Herberekening 2 staal-betonbruggen en Molenbrug Kampen – Aanbestedingsnieuws

Herberekening 2 staal-betonbruggen en Molenbrug Kampen

Molenbrug Kampen. Foto: Google Streetview

De constructieve veiligheid van 70 grote bruggen is onderzocht als onderdeel van de beoordeling op hoofdlijnen van de “Strategische Bruggen”. Hieruit is gebleken dat voor diverse bruggen aanleiding is tot het maken van een algehele constructieve herberekening. Omdat de capaciteit binnen Rijkswaterstaat en de capaciteit in de markt beperkt is, is besloten de benodigde herberekeningen in de komende jaren gefaseerd uit te voeren op basis van technische urgentie. Van de bruggen die herberekend dienen te worden valt een drietal staal/betonbruggen en/of viaducten in de categorie met de op een na hoogste
prioriteit. Het betreft voor deze opdracht de volgende bruggen en/of viaducten:
– Viaduct over de A12 in de Afrikaweg te Zoetermeer (Afrikaviaduct);
– Avenhornerbrug in de A7;
– Zijoverspanningen van de Molenbrug te Kampen .
Deze zijn gepland om te worden onderzocht in de periode 2021-2023. Voor deze bruggen wordt daarom nu een herberekening (incl. een versterkingsontwerp) uitgevraagd. In de daarop volgende jaren volgen stap voor stap de overige bruggen. Om de exacte omvang van de renovatiebehoefte per brug vast te stellen dient deze in zijn geheel doorgerekend te worden volgens de geldende regels en richtlijnen en dienen waar nodig versterkingsmaatregelen ontworpen te worden. Doelstelling van deze opdracht is het gefaseerd laten uitvoeren van de herberekening van de bruggen in overeenstemming met de Richtlijn Ontwerpen Kunstwerken (ROK) en de Richtlijn Beoordeling Kunstwerken (RBK). Op basis van deze beoordeling dient een advies te worden gegeven of de brug/viaduct nog versterkt kan worden, welke versterkingen er nodig zijn of dat de brug/viaduct dient te worden vervangen. Ten behoeve van een mogelijke vervanging van opleggingen en voegovergangen dient voor de Molenbrug te Kampen (voor zowel hoofd- als de zijoverspanning) een referentieontwerp gemaakt te worden, gevolgd door technische specificaties voor de te vervangen opleggingen en voegovergangen. De werkzaamheden van de herberekeningen zijn onderdeel van deze opdracht. De werkzaamheden ten behoeve van het referentieontwerp worden als optie uitgevraagd in deze opdracht omdat hier nog enkele onzekerheden aanwezig zijn. Mocht deze optie worden omgezet in een uit te voeren activiteit, dan wordt de opdrachtnemer geacht deze als eerste uit te voeren gezien de urgentie. Naar verwachting wordt dit duidelijk in januari 2022.

De opdrachtnemer dient in hoofdzaak het volgende te verrichten:

Het werk voor de bruggen, daar waar het een herberekening betreft (viaduct over de A12, Avenhornerbrug en zijoverspanningen van de Molenbrug te Kampen), kan worden opgedeeld in de volgende 5 fases met de volgende globale omschrijving:
Fase 1: Opstellen van een plan van aanpak met inbegrip van archiefonderzoek (en eventueel digitaliseren) en het uitvoeren van constructieve inspecties. Dit moet leiden tot een Uitgangspuntennota (UPN). Daarnaast wordt (alleen ten behoeve van de Avenhornerbrug) middels een vereenvoudigd rekenmodel een plan van aanpak voor rekmetingen opgesteld en uitgevoerd en vormt dit mede de basis voor de constructieve inspecties.
Fase 2: Voorbereiden en uitvoeren integrale verificatieberekening, waarin tevens voorstellen gedaan moeten worden voor verdiepende berekeningen. Na het uitvoeren van deze berekeningen wordt de UPN indien nodig aangepast en uitgebreid.
Fase 3: Het opstellen van diverse varianten voor een versterkingsontwerp. Deze worden op haalbaarheid getoetst en vervolgens op VO-niveau uitgewerkt en voorzien van een raming en een mogelijke uitvoeringsmethode.
Fase 4: De gekozen versterkingsopties uit fase 3 worden uitgewerkt tot op DO-niveau met berekeningen en tekeningen. De verificatieberekening uit fase 2 wordt herhaald voor de versterkte situatie. De raming en de uitvoeringsmethode worden definitief gemaakt en er wordt een basis gelegd voor een V&G plan ontwerp.
Fase 5: Het vertalen van de DO-documentatie naar technische specificaties in een Vraagspecificatie Eisen (VSE) voor het realisatiecontract incl. de benodigde bijlagen. Tevens het inhoudelijk ondersteunen van de opdrachtgever bij de
aanbesteding van het realisatiecontract (beantwoorden vragen) en inhoudelijke toetsing van het Plan van Aanpak van de realisatie-opdrachtnemer alsmede de uitvoeringsprocedures.

Voor het referentieontwerp van de hoofdoverspanning van de Molenbrug te Kampen ziet de fasering er als volgt uit, waarbij een aantal van de ondergenoemde werkzaamheden ook van toepassing zijn op de zijoverspanningen van deze brug:
Fase 1: Het uitvoeren van constructieve inspecties, conserveringsonderzoeken en metingen van het eigengewicht. Daarnaast dient de capaciteit van de voegen te worden vastgesteld. Dit moet leiden tot een Uitgangspuntennota (UPN).
Fase 2: Voorbereiden en uitvoeren van een herberekening. Na het uitvoeren van deze berekeningen wordt de UPN indien nodig aangepast en uitgebreid.
Fase 3: Het opstellen van een Trade Off Matrix van de te vervangen voegovergangen en opleggingen inclusief de rapportages. Hierbij moeten voorstellen worden gedaan voor toepasbare opleggingen en voegovergangen.
Fase 4: Het opstellen van een DO-ontwerpnota van het referentieontwerp van de te vervangen voegovergangen en opleggingen.
Fase 5: Het vertalen van de DO-documentatie naar technische specificaties in een
Vraagspecificatie Eisen (VSE) voor het realisatiecontract incl. de benodigde
bijlagen. Tevens wordt er een basis gelegd voor een V&G plan ontwerp.
Fase 6: Het inhoudelijk ondersteunen van de opdrachtgever bij de aanbesteding van het
realisatiecontract (met name het beantwoorden van vragen in de Nota van
Inlichtingenfase).
Fase 7: Het opstellen van een SSK-raming van het DO-referentieontwerp en het
versterkingsontwerp.
Het doorlopen van de bovengenoemde fases zowel voor de herberekeningen als het referentieontwerp is een iteratief proces waarbij er intensief gebruik wordt gemaakt en telkens wordt voortgebouwd op de kennis die is opgedaan in de eerdere fases. Afhankelijk van de resultaten van de herberekening zullen mogelijk niet alle stappen doorlopen worden. Een verdere uitwerking van de werkzaamheden is terug te vinden in de vraagspecificatie.

De aanbesteder is voornemens de opdracht te verlenen in de vorm van een dienstverleningsovereenkomst, met als voorwaarden de ARVODI 2018. De omvang en reikwijdte van de opdracht en de voorwaarden waaronder de opdracht wordt gerealiseerd worden opgenomen in de dienstverleningsovereenkomst, de vraagspecificaties, de bijlagen bij de vraagspecificaties en overige contractdocumenten. Deze niet-openbare procedure bestaat uit een aanmeldingsfase en een inschrijvingsfase. Voor een uitnodiging tot inschrijving komen uitsluitend in aanmerking gegadigden die een verzoek tot deelneming hebben gedaan
en niet behoeven te worden uitgesloten van deelneming aan de aanbestedingsprocedure. Van de gegadigden die in aanmerking komen voor een uitnodiging, worden er maximaal zes tot inschrijving uitgenodigd.
De beoordeling van de inschrijvingen en de uiteindelijke opdrachtverlening vindt plaats op grond van het gunningscriterium ‘Economisch Meest Voordelige Inschrijving met de beste prijs-kwaliteitsverhouding’ (BPKV). 

Bron: Tenderned zaterdag 11 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/237952

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *