Consultatie wijziging Aanbestedingswet e-factureren gestart – Aanbestedingsnieuws

Consultatie wijziging Aanbestedingswet e-factureren gestart

Op basis van de Europese richtlijn 2014/55/EU moeten aanbestedende diensten voor overeenkomsten waarop de aanbestedingsrichtlijnen of concessierichtlijn van toepassing zijn, elektronische facturen (e-facturen) kunnen ontvangen en verwerken die voldoen aan de EU-norm en lijst van syntaxen. Deze eisen worden met voorliggende wijziging van de Aanbestedingswetten en Aanbestedingsbesluiten geïmplementeerd.

De regeling geldt ook voor speciale sectorbedrijven. Het Ministerie van Economische Zaken verwacht dat e-factureren tussen het bedrijfsleven en aanbestedende diensten een grote vlucht gaat nemen. Daarnaast wordt er een positief effect verwacht op het gebruik van e-facturen tussen bedrijven onderling. Bedrijven en overheden gaan met dit voorstel samen versneld profiteren van de voordelen die samenhangen met e-factureren.

De wijzigingen in de Aanbestedingswet zijn bescheiden. Uit de toelichting:

A
In artikel 1.1 worden in de alfabetische volgorde de volgende begripsbepalingen ingevoegd:
elektronische factuur: factuur die is opgesteld, verzonden en ontvangen in een gestructureerde elektronische vorm die automatische en elektronische verwerking ervan mogelijk maakt;
richtlijn 2014/55/EU: richtlijn 2014/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten (PbEU 2014, L 133);.
B
Artikel 4.12, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. In de aanhef wordt “de richtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU wordenbij of krachtens” vervangen door: de richtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU en 2014/55/EU worden bij of krachtens.

Wel is het van belang voor ondernemers om in de gaten te houden dat overheden de e-facturering verplicht kunnen stellen. Zo bericht PIANOo (waar het programmabureau e-factureren is ondergebracht) :

“Het programmabureau e-factureren acht het opnemen van de verplichting tot e-factureren in uw inkoopvoorwaarden daarom legitiem. Overigens: ook de Rijksoverheid heeft de verplichting in zijn inkoopvoorwaarden vanaf 1 januari 2017 standaard voor alle departementen/rijksdiensten opgenomen.”

https://www.pianoo.nl/metrokaart-e-factureren-faq/kunnen-we-als-decentrale-overheden-e-factureren-verplicht-stellen-in-onze-inkoopvoorwaarden-voor

Consultatie gegevens

Publicatiedatum
17-05-2017

Bron: Pixabay
Einddatum consultatie
14-06-2017

Doel van de regeling

Het doel van de richtlijn 2014/55/EU is om handelsbelemmeringen, voortkomend uit de aanwezigheid van verschillende juridische voorschriften en technische normen inzake e-facturering in lidstaten, weg te nemen en daarmee de interne markt te stimuleren.

De internetconsultatie E-factureren is te bekijken via deze link.

Klik hier voor de bijbehorende documenten:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *