ERP systeem Stg. HAS Den Bosch – Aanbestedingsnieuws

ERP systeem Stg. HAS Den Bosch

HAS Hogeschool is een hogeschool voor voltijd hbo bachelor opleidingen op het gebied van agro, food en leefomgeving met vestigingen in Den Bosch en Venlo. De doelstelling van de aan te besteden opdracht in deze openbare aanbesteding  is het voorzien in een goed professioneel werkend ERP systeem met de optie tot uitbreiding ten behoeve van HAS Hogeschool.
De omvang van de opdracht is, uitgedrukt in het aantal te registreren medewerkers, ongeveer 535.

De aan te besteden opdracht wordt als volgt gedefinieerd:
– Het leveren, hosten en onderhouden van een SaaS systeem dat tenminste voldoet aan de gestelde eisen en de toezeggingen in de inschrijving van opdrachtnemer.
– Implementeren van het systeem.
– Migratie van data van het huidige systeem (ADP) naar het systeem van opdrachtnemer.
– Beschikbaar stellen van een koppelvlak voor het realiseren van koppelingen tussen het systeem van opdrachtnemer en aanpalende systemen van HAS Hogeschool.
– Doorontwikkelen van het gebruik van de systemen via adviesdiensten die optioneel worden afgenomen.

De aanbesteding moet leiden tot een overeenkomst voor de opdracht met een onbepaalde looptijd. De overeenkomst is door HAS Hogeschool tussentijds te beëindigen met een tussentijdse opzegtermijn van zes maanden. Bij deze opdracht hoort een verwerkersovereenkomst. Gedurende de contractperiode beoordeelt opdrachtgever de kwaliteit van de dienstverlening
tenminste twee maal per jaar, in de vorm van een Service Level Management gesprek (SLM gesprek) aan de hand van de kritische prestatie-indicator (KPI). (SLA, wordt 100% gerealiseerd over iedere meetperiode (maand)).Het doel hiervan is om de
kwaliteit van dienstverlening te borgen en te verbeteren en zo actief te werken aan een duurzame relatie. De opdrachtgever evalueert tijdens het overleg de bevindingen met opdrachtnemer. Is de KPI over een meetperiode niet behaald? Dan stelt de opdrachtnemer binnen twee weken een verbeterplan op. Als de opdrachtgever akkoord is met het plan wordt het binnen twee weken uitgevoerd. In het plan staat aangegeven wanneer de beschreven resultaten behaald zijn. Wanneer het resultaat niet behaald wordt mag opdrachtgever over iedere meetperiode dat de KPI als gevolg van dezelfde tekortkoming waardoor die eerder niet is behaald maximaal €1.000,- factureren of inhouden op de eerstvolgende factuur. Het hierboven genoemde laat alle overige rechten van opdrachtgever, die zij onder meer op basis van de overeenkomst en de Algemene Inkoopvoorwaarden heeft, onverlet. Het gunningscriterium bij deze opdracht is de beste prrijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned zaterdag 9 april 2022 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/25844

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *