Bouwteam groot onderhoud verhardingen en projecten provincie Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Bouwteam groot onderhoud verhardingen en projecten provincie Utrecht

Deze aanbesteding van de provincie Utrecht bestaat uit twee percelen. De opdracht is onderverdeeld in twee percelen omdat voor realisatieprojecten deels andere opdrachtnemers in aanmerking komen dan voor groot onderhoud. Opdrachtgever kiest ervoor om het perceel groot onderhoud ruimtelijk te splitsen (westelijk deel en oostelijk deel provincie) om zo MKB-bedrijven voldoende kans te geven om in te schrijven.

Perceel 1:

De huidige raamovereenkomst voor groot onderhoud loopt op 1 juli 2024 af. De wijze van samenwerking in een raamovereenkomst over meerdere jaren, waarbij deelopdrachten in bouwteamverband worden voorbereid is zeer succesvol gebleken. Aanbesteder denkt verder met een nieuwe raamovereenkomst de doelen het beste te kunnen realiseren.

Perceel 2:

Tot nu toe heeft de aanbesteder realisatieprojecten als losse opdrachten in de markt gezet. Er staan de komende jaren grote investeringen op het programma op de thema’s doorstroming, veiligheid, oversteekbaarheid en fiets. Daarnaast heeft de provincie Utrecht ambitieuze doelstellingen geformuleerd op het gebied van duurzaamheid. Deze ambities vragen ook aanzienlijke investeringen vanuit de markt. Deze ambities zijn alleen te realiseren als de markt ook een bepaalde zekerheid wordt gegeven dat investeringen zich uitbetalen. Een meerjarige raamovereenkomst draagt hieraan bij.

Met deze aanbesteding beoogt de Aanbestedende dienst de volgende doelstellingen te bereiken:

Hoofddoel:
Voor 1 juli 2024 twee opdrachtnemers per perceel contracteren voor deelname aan de raamovereenkomsten zodat het huidige netwerk goed in standgehouden wordt, er een efficiënte invulling wordt gegeven aan het nieuwe bereikbaarheidsprogramma en uitvoering wordt gegeven aan duurzaamheidsthema’s.

Subdoelen:
1. Uitvoering geven aan de thema’s circulariteit, klimaatneutraal, klimaatadaptatie en biodiversiteit binnen projecten.
2. Het verder professionaliseren van het opdrachtgeverschap
3. Een bijdrage leveren aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Inkopen
4. Realiseren van de gestelde doelen, opgenomen in het MOP (meerjarig onderhoudsplan) en MIP (meerjarig investeringsplan).

Omvang van de Opdracht
Perceel 1 (het totaal van beide raamovereenkomsten) heeft een geschatte gemiddelde omvang van circa acht tot tien miljoen euro per jaar. Deze omzet zal jaarlijks fluctueren en zal in specifieke jaren onder of boven de geschatte gemiddelde omvang liggen.

Perceel 2: Realisatieprojecten
Perceel 2 (het totaal van beide raamovereenkomsten) heeft een geschatte gemiddelde omvang van circa vijftig miljoen euro per jaar. Deze omzet zal jaarlijks fluctueren en zal in specifieke jaren ruim onder of ruim boven de geschatte gemiddelde omvang liggen.

De hierboven genoemde omvang is slechts bedoeld als indicatie, opdrachtnemer kan hier op geen enkele wijze rechten aan ontlenen. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Voor beide percelen geldt dat 2024 als een opstartjaar moet worden gezien waarin voornamelijk werken worden voorbereid. De geschatte omzet voor beide raamcontracten zal in 2024 daarom slechts een fractie bedragen van de hierboven genoemde verwachte gemiddelde omzet per jaar.

Binnen elk perceel worden twee raamovereenkomsten gesloten met een initiële looptijd van 48 maanden. Na het verstrijken van deze periode heeft de aanbestedende dienst de mogelijkheid de opdracht tweemaal tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een periode van telkens 12 maanden.

De aanbestedende dienst organiseert een informatiebijeenkomst op 13 juli 2023 10:00 . Deze bijeenkomst vindt plaats, op het Provinciehuis Utrecht (Archimedeslaan 6, Utrecht) in de Commissiekamer. Indien u de informatiebijeenkomst wenst bij te wonen dan dient u uw onderneming uiterlijk 11 juli 2023 om 12.00 uur per mail aan de contactpersoon kenbaar te maken wie de informatiebijeenkomst namens uw organisatie zal bijwonen. U kunt de informatiebijeenkomst met maximaal drie personen bijwonen.

Tijdens deze algemene toelichting zal een toelichting worden gegeven op onder andere de volgende onderwerpen:

  • Voorstellen van de beoogde sleutelfiguren van de provincie voor de bouwteams
  • Aanleiding van de aanbesteding en context
  • Toelichting keuze raamovereenkomsten voor beide percelen
  • Introductie op het koersdocument Duurzame Infra 2030 en de selectiecriteria
  • Toelichting op de aanbestedingsprocedure

Er bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen. De gegeven antwoorden hebben geen juridische status en er wordt geen verslag gemaakt van deze bijeenkomst. Indien gewenst dient u vragen opnieuw schriftelijk te stellen in het kader van de Nota van Inlichtingen.

Aanbesteder volgt met deze aanbesteding de niet-openbare procedure. Deze bestaat uit een aanmeldingsfase en een gunningsfase.

Bron: Tenderned donderdag 6 juli 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/303049

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 7 juli 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *