Hart van Brabant start jeugdzorg aanbesteding – Aanbestedingsnieuws

Hart van Brabant start jeugdzorg aanbesteding

De gemeenten in Hart van Brabant, dat zijn de gemeenten rond Tilburg, hebben in een persbericht laten weten dat zij een tender voor Jeugdzorg hebben uitgezet. Ze willen “goede zorg en ondersteuning, die toegankelijk is voor wie die zorg nodig heeft en die betaalbaar is voor de gemeenten. Veel inwoners maken gebruik van meerdere voorzieningen. Zij moeten geen last hebben van verschillende loketten of schotten in de regelgeving. Daarom gaan de gemeenten op een andere manier zorg inkopen, zodat er een samenhangend en toegankelijk aanbod ontstaat dat betaalbaar is.”

Het gaat natuurlijk nergens echt fantastisch met dat aanbesteden van jeugdzorg.  De redactie van Aanbestedingsnieuws houdt het hart van Brabant dus maar stevig vast. Het persbericht vervolgt: Afgelopen week startte de aanbesteding voor jeugdhulp in onze regio. Meer informatie hierover vindt u op de website van Regio Hart van Brabant. De aanbestedingsdocumenten kunt u inzien via Tenderned, het aanbestedingssysteem van de Nederlandse overheid.

Transferium Heerhugowaard tegen de aanbesteding jeugdzorg 2018

Uit TenderNed blijkt dat de aanbesteding nog 36 dagen open staat. De aanhef van de Tender meldt:

De gemeenten in de regio Hart van Brabant (hierna HvB) werken samen voor de inkoop van jeugdhulp. De aanbesteding bestaat uit vijf segmenten; 1) Hoog specialistische jeugdzorg. 2) Wonen. 3) Dagbegeleiding en respijtzorg. 4) Specialistische zorg. 5) Crisishulp. De aanbesteding bestaat uit drie fasen; selectiefase, dialoogfase en gunningsfase.

De inkoopstrategie meldt:

t. De regio Hart van Brabant
(hierna HvB) bestaat uit de volgende 9 deelnemende gemeenten1: Tilburg, Heusden, Loon op Zand, Waalwijk, Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Dongen en Gilze Rijen. Wij gaan voor het jaar 2022 en verder nieuwe contracten afsluiten. Hierbij staan we voor een grote uitdaging om de dienstverlening binnen het sociaal domein te transformeren naar een meer integraal en ook op langere termijn betaalbaar ondersteunings- en zorgsysteem.

In 2020 hebben we de conclusie getrokken dat het lastig is de beoogde transformatiedoelen te bereiken en gelijktijdig de kosten goed te beheersen. Met name bij voorzieningen die we in het kader van de Jeugdwet en Wmo aanbieden zijn forse tekorten opgetreden. Dit heeft grote impact op onze begrotingen. We willen betere dienstverlening voor de inwoners inrichten, maar webmoeten ook de kosten terugdringen en beter beheersen. Daarom heeft HvB besloten om de contracten te vernieuwen en integraal te gaan inkopen binnen het sociaal domein. Dit betekent dat daar waar noodzakelijk en mogelijk de zorg en ondersteuning vanuit de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet in afstemming met elkaar wordt ingeregeld en ingekocht.

Het betreft de volgende
inkoopsporen in 2022, waarbij we jeugdhulp in 5 segmenten inkopen:

1. Jeugdhulp
a. Hoog specialistische zorg (Jeugdwet)
b. Wonen (Jeugdwet)
c. Dagbegeleiding & -opvang (Jeugdwet)
d. Veelvoorkomende specialistische zorg (Jeugdwet)
e. Crisisopvang (Jeugdwet)
2. Begeleiding (Wmo)2
3. Beschermd wonen (Wmo)
4. Dagbesteding (Wmo & Participatiewet)
5. Inburgering (Participatiewet)

Hoewel er een duidelijke bezuinigingsdoelstelling spreekt vanuit deze tekst in de inkoopstrategie, geven de Brabantse gemeenten ook belangrijke doelstellingen mee

1. Naar meer en beter normaliseren
De druk op geïndiceerde hulp bij jeugdhulp en Wmo neemt steeds meer toe. Daarom zetten wij in op wat echt nodig is en investeren we meer in het voorkomen dat inwoners hulp en zorg nodig hebben. Wij stimuleren het gebruik van algemene en collectieve voorzieningen en hanteren strikter de reikwijdte van de wettelijke verantwoordelijkheid.
2. Naar een eenvoudig en selectief systeem
Bij hulpvragen willen we tijdig en snel reageren, zodat problemen niet erger worden en daarmee duurdere zorg wordt voorkomen. Belemmerende factoren die in het huidige systeem zitten pakken we aan.
3. Naar een verbetering van de lokale samenhang
We willen beter sturen en ervoor zorgen dat de dienstverlening overzichtelijk, samenhangend en versterkend aan elkaar aan inwoners wordt aangeboden. Hiervoor is samenwerking met en tussen zorgaanbieders onderling noodzakelijk. Daarom willen we minder aanbieders contracteren en wordt de inzet van de dienstverlening gedifferentieerd naar een regionale, gemeentelijke en of gebiedsgerichte inkoop.
4. Naar een meer gesloten financiering
Wij willen ervoor zorgen dat de kosten beter worden beheerst en aanbieders worden gestimuleerd om de beste zorg te leveren tegen de beste kwaliteit (gesloten financiering). Taakgerichte bekostiging past hier het beste bij.
5. Naar werk (ook participatie en opleiding) is de beste zorg Inwoners hebben een maatschappelijke rol nodig om goed in de samenleving te functioneren. Dit betekent dat er in principe in elk ondersteunings- en zorgtraject aandacht moet zijn voor een vorm van participatie van jeugdigen en hun verzorgers. Waar mogelijk maken we zorgcombinaties vanuit de diverse wetten en sluiten beter aan op de hulpvraag.
6. Naar zorggeld voor zorg
Wij zorgen er voor dat zorggeld voor zorg wordt besteed door alleen integere en professionele partijen te contracteren. Wij maken met aanbieders expliciete en duidelijke afspraken hierover en leggen wij vast in een set aan (gedrags)normen waar aanbieders met regelmaat aan worden getoetst. Aanbieders die misbruik maken, worden aangepakt en direct uitgesloten.

Hoewel de redactie van aanbestedingsnieuws al bij de term “jeugdzorg aanbesteden” al een flinke knoop in de maag krijgt, stemt deze aanbesteding wel hoopvol. We waren nog niet eerder tegengekomen bij een jeugdzorg aanbesteding dat hard wordt gestuurd op integriteit. Dat biedt naar het inzicht van Aanbestedingsnieuws wel kansen en is ook een voorbeeld voor nog veel meer aanbestedingen, wellicht ook in andere sectoren. Integriteit is op tal van punten objectief meetbaar, al blijft er natuurlijk een intrinsiek subjectieve kern in aanwezig. Integriteit werkt als een tweekantig zwaard, waaraan de eigen organisatie ook gehouden wordt. Zo erg als met het Transferium in Noord-Holland kan het toch hopelijk niet worden.

Zie ook:

Gemeente Gilze en Rijen: Nieuws detail (gilzerijen.nl)

Gemeente Baarle-Nassau: Start aanbesteding jeugdhulp Regio Hart van Brabant

Aankondigingenplatform (tenderned.nl)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *