EU Commissie flexibiliseert staatssteun regels om Corona – Aanbestedingsnieuws

EU Commissie flexibiliseert staatssteun regels om Corona

De Europese Commissie presenteerde afgelopen vrijdag een onmiddellijke respons om de sociaal-economische gevolgen van de uitbraak van Covid-19 te beperken, in de vorm van een gecoördineerde Europese respons. Die houdt ook onder meer in dat de staatssteun regels worden geflexibiliseerd. Wel blijven veel mogelijkheden beperkt tot dat de Lidstaten die interventie kunnen nemen. Voor Italië heeft de Commissie een uitzonderingssituatie vastgesteld in gevolge artikel 107 lid 3 van het Werkingsverdrag.

De belangrijkste budgettaire respons zal komen vanuit de begrotingen van de lidstaten. De EU-regels inzake staatssteun stellen de lidstaten in staat burgers en bedrijven, met name het MKB, die economische moeilijkheden ondervinden als gevolg van Covid-19, snel en doeltreffend te ondersteunen.

©EU 2020

De lidstaten kunnen brede steunmaatregelen ontwerpen die in overeenstemming zijn met de EU-regels. Ten eerste kunnen zij maatregelen treffen zoals loonsubsidies en de schorsing van de betaling van vennootschapsbelasting, btw of sociale bijdragen. Daarnaast kunnen lidstaten financiële steun rechtstreeks aan consumenten toekennen, bijvoorbeeld bij afgelaste diensten of tickets die niet worden terugbetaald door het desbetreffende bedrijf.

Op grond van de staatssteunregels van de EU kunnen de lidstaten bedrijven helpen die kampen met liquiditeitstekorten en dringend reddingssteun nodig hebben. Artikel 107, lid 2, onder b), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie geeft de lidstaten de mogelijkheid bedrijven te compenseren voor schade die rechtstreeks het gevolg is van uitzonderlijke omstandigheden, waaronder maatregelen in sectoren zoals de luchtvaart en het toerisme.

Momenteel zijn de gevolgen van de uitbraak van Covid-19 in Italië van dien aard en omvang dat artikel 107, lid 3, onder b), van het Verdrag kan worden ingeroepen. De Commissie kan aanvullende nationale steunmaatregelen goedkeuren om een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat te verhelpen.

Bij de beoordeling van het gebruik van artikel 107, lid 3, onder b), voor andere lidstaten zal de Commissie een soortgelijke aanpak volgen. De Commissie werkt momenteel aan een specifiek rechtskader in verband met artikel 107, lid 3, onder b), dat in geval van nood kan worden aangenomen.

De Commissie staat paraat om met alle lidstaten samen te werken om ervoor te zorgen dat eventuele nationale steunmaatregelen in verband met de uitbraak van het Covid-19-virus tijdig kunnen worden ingezet.

Andere belangrijke maatregelen is een versoepeling van de inzet van het Europees Sociaal Fonds, om ontslagen te voorkomen.

Daarnaast zal het Corona-investeringsinitiatief de inzet van het Europees Sociaal Fonds vergemakkelijken, dat gericht is op de ondersteuning van werknemers en de gezondheidszorg.

Ook kan een beroep worden gedaan op het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering ter ondersteuning van ontslagen werknemers en zelfstandigen in het kader van de huidige en de toekomstige verordening. In 2020 is hiervoor tot 179 miljoen euro beschikbaar.

De Commissie stelt voor in het kader van het cohesiebeleid 37 miljard euro te bestemmen voor de bestrijding van de Coronacrisis. Daartoe wil de Commissie voor dit jaar afzien van haar verplichting om de lidstaten te verzoeken ongebruikte voorfinanciering van de structuurfondsen terug te betalen.

 

Zie verder:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/nl/ip_20_459

Memo: Gecoördineerde Europese respons op het Coronavirus — Vragen en antwoorden

Factsheet: EU-respons op het Coronavirus

Mededeling over de economische aspecten van de Covid-19-crisis

Bijlage bij de mededeling over de economische aspecten van de Covid-19-crisis

Voor een verordening inzake het Corona-investeringsinitiatief

Voorstel voor een verordening betreffende luchthavenslots

Voorstel voor een verordening inzake financiële bijstand aan lidstaten en landen die over toetreding tot de Unie onderhandelen die zwaar worden getroffen door een ernstige noodsituatie voor de volksgezondheid

Website over het Coronavirus

*Bijgewerkt 13-3-2020, 17:22

Artikel 107 Werkingsverdrag

(oud artikel 87 VEG)

1. Behoudens de afwijkingen waarin de Verdragen voorzien, zijn steunmaatregelen van de staten of in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen, onverenigbaar met de interne markt, voor zover deze steun het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt.

2. Met de interne markt zijn verenigbaar:

a) steunmaatregelen van sociale aard aan individuele verbruikers op voorwaarde dat deze toegepast worden zonder onderscheid naar de oorsprong van de producten;

b) steunmaatregelen tot herstel van de schade veroorzaakt door natuurrampen of andere buitengewone gebeurtenissen;

c) steunmaatregelen aan de economie van bepaalde streken van de Bondsrepubliek Duitsland die nadeel ondervinden van de deling van Duitsland, voor zover deze steunmaatregelen noodzakelijk zijn om de door deze deling berokkende economische nadelen te compenseren. Vijf jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon kan de Raad op voorstel van de Commissie een besluit tot intrekking van dit punt vaststellen.

3. Als verenigbaar met de interne markt kunnen worden beschouwd:

a) steunmaatregelen ter bevordering van de economische ontwikkeling van streken waarin de levensstandaard abnormaal laag is of waar een ernstig gebrek aan werkgelegenheid heerst en van de in artikel 349 bedoelde regio’s, rekening houdend met hun structurele, economische en sociale situatie;

b) steunmaatregelen om de verwezenlijking van een belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang te bevorderen of een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen;

c) steunmaatregelen om de ontwikkeling van bepaalde vormen van economische bedrijvigheid of van bepaalde regionale economieën te vergemakkelijken, mits de voorwaarden waaronder het handelsverkeer plaatsvindt daardoor niet zodanig worden veranderd dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad;

d) steunmaatregelen om de cultuur en de instandhouding van het culturele erfgoed te bevorderen, wanneer door deze maatregelen de voorwaarden inzake het handelsverkeer en de mededingingsvoorwaarden in de Unie niet zodanig worden veranderd dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad;

e) andere soorten van steunmaatregelen aangewezen bij besluit van de Raad, op voorstel van de Commissie.

————————————————–

6 thoughts on “EU Commissie flexibiliseert staatssteun regels om Corona

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *