AZC Musselkanaal ontwerpteam – Aanbestedingsnieuws

AZC Musselkanaal ontwerpteam

Huidig AZC Musselkanaal. Foto: Google Streetview

In 2015 is er onderzoek uitgevoerd voor herontwikkeling en nieuwbouw van de locatie in Musselkanaal. Er is een conclusie getrokken dat revitalisatie van de gebouwen niet opweegt tegen nieuwbouw betreffende de kwaliteit en investeringen. Aangezien vanaf 2016 de asielinstroom terugliep, is in 2018 de locatie in Musselkanaal gesloten en is er leegstandsbeheer in gezet. De plannen voor nieuwbouw en herontwikkeling zijn toen stopgezet. In verband met de toename van de capaciteitsbehoefte is het gebouw in 2020 door het COA heropend.

In de afgelopen maanden is in opdracht van het COA een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. In deze haalbaarheidsstudie zijn drie varianten uitgewerkt:
1) Een locatie realiseren in Musselkanaal van 225 opvangplekken en in Stadskanaal eveneens een locatie realiseren van 225 opvangplekken;
2) Een locatie realiseren in Musselkanaal van 440 opvangplekken;
3) Revitalisatie van het bestaande gebouw.

Uit de haalbaarheidsstudie is opnieuw gebleken dat een revitalisatie geen realistisch scenario is. Het is niet goed mogelijk om het actuele (technisch) Programma van Eisen van het COA (PVE/TPVE) te realiseren in het huidige gebouw. In april 2023 heeft opnieuw overleg plaatsgevonden met de gemeente Stadskanaal over een duurzame herontwikkeling. De uitgevoerde haalbaarheidsstudie is gepresenteerd aan de gemeente Stadskanaal. De gemeente heeft hierop positief gereageerd. De
gemeente heeft toegezegd de huidige bestuursovereenkomst te verlengen tot eind 2025 om voldoende tijd te hebben voor de plannen voor de herontwikkeling van het AZC in Musselkanaal en om een geschikte locatie te vinden in Stadskanaal.

Op basis van deze roadmap zijn er voor deze aanbesteding mogelijk drie scenario’s denkbaar. Het eerste scenario is meest kansrijk. In dit scenario wordt er een ontwerpteam geselecteerd/ gecontracteerd voor de herontwikkeling van
Musselkanaal waarbij op het huidige COA terrein in Musselkanaal een AZC wordt gerealiseerd van ongeveer 200 – 250 opvangplekken. Concreet betekent dit dus één ontwerpopgave voor een AZC. De intentie is dat het besluit over welk scenario uitgevoerd gaat worden, genomen wordt voor gunningsfase van de onderhavige opdracht, echter acht  COA de kans klein dat dit voor gunningsfase bekend zal zijn. De geraamde opdrachtwaarde voor de aanbesteding van een ontwerpteam voor AZC
Musselkanaal voor 225 opvangplekken bedraagt €735.000,- excl. Btw. Meer detailleerde informatie over de opdracht zal worden opgenomen in de gunningsleidraad, het Programma van Eisen en de concept overeenkomst, die bij aanvang van de gunningfase worden verstrekt. De opdracht wordt aanbesteed door middel van de Europese niet-openbare procedure. Een niet-openbare procedure is een Aanbestedingsprocedure bestaande uit twee fasen; een selectiefase en een gunningsfase. In eerstgenoemde fase kan iedere geïnteresseerde ondernemer zich als gegadigde aanmelden door een verzoek tot deelname in te dienen. De aanbestedende dienst beoordeelt de verzoeken tot deelname aan de hand van de uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria. De vijf gegadigden met de hoogste totaalscore worden geselecteerd en uitgenodigd voor de gunningfase en het indienen van een inschrijving. In de gunningsfase worden de inschrijvingen beoordeeld aan de hand van minimumeisen en subgunningscriteria behorend bij het gunningscriterium ‘economisch meest voordelige
inschrijving’.

Bron: Tenderned donderdag 9 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/316061

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 10 november 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *