Verduurzaming Jeannette Donker-Voetgebouw Universiteit Utrecht – Aanbestedingsnieuws

Verduurzaming Jeannette Donker-Voetgebouw Universiteit Utrecht

Foto: Google Streetview

Binnen de Universiteit Utrecht is de inkoopbehoefte ontstaan aan  de instandhouding en verduurzaming van het Jeannette Donker-Voetgebouw. Gelet op de geraamde waarde voor het werk wordt deze opdracht door middel van een nationale aanbestedingsprocedure aanbesteed. De instandhouding en verduurzaming van het Jeannette Donker-Voetgebouw is
organisatorisch ondergebracht bij het Facilitair Service Centrum (FSC), dat optreedt als interne opdrachtgever. De interne opdrachtgever heeft voor deze aanbesteding een projectgroep samengesteld die bestaat uit materiedeskundigen en deskundigen op het gebied van inkoop en Europees aanbesteden.

Het Jeanette Donker-Voetgebouw is een onderdeel van de faculteit Diergeneeskunde. Het gebouw heeft in totaal vier bouwlagen. Het is in gebruik als kantoor, laboratorium en studieplekken. Het heeft een bruto vloeroppervlak van 6.300 m2, waarvan ca. 2.000 m2 met kenmerk laboratorium of speciale installaties. Het gebouw is geopend in 2005. In het gebouw is op de begane grond een apotheek gehuisvest. Deze beschikt over diverse bereidingsruimten met een hygiëneregime. Verder zijn in het gebouw verschillende soorten laboratoria ondergebracht ten behoeve van onderzoek en diagnostiek (patiëntenzorg).
Hieronder bevinden zich het Universitair Veterinair Diagnostisch Laboratorium (UVDL) op de eerste verdieping en de onderzoekslaboratoria van gezelschapsdieren (GD), landbouwhuisdieren (LH) en Paard op de tweede verdieping. Het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) heeft ruimtes op de begane grond, eerste en tweede verdieping.

Als gevolg van een herschikking van functies, noodzakelijke herstelwerkzaamheden, noodzakelijk onderhoud en vervanging van installaties alsmede de wens om het gebouw aan te sluiten op het bestaande WKO systeem, zijn de verschillende  werkzaamheden samengebracht in één integraal project. De werkzaamheden zullen moeten worden uitgevoerd terwijl het gebouw (gedeeltelijk) operationeel blijft. Door de opdrachtgever is hiervoor op hoofdlijn een concept faseringsplan opgesteld. Per fase zullen bestaande functies tijdelijk elders worden gehuisvest, totdat de werkzaamheden van de betreffende fase zijn afgerond. De hiermee gemoeide verhuisbewegingen vallen buiten de scope van de werkzaamheden. Wel tot de scope van de werkzaamheden horen het treffen van technische maatregelen zodat de werkzaamheden van gebruikers in het Jeannette Donker-Voetgebouw doorgang kunnen vinden op het moment dat de uitvoeringswerkzaamheden plaatsvinden.

Het is de wens van de opdrachtgever om het project op basis van een technische werkomschrijving (Definitief Ontwerp) samen met de, door middel van deze aanbestedingsprocedure te selecteren, aannemer uit te werken in bouwteamverband tot een Uitvoeringsgereed Ontwerp. Na het sluiten van de aannemingsovereenkomst zal de aannemer de daadwerkelijke realisatie uitvoeren op basis van het in bouwteamverband uitgewerkte Uitvoeringsgereed Ontwerp.
De Aannemer treedt in de bouwteamfase op als:
– adviseur ‘kwaliteit en maakbaarheid’
– adviseur ‘financiële haalbaarheid’
– adviseur ‘planning’
– adviseur ‘duurzaamheid’
De aannemer is in deze fase verantwoordelijk voor de werkzaamheden in bouwteamverband. De aannemer stelt aan het bouwteam zijn specifieke ervaring en deskundigheid op het gebied van de uitvoering van bouwwerken en gebouwinstallaties en de daaraan verbonden kosten ter beschikking, teneinde te komen tot een voor de Opdrachtgever aanvaardbaar Uitvoeringsgereed Ontwerp.

In de uitvoering van de werkzaamheden ligt de nadruk op de werktuigbouwkundige installaties. De opdrachtgever geeft er daarom voorkeur aan dat een werktuigbouwkundig installateur in zowel de bouwteamfase als de realisatiefase als contactpartij (of hoofdaannemer) zal optreden richting opdrachtgever en dat de werktuigbouwkundig installateur de volledige onderlinge coördinatie met zijn partners of onderaannemers voor de overige disciplines (bouwkundige werken, elektrotechnische werken) zal verzorgen. In de selectiefase zal nu dan ook de nadruk liggen op de werktuigbouwkundige discipline, ofwel op de selectie van een werktuigbouwkundig aannemer. De omvang van het werk betreft circa 6.300 m2 BVO.

De overall-planning van het Werk is als volgt geprognotiseerd:
Start bouwteam: 3 januari 2022
Sluiten aannemingsovereenkomst: 1 maart 2022
Start van de uitvoeringswerkzaamheden (realisatiefase) 4 april 2022
Oplevering van de uitvoeringswerkzaamheden: 23 december 2022
Einde onderhoudstermijn: 12 maanden na oplevering

De Aanbestedende Dienst volgt, gelet op de aard en de omvang van het werk, een niet-openbare nationale aanbestedingsprocedure conform de Aanbestedingswet 2012, met toepassing van het ARW 2016, waarvan hoofdstuk 3 specifieke bepalingen bevat voor de niet-openbare procedure.

Bron: Tenderned 24 juni 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/231260

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *