Aanbesteding tankwagens VR Gelderland-Midden – Aanbestedingsnieuws

Aanbesteding tankwagens VR Gelderland-Midden

Foto: Zieglerbrandweertechniek

Het doel van deze aanbesteding is om een overeenkomst in de vorm van een overheidsopdracht te sluiten met één opdrachtnemer. De contractduur van de overeenkomst bedraagt twee jaar. Deze overeenkomst kan door VGGM ( Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden) met één maal vier jaar worden verlengd. VGGM zal de opdrachtnemer uiterlijk 6 maanden voor het aflopen van de overeenkomst
schriftelijk mededelen of zij de overeenkomst al dan niet verlengd. Indien opdrachtnemer niet tevens de fabrikant is van de te leveren tankwagens dient de fabrikant van de tankwagens de overeenkomst(en) mede te ondertekenen. Hierbij dient de fabrikant te verklaren dat ze, indien de overeenkomst wordt ontbonden wegens faillissement, surseance van betaling, liquidatie of staking van de onderneming van de opdrachtnemer van de overeenkomst, deze overeenkomst volledig en onvoorwaardelijk over neemt met alle bijbehorende rechten en plichten. Het door opdrachtnemer, om wat voor reden dan ook, verliezen van het import- of dealer schap van de bedoelde tankwagens wordt in dit kader gelijkgesteld aan het staken van de onderneming.

De omvang van de overeenkomst bedraagt vier voertuigen met een optie op nogmaals maximaal zes maal één voertuig. Allen met een minimale tankinhoud van 15.000 liter. Binnen de eerste overeenkomst worden vier voertuigen afgenomen. Deze voertuigen worden na het sluiten van de overeenkomst zo spoedig als mogelijk
besteld.. De ontwikkelingen op het gebied van gebruik van het drinkwaterleidingwerk voor bluswerkzaamheden zijn op dit moment nog niet helder. Afhankelijk van deze ontwikkelingen zal  Brandweer Gelderland-Midden besluiten of ze al dan niet gebruikt maakt van het inlossen
van de optie. Indien (een deel van) de optie wordt ingelost kan dit zowel tijdens de eerste looptijd van twee jaar, als tijdens de eventuele verlenging van de te sluiten overeenkomst geschieden.

Ontwikkelingen op het gebied van milieutechnische verbeteringen gaan snel. Op het moment van sluiten van de overeenkomst is het niet in te schatten welke ontwikkelingen op ons af komen. Brandweer Gelderland-Midden wil, daar waar mogelijk, meewerken aan het terug
dringen van de belasting van het milieu. Geluids- en emissie reductie binnen haar wagenpark is hiervan een voorbeeld. Om deze redenen behoud brandweer Gelderland-Midden zich het recht voor om binnen de te sluiten overeenkomst de volgende wijziging door te voeren:

Het toepassen van toekomstige (nu nog niet leverbare) nieuwe technieken, zoals alternatieve aandrijvingen. Wel dient in dat geval de bediening van het brandweer technische gedeelte van het voertuig, voor zover als mogelijk, gelijk te zijn aan de eerder geleverde voertuigen. Dit om standaardisatie in bediening zoveel als mogelijk te borgen. Een en ander betekent dat het mogelijk is dat opdrachtgever binnen de gesloten overeenkomst (waarin waarschijnlijk sprake is van diesel gedreven voertuigen), daar waar opdrachtnemer die in haar leveringsprogramma op neemt, in de toekomst over stapt op alternatief aangedreven voertuigen. Het is in dat geval niet uit te sluiten dat er sprake zal zijn van een
geheel ander onderstel (merk/type).

De inschrijving (inclusief alle gevraagde bijlagen, verklaringen, bewijsmiddelen etc.) dient uiterlijk op 12-05-2020 om 12.00 uur via TenderNed te zijn ingediend.

Bron: Tenderned 17 maart 2020 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/190077

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *