Campagnes en communicatie verkeersveiligheid vervoerregio Amsterdam – Aanbestedingsnieuws

Campagnes en communicatie verkeersveiligheid vervoerregio Amsterdam

Foto: © vervoersregio Amsterdam

Het doel van deze aanbesteding van de vervoerregio Amsterdam is door middel van een Europese openbare
aanbestedingsprocedure een raamovereenkomst af te sluiten met één gespecialiseerde dienstverlener voor de uitvoering van communicatieactiviteiten en campagnes ten behoeve van verkeersveiligheid in de vervoerregio Amsterdam.
Opdrachtgever gunt de raamovereenkomst aan één deelnemer op basis van het gunningscriterium beste prijs-kwaliteitsverhouding, behoudens beëindiging van deze aanbesteding vóór gunning.

Binnen de Vervoerregio Amsterdam is Verkeer & Meer het (online) platform verkeersveiligheid voor en namens de
regiogemeenten. Samen met gemeenten, scholen en vele anderen wordt gewerkt aan het verhogen van de
verkeersveiligheid in de regio. Verkeer & Meer zorgt ervoor dat verkeerseducatieve projecten en
verkeersveiligheidscampagnes in de gemeenten worden uitgevoerd. We ontzorgen en inspireren met effectieve
verkeerseducatie, campagnes en voorlichtingsactiviteiten. Het aanbod van Verkeer & Meer is divers en geschikt
voor jong en oud: van kleuter tot student, van stad tot dorp en van scooter tot skater. Door deze activiteiten helpt
Verkeer & Meer weggebruikers om zich veilig, vlot en verantwoord in het verkeer te begeven.
De aanpak verkeersveiligheid in de regio wordt vanuit Verkeer & Meer gecoördineerd. De gemeenten binnen Vervoerregio Amsterdam streven hetzelfde doel na wat betreft de uitvoering van de opdracht. De afspraken rondom de uitvoering van campagnes met betrekking tot verkeersveiligheid worden vastgelegd in een raamovereenkomst met één opdrachtnemer.

De doelstelling van de raamovereenkomst is het contracteren van een gespecialiseerd communicatiebureau dat de
opdracht krijgt voor de ontwikkeling en uitvoering van een campagneaanpak met communicatiestrategie en bijbehorend communicatieplan. Centraal in deze opdracht staat een effectieve aanpak om het (ongewenste) gedrag van de doelgroepen in het verkeer te beïnvloeden en zo de verkeersveiligheid te vergroten.

• Met de uitvraag beogen wij de inzet van een externe partij om met een effectieve campagneaanpak en de bijbehorende communicatiestrategie voor de speerpunten een trendbreuk te realiseren met betrekking tot verkeersveiligheid.
• Deze partij komt met een effectieve aanpak om het (ongewenste) gedrag van de doelgroepen in het verkeer te beïnvloeden en zo de verkeersveiligheid te vergroten. Deze partij bedenkt per doelgroep minimaal één praktische interventie om de gewenste vaardigheden te oefenen/ervaren.
• Data verzamelen voor signalen die uit gemeenten komen, met betrekking tot thema’s en die niet terug komen in het SWECO rapport. Op basis daarvan onderbouwen of de thema’s kunnen bijdragen aan de gewenste trendbreuk.
• Het belang van gedragsmaatregelen borgen in de brede strategie van de Vervoerregio Amsterdam ten aanzien van de aanpak SPV. Zowel bij aanvraaginnovatiegelden bij het Rijk als het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit.

De geraamde totale waarde van de nadere Opdrachten die binnen de raamovereenkomst zullen worden verstrekt, bedraagt naar verwachting ca €1.050.000,- exclusief BTW per jaar De maximale omvang van de raamovereenkomst voor de maximale duur van vijf jaar bedraagt €7.500.000,-. Indien de totale werkelijk bestede waarde boven deze grens uit stijgt, eindigt de Raamovereenkomst van rechtswege. De raamovereenkomst heeft een looptijd van twee jaar en gaat in per 1 januari 2022. Opdrachtgever heeft eenzijdig de mogelijkheid om de raamovereenkomst maximaal drie maal onder dezelfde condities te verlengen, telkens voor de duur van één jaar. 

Bron: Tenderned woensdag 15 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/238276

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *