Bouwmanagement “De Breul” Zeist – Aanbestedingsnieuws

Bouwmanagement “De Breul” Zeist

Impressie: © Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs “De Breul”

De huisvesting van KSG de Breul is niet optimaal. Het grootste deel van het gebouw is verouderd, zowel technisch als qua indeling. Alleen het nieuwbouwdeel (2013) is in goede staat. In het Strategisch Huisvestingsplan van de gemeente Zeist is voor de verbetering van de huisvesting van KSG de Breul dan ook budget opgenomen. De gemeente heeft ingestemd met de begroting. Er zal onder andere een sporthal gebouwd worden, een bouwdeel gerenoveerd en het volledige bouwdeel 80/90 zal in fasen gesloopt en herbouwd worden door ,iddel van industriële systeembouw. De Aanbestedende dienst is op zoek naar een bouwmanagementbureau voor de begeleiding van de vernieuwbouw en renovatie van KSG de Breul.

Het huidige onderwijscomplex De Breul heeft een totaal omvang van 12.467 m2. Het oorspronkelijke beeldbepalende gebouw is gerealiseerd in 1954. Uitbreidingen hebben plaatsgevonden in 1980, 1991 en 2013. In 2013 is ook een separaat paviljoen gerealiseerd met onderwijsruimten. In het huidige onderwijscomplex is een overmaat van ca 1200 m².
Het vernieuwbouwplan richt zich op:
renovatie en beperkte herindeling van het beeldbepalende gebouw uit 1954;
zeer beperkte aanpassing van de in 2013 gerealiseerde bouwdelen;
de totaal sloop van de uitbreidingen uit 1980 en 1991;
realiseren van nieuwbouw teneinde tot een passend schoolgebouw te komen, zonder overmaat en aangesloten op de bestaande gebouwen;
onderdeel van de nieuwbouw vormt een separaat sportgebouw welke bestaat uit drie gymzalen. Deze zijn buiten schooltijd bestemd voor gebruik door derden.

In de aanloop om tot dit te realiseren plan te komen heeft de vernieuwbouw zicht ontwikkeld van een aanvankelijke renovatie van het gehele complex tot het huidige plan waarin een deel vervangende nieuwbouw plaatsvindt en er een apart sportgebouw wordt gerealiseerd. Aanleiding voor het maken van een plan voor de vernieuwbouw van de Breul is de technische staat. In het Strategisch Huisvestingsplan van de gemeente Zeist is voor de verbetering van de huisvesting van de Breul budget opgenomen en waardoor het mogelijk wordt een plan te realiseren

Het ontwerpidee alsook de kostenraming is gebaseerd op realisatie van de nieuwbouw volgens een industriële bouwwijze. Er dient daarom een grote repeterende factor te zijn in het ontwerp zowel ten aanzien van de gevels alsook ten aanzien van de indeling en afwerking binnen. Voor deze industriële bouwwijze is gekozen enerzijds om een zo kort mogelijke bouwtijd te kunnen realiseren, anderzijds om de kosten te beperken. De keuze voor eenheid en repetitie in het ontwerp sluit ook aan op de wens van De Breul om een overzichtelijk complex te doen ontstaan. Met industriële bouwwijze wordt bedoeld als met prefab-elementenbouw. Deze opzet is gekozen zodat er via de vier nieuwbouwdelen repetatief gebouwd kan worden. Het industriële bouwen is van toepassing op alle nieuwbouw te realiseren binnen het project. 

Om de kennis en ervaring van uitvoerende partijen maximaal te benutten en tegelijk de plankosten zo beperkt mogelijk te houden beoogt de Breul het plan als een geïntegreerd contract middels een design & build procedure aan te besteden, conform UAV-gc. De Breul zal daartoe een prestatiebeschrijving moeten (doen) opstellen die de minimale prestatie-eisen weergeeft van de op te leveren situatie. Het is denkbaar dat een eerste opzet van een installatieconcept daar ook deel van uitmaakt. Dit zou echter ook bij de te contracteren marktpartij kunnen worden neergelegd. Een en ander ter nadere besluitvorming. 

KSG De Breul is op zoek naar een bouwmanagementbureau met voldoende kennis en ervaring om de Breul te adviseren en te begeleiden bij de vernieuwbouw van haar onderwijscomplex. De Breul heeft de behoefte om volledig ontzorgd te worden door het bouwmanagementbureau. De vernieuwbouw en renovatie van deze school dient uiterlijk in december 2024 afgerond en opgeleverd te zijn. De taken en verantwoordelijkheden van de bouwmanager/projectmanager zijn weergegeven op de
demarcatielijst. De i
nschrijver is de expert en weet wat nodig is om een dergelijk project succesvol te begeleiden. Werkzaamheden die niet in de demarcatielijst zijn opgenomen, maar wel nodig zijn om een dergelijke opdracht succesvol te begeleiden, zijn dus wel onderdeel van de opdracht*. Indien inschrijver constateert dat in de demarcatielijst werkzaamheden en/of taken anders ingedeeld dienen te worden, dan dient inschrijver dat in de Nota van Inlichtingen te melden. 

Deze aanbesteding betreft een Europese openbare aanbesteding onder toepassing van de Aanbestedingswet 2012 (Aw2012).

Bron: Tenderned 24 juni 2021https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/231096

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *