Leerlingenvervoer Geertruidenberg – Aanbestedingsnieuws

Leerlingenvervoer Geertruidenberg

©ZAZ

De opdrachtgever de gemeente Geertruidenberg biedt vervoersvoorzieningen voor leerlingen aan op basis van de Verordening
leerlingenvervoer gemeente Geertruidenberg. In de verordening wordt het leerlingenvervoer geregeld naar scholen die vallen
onder de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra. Onder de Wet op het Primair Onderwijs vallen scholen voor basisonderwijs en speciale scholen voor basisonderwijs (Moeilijk Lerende Kinderen) (een school waar basisonderwijs wordt gegeven aan kinderen voor wie vaststaat dat overwegend een zodanige orthopedagogische en orthodidactische benadering aangewezen is, dat zij althans gedurende enige tijd op een speciale school voor basisonderwijs moeten worden opgevangen). Onder de Wet op het voorgezet onderwijs vallen het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) en het voorbereidend middelbaar
beroepsonderwijs en praktijkonderwijs. De Wet op de expertise centra omvat het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs is bestemd voor kinderen voor wie vaststaat dat overwegend een orthopedagogische en orthodidactische benadering aangewezen is. Deze kinderen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:
1. blinde of slechtziende kinderen;
2. kinderen met een communicatieve handicap (gehoor-, taal- en/of spraakproblemen): dove en slechthorende kinderen, kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden;
3. kinderen met lichamelijke en/of verstandelijke handicap: lichamelijk gehandicapte kinderen, zeer moeilijk lerende kinderen, zeer moeilijk opvoedbare kinderen en meervoudig gehandicapte kinderen;
4. kinderen met een psychiatrische- of gedragsstoornis;
5. langdurig zieke kinderen;
6. kinderen in scholen verbonden aan pedologische instituten.

De opdrachtgever kan bepalen dat de vervoerder voor extra begeleiding moet zorgen of dat persoonlijke begeleiders van individuele leerlingen meereizen, bijvoorbeeld op medische of psychosociale gronden. In deze gevallen dient de vervoerder de begeleiders op te nemen in het leerlingenvervoer door een zitplaats voor ze te reserveren.

De doelstelling van de aanbesteding bij de uitvoering van het doelgroepenvervoer is:

 • passende dienstverlening ten behoeve van de verschillende reizigers doelgroepen;
 • het daadwerkelijk gebruik maken van klantervaringen ter verbeteren van de dienstverlening, zowel wat betreft de behoefte van de gebruiker (wat heeft de gebruiker nodig) als de klanttevredenheid (de waardering voor de geleverde dienst (de uitvoering van het vervoer));
 • optimale kwaliteit van de dienstverlening;
 • hoge klanttevredenheid;
 • partnerschap.

De randvoorwaarden bij deze aanbesteding zijn dat u bij aanvang van en gedurende de looptijd van de overeenkomst beschikt over de (wettelijk) vereiste certificeringen en zorgdraagt voor:

 •  goede, adequate en veilige vervoersmiddelen;
 • duurzame uitvoering van de opdracht;
 • vakbekwaam en geschoold personeel
  o dat de Nederlandse taal in woord en geschrift beheerst,
  o dat doelgroepgericht ingezet wordt;
 • genormeerde routes c.q. rittijden;
 • stiptheid van de ritten, gegarandeerde en tijdige nakoming van de rit afspraken;
 • transparantie m.b.t. de uitvoering en tariefstelling;
 • constante en hoge klanttevredenheid;
 • een goed ingerichte klachtenprocedure.

Het aantal te vervoeren leerlingen waarop deze aanbesteding van toepassing is bedraagt op de peildatum 1 oktober 2021 totaal 131 leerlingen en is verdeeld in twee percelen.

perceelverdeling

 

 

 

Aan de genoemde aantallen leerlingen en scholen zijn geen rechten te ontlenen in welke vorm dan ook. De aanbestedende dienst is van plan om per perceel met één inschrijver een overeenkomst af te sluiten. Één inschrijver kan beide percelen gegund krijgen. Het vervoer is gebaseerd op een systematiek van een vooraf vastgesteld route- en tijdspatroon, het “vervoersplan”. De vervoerder is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het vervoer volgens het vervoersplan. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst blijkt dat de vervoerder dan wel de opdrachtgever mogelijkheden heeft om kostenvoordelen te behalen, dan dient de vervoerder mee te werken aan de wens van de opdrachtgever deze besparingen te realiseren. Het leerlingenvervoer staat geheel los van andere vormen van particulier, collectief of openbaar vervoer. Combinatie van het leerlingenvervoer met ander doelgroepenvervoer of commercieel vervoer is niet toegestaan. Binnen de percelen dient combinatievervoer zoveel mogelijk verwezenlijkt te worden. 

De vervoerder dient, ook lopende het contract, in samenwerking met gemeente Geertruidenberg, zoveel mogelijk te onderzoeken of, en zo ja welke combinatieritten er mogelijk zijn met andere vervoerders en/of andere gemeenten, wat voor de gemeente zou kunnen leiden tot een kostenbesparing. Vanwege het feit dat de scholen op redelijke afstand van de kernen Geertruidenberg, Raamsdonk en Raamsdonksveer liggen, wordt als uitgangspunt gehanteerd een maximale individuele reistijd van 60 minuten. De individuele reistijd is de tijd die een individuele leerling in het voertuig doorbrengt. De opdrachtgever heeft echter de wens in het algemeen te streven naar een zo kort mogelijke individuele reistijd. Bij het combineren van meerdere leerlingen in één rit mag de individuele reistijd van een leerling niet meer bedragen dan 60 minuten. Een leerling mag nooit eerder dan 15 minuten vóór de aanvang van de schooltijd bij de school afgezet worden, en nooit later dan 15 minuten na afloop van de schooltijd opgehaald worden. De uitvoering van het leerlingenvervoer dient plaats te vinden met de volgende voertuigen:
– Een taxi (personenwagen)
– Een taxibusje met maximaal 8 zitplaatsen exclusief chauffeur
– Een rolstoel taxibus (indien voorkomend)
– Een touringcar, uitsluitend in perceel 2 ten behoeve van vervoer van en naar “de Wissel” in Oosterhout. Gezien het aantal te vervoeren leerlingen op de peildatum 1 oktober 2021 ( 45 leerlingen + begeleiding) dient een touringcar ingezet te worden met een capaciteit van minimaal 55 zitplaatsen voor de kernen Geertruidenberg en Raamsdonksveer.  Inzet van andere voertuigen is niet toegestaan.

De vergoeding voor de uitvoering van het leerlingenvervoer vindt plaats op basis van de volgende uitgangspunten:
De vergoeding aan de vervoerder bestaat uit twee tariefonderdelen, te weten:
1. starttarief per rit (vast tarief);
2. tarief per beladen voertuiguur (variabel tarief).
Het tarief per beladen voertuiguur, het variabele tarief, dient de inschrijver in deze procedure te offreren.
Voor het starttarief per rit gelden de volgende tarieven per voertuigtype die gedurende de gehele contractperiode (exclusief prijsindexering) worden gebruikt:
1. taxipersonenauto/taxibus: € 10,25 per rit (exclusief BTW);
2. rolstoelbus: € 17,50 per rit (exclusief BTW);
3. touringcar: géén starttarief (alleen perceel 2).

De opdracht betreft een raamovereenkomst. De opdracht wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Deze overeenkomst zal de vorm hebben van een opdrachtbrief. De ingangsdatum van de overeenkomst is voorzien op 1 augustus 2022. De overeenkomst heeft een vaste looptijd van vijf jaar. De vaste looptijd van de overeenkomst eindigt van rechtswege op 31 juli 2027. De overeenkomst kan twee keer worden verlengd voor de duur van één jaar. De overeenkomst eindigt van rechtswege na de laatste verlenging.  Indien een inschrijving voldoet aan de procedurele voorwaarden en compleetheid, en voldoet aan alle gestelde minimumeisen, uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen vindt beoordeling van de inschrijving plaats op basis van het gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitsverhouding.
De inschrijvingen worden op de volgende onderdelen beoordeeld:
● Prijs;
● Implementatie- en uitvoeringsplan.
Voor het bepalen van de beste prijs-kwaliteitsverhouding wordt gebruik gemaakt van gunnen op waarde.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *