeek. De gemetselde muur langs de Koekoekweg wordt ook vervangen door een hekwerk, waardoor de beek beter beleefbaar wordt vanaf de openbare weg. Toepassing van eenduidige hekwerken leidt daarnaast tot meer herkenning, zichtbaarheid en beleving van de beek als groenblauwe lijn in het stedelijk gebied.

Waterschap Vechtstromen heeft ervoor gekozen om een nationale openbare procedure, conform het ‘Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) te doorlopen voor ‘Herinrichting Elsbeek Reigerweg’
Het betreft de volgende 2 percelen:
A. Beek incl. constructies
B. Inrichting terrein incl. vlonders
De reden voor het splitsen van het werk in 2 percelen is dat het project een samenwerking betreft tussen waterschap Vechtstromen en de gemeente Hengelo.
Inschrijving is alleen mogelijk op het totaal van de percelen. Voor de inschrijving moet per perceel een afzonderlijke inschrijvingsstaat worden ingeleverd. Bij deze aanbesteding wordt de onderhavige opdracht aanbesteed op basis van ‘laagste prijs’. Deze laagste prijs wordt bepaald op basis van de totale prijs conform het inschrijvingsbiljet. Opdrachtgever heeft bij deze opdracht gekozen voor het gunningscriterium ‘laagste prijs’ omdat:
– de opdracht gedetailleerd is vastgelegd in technische specificaties;
– het gewenste eindresultaat standaardwerk betreft;
– het een relatief ongecompliceerde opdracht op basis van een RAW-bestek betreft.

Bronnen: Waterschap Vechtstromen https://www.vechtstromen.nl/buurt/projecten/kopie-slimme/elsbeek/definitief-ontwerp/ en Tenderned 7 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/232607

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *