Beheer en onderhoud gebouwen Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard – Aanbestedingsnieuws

Beheer en onderhoud gebouwen Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard

Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK)  heeft raamovereenkomsten gesloten voor het beheer en onderhoud van haar gebouwen voor bouwkundige, elektrotechnische en werktuigbouwkundige (W) zaken. Deze raamovereenkomsten eindigen op 31 december 2021. Om die reden wil HHSK  deze werkzaamheden voor de onderdelen bouwkundige- (B) en werktuigbouwkundige- (W) zaken opnieuw in de markt uitzetten. HHSK wenst het beheer en onderhoud uit te besteden om op deze wijze voorzien te worden van deskundigheid van een expert en ontzorgd te worden rondom dit beheer en onderhoud. Deze aanbesteding heeft betrekking op het beheer en onderhoud van circa 59 objecten van de afdelingen Afvalwaterketen (AWK), Watersystemen (WS), Waterkeringen & Wegen (W&W) en Bedrijfsvoering (BV) van HHSK.

HHSK wenst een gedeelte van de uitvoering van beheer en onderhoud aan diverse gebouwen, gebouw gebonden installaties en de keuringen uit te besteden. HHSK heeft als doelstelling een partnerschap met de gecontracteerde partijen aan te gaan waarbij HHSK ontzorgd wordt. De samenwerking tussen beide partijen wil HHSK optimaliseren waarbij zoveel mogelijk  werkzaamheden en daarmee verantwoordelijkheden worden uitbesteed aan een contractpartner. De contractpartner zorgt voor de coördinatie en aansturing van alle overeengekomen onderhoudswerkzaamheden. Hierbij wordt van de contractpartner
verwacht dat hij ons ontzorgt, meedenkt en adviseert op het gebied van assetmanagement op lange termijn visie. De werkzaamheden welke deel uitmaken van de te sluiten raamovereenkomst hebben betrekking op
Perceel 1. Bouwkundig (B)-onderhoud;
Perceel 2. Werktuigbouwkundig (W)-onderhoud;
Perceel 3. Keuringen (K) van gebouw gebonden installaties.
Het betreft op alle onderdelen correctief-, preventief- en vervangingsonderhoud en een aantal beheerstaken ten behoeve van instandhouding van de objecten.  Onderscheiden zijn de volgend typen werkzaamheden:
– Correctief onderhoud om gebreken te herstellen na bijvoorbeeld de melding van een klacht, een constatering van een bevoegd persoon of een automatisch gegenereerde melding van een storing door een installatie.
– Preventief onderhoud: ter voorkoming van defecten.
– Vervangingsonderhoud: ter vervanging van elementen aan het einde van de levensduur, gebaseerd op de Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP).
– Keuringen: onderhoud en keuringen van gebouw gebonden zaken conform de vigerende wet- en regelgeving.
Werkzaamheden specifiek voor het primaire proces voor de afdelingen Afvalwaterketen (AWK) en Watersystemen (WS) zullen in eigen beheer uitgevoerd gaan worden. Dit in verband met de aanwezige kennis intern en het feit dat deze werkzaamheden het primaire proces van deze afdelingen raken.
Naast de uitvoering van de diverse onderhoudswerkzaamheden vormt het jaarlijks opstellen van de MJOP ook een onderdeel van de werkzaamheden binnen de raamovereenkomst voor de percelen B en W. Opdrachtnemer stelt jaarlijks een MJOP op voor elk gebouw of object met hierin de planning voor de uit te voeren werkzaamheden op korte termijn (1 jaar) en op lange termijn (15 jaar). De MJOP wordt opgesteld ten behoeve van Bouwkundige (B) en Werktuigbouwkundige (W) werkzaamheden en worden besproken met opdrachtgever.
Voor perceel Keuringen (K) dient jaarlijks een overzicht van alle te keuren onderdelen inclusief de planning en bijbehorende gegevens geleverd worden. In afstemming met HHSK worden de werkzaamheden uitgevoerd op basis van de goedgekeurde MJOP (voor B en W) en goedgekeurd overzicht van de te keuren onderdelen (voor K).

De aanbesteding wordt in drie percelen ingedeeld, omdat er marktpartijen zijn die gespecialiseerd zijn in één van de onderstaande werkzaamheden, alsmede om MKB grotere kans te geven om in te schrijven op deze aanbesteding.
Gegadigden kunnen op meerdere percelen aanmelden. De verdeling is als volgt:
1. B = Bouwkundig beheer, preventief, correctief en vervangingsonderhoud
2. W = Werktuigbouwkundig beheer, preventief, correctief en vervangingsonderhoud
3. K = gebouw gebonden keuringen

Perceel 1. Bouwkundig onderhoud bevat o.a. de volgende werkzaamheden:
• Onderhoud buitenzonwering
• Dak (dakbedekking, opstanden en dakdoorvoeren)
• Gevel (gevelbekleding elementen, platen, natuursteen en metselwerk)
• Gevelkozijnen en het hang en sluitwerk
• Binnen kozijnen, hang en sluitwerk
• Brandwerende doorvoeren (brand compartimenten)
• Plafonds (vaste en systeem plafonds)
• Vloer (vaste vloerbedekking en tegelwerk)
• Schilderwerk (binnen en buiten)
• Binnenwanden (vaste en systeem wanden)
• Onderhoud en keuring roldeuren
• Onderhoud en keuring schuifdeuren (automatische deuren)
• Onderhoud en keuring tourniquet (automatische deur)

Verwachte omzet per jaar exclusief BTW €160.000,-

Perceel 2. Werktuigbouwkundig onderhoud bevat o.a. de volgende werkzaamheden
• Loodgieterswerk en sanitair ruimtes (toiletten, douches etc.)
• Onderhoud vuilwaterpomp en pompinstallatie waterval (hoofdkantoor)
• Onderhoud tapwaterinstallaties
• Onderhoud en keuring verwarmingsinstallaties
• Onderhoud ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties
• Onderhoud en keuring koelinstallaties
• Onderhoud regelinstallaties
• Vuilwaterpompen parkeergarages

Verwachte omzet per jaar exclusief BTW €110.000,-

Perceel 3. Keuringen bevatten o.a. de volgende werkzaamheden
• Keuring en onderhoud van hef en hijsmiddelen
• Keuring en onderhoud klim- en borgmaterialen (dakankers, vallijnen, harnas, driepoot)
• Keuring trappen, ladders en stijgermaterialen
• Keuring van blusmiddelen

Verwachte omzet per jaar exclusief BTW €50.000,-

De aanbesteding heeft betrekking op 59 objecten, onderverdeeld binnen de drie percelen. In totaal omvatten de objecten ongeveer 35.000 m2.

Deze niet- openbare aanbestedingsprocedure vindt plaats in twee fasen, namelijk de selectiefase en de gunningsfase. De selectiefase start met de aankondiging van de opdracht. Daarmee is de opdracht algemeen bekend gemaakt in Europa. Alle ondernemingen die geïnteresseerd zijn in de opdracht kunnen zich aanmelden voor deelname aan de aanbestedingsprocedure. In de selectiefase wordt beoordeeld welke ondernemingen die zich hebben aangemeld als beste worden geacht de opdracht uit te voeren. De niet-openbare procedure houdt in dat iedere geïnteresseerde die voldoet aan de minimumeisen een verzoek tot deelneming mag indienen en mag meedingen in de voorselectie om als gegadigde geselecteerd te worden. Maximaal vijf
gegadigden per perceel worden geselecteerd op basis van de selectiecriteria om een aanbieding te doen. De opdracht per perceel wordt gegund aan de inschrijver met de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) op basis van het gunningscriterium ‘beste prijs-kwaliteitsverhouding’ met een verhouding van 30 % prijs en 70 % kwaliteit. Op gunningscriterium kwaliteit zal gelet worden op o.a. samenwerking, implementatie, contractmanagement, kwaliteitsborging en duurzaamheid.

De aanbestedende dienst is heeft het voornemen per perceel met één opdrachtnemer een raamovereenkomst af te sluiten. Het is mogelijk dat een inschrijver meerdere percelen gegund krijgt. De raamovereenkomsten gaan naar verwachting in op 1 januari 2022 en hebben een looptijd van twee jaar met de eenzijdige mogelijkheid voor opdrachtgever deze raamovereenkomsten twee maal voor een periode van één jaar te verlengen. Derhalve in totaal vier jaar. De uiterste einddatum is 31 december 2025.

Bron: Tenderned 7 juli 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/232373

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *