Architectenselectie nieuwbouw sporthal Bathmen – Aanbestedingsnieuws

Architectenselectie nieuwbouw sporthal Bathmen

Foto: Pixabay.com/Wokandapix

Sporthal De Uutvlog in Bathmen is verouderd, het voldoet niet meer aan de actuele eisen en beschikt niet over de capaciteit die nodig is voor de huidige en verwachte (toekomstige) bezetting. De sporthal moet daarom vervangen worden. De gemeente Deventer heeft i.s.m. de initiatiefgroep Sportvoorzieningen Bathmen een quick scan en een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een nieuwe sporthal voor het dorp. Op basis van dit onderzoek is gekozen om een nieuwe, energieneutrale sporthal (drie zaaldelen) met een multifunctionele zaal en ondersteunende functies (tribune, kleedkamers binnen- én buitensport, berging,
sanitair, kantine, keuken, terras, vergaderruimte, fysioruimte, etc.) te realiseren op en in te passen in het bestaande, landelijke sportpark. Voor deze nieuwbouw is een ruimtelijk-functioneel programma van eisen opgesteld en een technisch programma van eisen. Parallel met deze aanbesteding voert de gemeente Deventer een nadere stedenbouwkundige studie uit naar de positie van de nieuwe sporthal op het sportpark. Voor dit project is een vijftal projectambities geformuleerd die centraal staan bij de ontwikkeling van de nieuwe sporthal. De nieuwe sporthal is:
 Een duurzame sportvoorziening
 Een landelijk gelegen sportvoorziening: de nieuwe voorziening gaat op in het landschap en is onderdeel
van het landelijke karakter van het sportpark
 Een integraal toegankelijke sportvoorziening: iedereen is welkom en het gebouw is voor iedereen
toegankelijk
 Een innovatieve sportvoorziening: de laatste innovaties op het gebied van sport, sportinrichting en
sporthuisvesting vinden hun pek.
 Een betaalbare sportvoorziening die ervoor zorgt dat kwalitatief goed sporten betaalbaar is in Bathmen.

De opdrachtnemer aan wie de opdracht wordt gegund, dient de ontwerpwerkzaamheden te verrichten ten
behoeve van de nieuwbouw sporthal Bathmen conform het PvE.  De bijlagen behorende bij het PvE
zullen beschikbaar worden gesteld tijdens de inschrijvingsfase. De ontwerpwerkzaamheden beslaan alle ontwerpstappen vanaf het Structuurontwerp tot en met het Technisch Ontwerp, inclusief de aanvraag voor de omgevingsvergunning. De architect zal samen met de overige adviseurs (o.a. installaties, bouwfysica, brandveiligheid en constructie) het ontwerpteam vormen.
Binnen dit ontwerpteam zal het Structuurontwerp (SO) en het Voorontwerp (VO) gemaakt worden voor de nieuwbouw waarbij de architect onder andere verantwoordelijk is voor de bouwkundige en esthetische ontwerpwerkzaamheden van de sporthal en de inpassing van de sporthal in het sportpark. De architect stuurt de overige adviseurs aan in het ontwerpteam en is verantwoordelijk voor de integraliteit van het ontwerp waarin alle ontwerpdisciplines goed samenkomen. Na het VO wordt het Definitief Ontwerp en Technisch Ontwerp (TO) in bouwteamvorm gemaakt waarin het ontwerpteam samen met de
bouwteamaannemer het bouwteam vormt. Na het opleveren van het TO, is het mogelijk dat het ontwerpteam of leden van het ontwerpteam een toetsende/controlerende rol krijgen op de uitwerking van het Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO) door de aannemer.

Het betreft een Europese niet-openbare procedure (procedure met voorafgaande selectie). De procedure met voorafgaande selectie bestaat uit twee fasen. In de eerste fase, de selectiefase, worden uit de aanmeldingen vijf gegadigden geselecteerd, op basis van de uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectiecriteria. De vijf geselecteerde gegadigden worden vervolgens voor de tweede fase, de inschrijvingsfase, uitgenodigd tot het doen van een inschrijving. De inschrijvingen worden na indiening getoetst aan de door de aanbestedende dienst gestelde eisen en gunningscriteria.

Bron: Tenderned zondag 15 januari 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/285332

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *