Architect renovatie Stadsschouwburg Nijmegen – Aanbestedingsnieuws

Architect renovatie Stadsschouwburg Nijmegen

Foto: Google Streetview

De gemeente Nijmegen en Stadsschouwburg Nijmegen hebben het voornemen om na zestig jaar een omvangrijke renovatie van de Stadsschouwburg Nijmegen aan te gaan, om op die wijze het gebouw weer veilig en toekomstbestendig te maken voor
de komende vijfentwintig jaar. De Stadsschouwburg Nijmegen heeft als rijksmonument een hoge waardering in het bouwhistorisch onderzoek. Het uitgangspunt hiervoor is het Masterplan Toekomstvisie Stadsschouwburg Nijmegen “Plek in de stad”, waarin de volgende kerndoelen zijn beschreven:
1. Het treffen van alle noodzakelijke maatregelen ten behoeve van de veiligheid voor het publiek, de medewerkers en de artiesten.
2. De noodzakelijke integrale vervanging van alle werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties, wegens het bereiken van het einde van de technische levensduur.
3. De noodzakelijke integrale vervanging van de theatertechnische installaties, ten behoeve van de veiligheid en het bereiken van het einde van de technische levensduur.
4. Het verbeteren van alle publieksvoorzieningen.
5. Het vergroten van de toegankelijkheid voor mensen met een beperking.
6. Het verbeteren van alle artiestenvoorzieningen.
7. Het verbeteren van arbeidsomstandigheden van de medewerkers.
8. De overall verduurzaming van het gebouw door op alle bovenstaande punten telkens duurzaamheid als startpunt te nemen voor oplossingen.
9. Aanpassingen aan de buitenruimte en terreininrichting.

Het doel van de aanbesteding is het sluiten van een overeenkomst met één architect met als taak het realiseren van een integraal ontwerp binnen het taakstellend budget ten behoeve van de renovatie van de Stadsschouwburg Nijmegen. In de gunningsfase van deze niet-openbare aanbesteding wordt een schouw georganiseerd om alle inschrijvers, die door zijn naar deze fase, in de gelegenheid te stellen een beeld te vormen van de huidige situatie van de Stadsschouwburg Nijmegen. In de gunningsleidraad wordt de exacte datum en tijd voor de schouw gecommuniceerd.

De aanbesteding wordt uitsluitend digitaal uitgevoerd via het elektronisch systeem voor aanbestedingen: Mercell
(https://platform.negometrix.com). Dit betekent dat aanmeldingen en inschrijvingen alleen via Mercell kunnen worden
ingediend. Voor deelneming aan de selectieprocedure dient een ondernemer als gebruiker bij Mercell te zijn geregistreerd.

Door middel van deze aanbesteding wil de gemeente Nijmegen een architect contracteren die gedurende het proces de
gemeente en gebruiker ondersteunt en een professionele samenwerkingspartner is. Belangrijke aspecten, naast de technisch inhoudelijke inbreng, zijn het meedenken en ondersteunen van de gemeentelijke organisatie op gebruiks- en technisch gebied. Het pand moet voldoen aan de eisen van de gebruikers, conform wet- en regelgeving en binnen de randvoorwaarden.
De architect heeft de taak het realiseren van een integraal ontwerp binnen het taakstellend budget, het schrijven van het
bouwkundig bestek en het aanvragen van de omgevingsvergunning. De architect is integraal verantwoordelijk voor de
volgende ontwerponderdelen: bouwkunde en architectuur (waaronder lichtontwerp, theaterlogistiek en –zichtlijnen),
interieurarchitectuur en landschapsarchitectuur. Deze werkzaamheden van de architect starten bij de SO-fase en zijn
gereed na afronding van de TO-fase (inclusief aanvraag van de omgevingsvergunning). De architect is ontwerpend
verantwoordelijk van SO t/m TO-bestek en toetsend in de realisatiefase. Het opstellen van bouwkundige werktekeningen
in de UO-fase ligt bij de architect vanwege de rijksmonumentale status van het gebouw. De architect is aanspreekpunt
voor de Rijksdienst en het RKT gedurende alle fasen van het project. Op basis van marktkennis ramen wij de waarde van de opdracht op circa €600.000,-. Aan deze omvang van de opdracht, kunt u geen rechten ontlenen. De overeenkomst treedt in werking na verzending van de definitieve gunning van deze aanbesteding. De looptijd van de te sluiten overeenkomst bedraagt tot realisatie van het werk. Dit  ia voorzien in september 2027.

Bron: Tenderned donderdag 20 juli 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/304509

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 21 juli 2023

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *