Tankautospuiten combi 2021 Noord Holland Noord – Aanbestedingsnieuws

Tankautospuiten combi 2021 Noord Holland Noord

Foto: Zieglerbrandweertechniek

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) heeft de behoefte om twee stuks tankautospuiten combi (TS Combi) aan te schaffen en is daarom van plan om conform een Europese openbare aanbestedingsprocedure met één partij een overeenkomst te sluiten voor het leveren van een vast aantal van twee stuks TS Combi. De beoogde ingangsdatum van de af te sluiten overeenkomst is 1 april 2022. Een TS combi is een type voertuig dat de brandweer inzet als basisvoertuig. Het voertuig wordt gebruikt voor het uitvoeren van de basisbrandweerzorg welke bestaat uit de volgende taken:

  • Natuurbrandbestrijding;
  • Brandbestrijding en redding;
  • Technische hulpverlening;
  • Basishandelingen bij de bestrijding van Inzet Brandweer met Gevaarlijke Stoffen;
  • Ondersteuning bij waterongevallen.

De TS combi inclusief alle opties is geheel overeenkomstig de classificatie:  TS EN-1846-L-2-7

De scope van deze aanbesteding is als volgt te beschrijven: Het leveren van twee stuks TS Combi ten behoeve van natuurbrandbeheersing en –bestrijding voor de VRNHN. De VRNHN heeft na een zorgvuldige afweging besloten om deze opdracht niet onder te verdelen in percelen. Van doorslaggevend belang hiervoor zijn de volgende aspecten:
– de gevraagde levering is homogeen van aard waardoor de mededinging/concurrentie niet onnodig wordt beperkt;
– de levering van de TS Combi’s (chassis + opbouw) zijn logisch samenhangende en onlosmakelijk met elkaar verbonden onderdelen die als één integraal probleemloos werkend geheel dienen te functioneren. Dit met name om discussies omtrent garanties e.d. te voorkomen.

Vanuit het oogpunt van uniformiteit en beheersbaarheid acht de VRNHN het belangrijk dat beide TS Combi’s door dezelfde leverancier geleverd worden. Dus is het vanuit het oogpunt van risicobeheersing en garantie, niet wenselijk om verschillende
leveranciers te contracteren voor apart het chassis en apart de opbouw. De keuze voor één leverancier ondersteunt het streven naar uniformiteit en beheersbaarheid binnen de poule van TS Combi’s binnen de VRNHN. Evenzo biedt de keuze voor één leverancier, zowel tijdens de fase van de aanbesteding als tijdens de fase van de uitvoering van de overeenkomst, efficiencyvoordelen voor de VRNHN en de marktpartijen;
Hetniet verdelen in percelen belemmert niet onnodig de toegang voor het mkb. Dit bijvoorbeeld omdat ondernemingen in samenwerkingsverbanden of met hoofd- /onderaannemersconstructies mogen inschrijven, waardoor ook kleinere bedrijven reële kansen hebben op gunning van de overeenkomst.

Geïnteressseerde partijen (gegadigden) die zich hiervoor aanmelden worden in de gelegenheid gesteld om een 1-op-1 informatiegesprek met de aanbesteder te voeren waarin de aanbesteder meer in detail de achtergrond en het beoogde doel van onderhavige aanbesteding toelicht. Het informatiegesprek is ervoor bedoeld om gegadigden een beter begrip van de opdracht te laten krijgen. Het informatiegesprek is niet bedoeld om inhoudelijk in te gaan op de aanbestedingsstukken (waaronder het Programma van Eisen). Hiervoor dienen de inlichtingenrondes. Op eventueel tijdens het informatiegesprek door de aanbesteder mondeling beantwoorde vragen en/of door hem mondeling verstrekte informatie kan door gegadigden geen vertrouwen, verwachtingen, rechten en/of verplichtingen worden gebaseerd. Gegadigden kunnen zich alleen baseren op via TenderNed gestelde vragen die door middel van Nota’s van Inlichtingen beantwoord worden. De vertegenwoordiging vanuit de aanbesteder tijdens het informatiegesprek bestaat uit drie personen (de commandant brandweer team West-Friesland, de verantwoordelijke projectleider en de verantwoordelijke inkoopadviseur). De vertegenwoordiging vanuit de gegadigde dient te
bestaan uit maximaal drie personen. De datum waarop het informatiegesprek plaatsvindt is 9 november 2021 vanaf 10:00. De locatie is het hoofdkantoor van de VRNHN aan de Hertog Aalbrechtweg 22 in Alkmaar. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid tot het voeren van het informatiegesprek dan dient u dit de aanbesteder uiterlijk 4 november 2021 voor 12:00 kenbaar te maken door middel van het indienen van een bericht via de berichtenmodule van TenderNed met daarin de vermelding van de namen en functies van de personen die aanwezig zullen zijn tijdens het informatiegesprek. Iedere geïnteresseerde gegadigde wordt op voorhand verzocht zijn agenda op de datum 9 november 2021 vrij te houden. De definitieve uitnodiging voor het informatiegesprek inclusief het tijdstip volgt zo spoedig mogelijk na de aanmeldingsdatum van 4 november 2021.

Het gunningscriterium betreft ‘de economisch meest voordelige inschrijving’ (EMVI) die wordt vastgesteld op basis van ‘de beste prijs-kwaliteitsverhouding’.
De sub-gunningscriteria zijn als volgt: Sub-gunningscriteria
1. Prijs
2. Kwaliteit
Het sub-gunningscriterium ‘Prijs’ betreft de inschrijfsom (conform het Prijzenblad) waarvoor is ingeschreven.
Het sub-gunningscriterium ‘Kwaliteit’ valt uiteen in drie subsub-gunningscriteria:
– subsub-gunningscriterium ‘Bandenaflaatsysteem’;
– subsub-gunningscriterium ‘Bandconfiguratie’;
– subsub-gunningscriterium ‘Bediening pompsysteem’.

Bron: Tenderned zondag 24 oktober 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/242001

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *