Bouwteamaannemer renovatie stadhuis Hoorn (en installateur E+W) – Aanbestedingsnieuws

Bouwteamaannemer renovatie stadhuis Hoorn (en installateur E+W)

Foto: Google Streetview

Het stadhuis van Hoorn is in 1976 in gebruik genomen. In de tussenliggende jaren zijn er wel aanpassingen gedaan maar deze hebben niet structureel bijgedragen aan het verbeteren van de huisvesting, het klimaat of de Arbo-omstandigheden. De technische installaties zijn verouderd en moeten binnen nu en vijf jaar vervangen worden. Er is geen enkele mate van klimaatbeheersing, het pand voldoet op onderdelen niet aan de Arbonormen. Bijvoorbeeld als het gaat om de temperatuur- en luchtbehandeling. De besloten indeling van het stadhuis past niet meer bij deze tijd van openheid en transparantie. Het stadhuis dient de uitstraling te krijgen die past bij datgene waar de gemeente als organisatie voor staat en waar zij haar bezoekers en klanten graag uitnodigt. In lijn met de landelijke ontwikkelingen richt de gemeente Hoorn zich steeds meer op het aardgasloos
ontwikkelen van vastgoed. Met de renovatie wordt beoogd een gasloos gebouw te ontwikkelen. De renovatie biedt daarnaast een uitstekende kans om circulaire en duurzame keuzes te maken ten aanzien van de toekomst. Doelstelling van het project is om het huidige verouderde stadhuis toekomst gereed te maken:
• Dienstverlening en contact met inwoners staat centraal
• Een stadhuis waarvan de inrichting ondersteunend is aan de koers van de organisatie en aansluit bij de eisen die aan een aantrekkelijke werkgever gesteld wordt
• Een stadhuis waarin het klimaat beheersbaar is en duurzaam her ontwikkeld is
• Een hybride en activiteitgericht kantoorconcept, waarbij arbeidstijd, werkinvulling en werkomgeving flexibel zijn in te richten, waardoor het werk op een effectieve, efficiënte en aangename manier is in te richten.

De doelstelling van deze aanbesteding is het contracteren van één opdrachtnemer die met één contactpersoon zitting neemt in het bouwteam, samen met dit bouwteam een (bouwkundig) ontwerp opstelt, een begroting afgeeft conform het opgestelde (bouwkundig) ontwerp en het werk uitvoert conform het opgestelde bouwkundig ontwerp. Er zal na het afronden van deze aanbesteding als eerste een bouwteamovereenkomst worden gesloten met de geselecteerde inschrijver. Deze opdrachtnemer:
1. Neemt deel aan het proces om te komen tot het bouwkundig ontwerp ten behoeve van de geplande vernieuwbouw. De te contracteren opdrachtnemer is daarbij verantwoordelijk voor het in samenwerking met het bouwteam uitwerken van het schetsontwerp, tot voorlopig ontwerp, tot een definitief bouwkundig ontwerp (incl. tekeningen en bestek);

2. Offreert een prijs voor het uitvoeren van de werkzaamheden conform het onder punt 1 opgestelde bouwkundig ontwerp;
3. Realiseert het onder punt 1 opgestelde bouwkundig ontwerp op basis van de onder punt 2 opgestelde offerte met startdatum van de werkzaamheden in
periode vierde kwartaal 2022 en een uiterste opleverdatum in periode vam het eerste kwartaal 2024;

Bovenstaande stappen worden idealiter alleen door de middels dit aanbestedingstraject gecontracteerde opdrachtnemer uitgevoerd. Echter, er zijn een aantal ontbindende voorwaarden opgenomen waardoor het kan zijn dat de gemeente voor stap 3 een andere marktpartij contracteert. Dit, bijvoorbeeld wanneer opdrachtnemer een te hoge prijs (ten opzichte van een begroting zoals de kostenexpert (BBA b.v. te Heemskerk) op te stellen op basis van het door de het bouwteam opgestelde bouwkundig ontwerp) offreert voor het uitvoeren van de vernieuwbouw.
Bij overeenstemming over de begroting zal de eveneens bij deze aanbesteding bijgevoegde aanneemovereenkomst worden afgesloten ten behoeve van het uitvoeren van de stap 3. Inschrijver commiteert zich bij het doen van een inschrijving aan bovenstaande planning én verklaart daarbij gedurende die periode te beschikken over voldoende resources (leidinggevend personeel, uitvoerend personeel en materieel) om de werkzaamheden uit te voeren.

De geselecteerde opdrachtnmer neemt zitting in het bouwteam om uiteindelijk onderstaande werkzaamheden uit te voeren conform het in gezamenlijkheid op te stellen bouwkundig ontwerp.

Het huidige stadhuis heeft een bruto vloeroppervlak van ca 12000 m2 verdeeld over drie bouwdelen (A, B, C) en vijf bouwlagen. De vernieuwbouw heeft betrekking op ca. 8000 m2, bouwdeel A en B, beide met een gemeentelijke monumentale status. Beide bouwdelen zijn ten tijde van de vernieuwbouw niet in gebruik waardoor er alle ruimte is de vernieuwbouw goed uit te voeren. Bouwdeel C zal gedurende de vernieuwbouw gebruikt worden voor tijdelijke huisvesting van de ambtelijke organisatie en na afloop van de vernieuwbouw leeg opgeleverd worden. Aan bouwdeel C zullen nog aanpassingen uitgevoerd
moeten worden om deze tijdens de uitvoeringsfase te kunnen blijven gebruiken. De brug blijft in gebruik. Naast het vervangen van het huidige inbouwpakket gaat het ook om realisatie van nieuwbouw 1500m2, aanpassingen aan de entree en het realiseren van een parkeervoorziening. De buitenzijde van bouwdelen A en B zal behoudens de entree, het afstoten van bouwdeel C en de
noodzakelijke bouwkundige werkzaamheden niet aangepast worden. Het gerenoveerde stadhuis biedt globaal gezien plaats aan ca. 600 medewerkers (430 werkplekken) met bijbehorende voorzieningen, publieke dienstverlening, raadzaal (in nieuwbouw), vergader- en restauratieve voorzieningen. De gemeente schat de waarde van de opdracht op €10.600.000,- exclusief btw. Dit is een raming, u kunt hier geen rechten aan ontlenen. Er zal één overeenkomst met één opdrachtnemer worden gesloten. Dit betreft de zogenaamde ‘bouwteamovereenkomst’. De beoogde startdatum van deze overeenkomst is 18 januari 2022.

De werkzaamheden voor een E&W installateur zijn apart aanbesteed.

Bron: Tenderned zaterdag 23 oktober 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/241977 ( bouwteam aanmemer en https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/241979 E&W installateur t.b.v. bouwteam.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *