Afhandeling schades provinciale wegen Utrecht – Aanbestedingsnieuws
KlussenKlussen

Afhandeling schades provinciale wegen Utrecht

Foto: Pixabay.com

Het provinciaal wegennet van de provincie Utrecht beslaat circa 330 kilometer weg. Bij het gebruik van het wegennet kunnen er schades ontstaan die in principe verhaalbaar zijn, de zogenaamde ‘verhaalbare zaken’. Daarnaast is het mogelijk dat derden schade leiden, waarvoor zij de provincie Utrecht aansprakelijk stellen, de zogenaamde ‘WA-zaken’. Bij het afhandelen van deze zaken wil de provincie Utrecht ontzorgd worden. De provincie Utrecht wil komen tot een raamovereenkomst met één partij die alle voorkomende werkzaamheden ter verhaal van schades aan het wegennet voor haar gaat uitvoeren. De provincie Utrecht maakt gebruik van 5 rubrieken waarop geadministreerd wordt, te weten:
1. Buitendienstonderzoek met spoed
2. Buitendienst onderzoek
3. Administratieve afhandeling
4. Vandalisme (politie aangifte + onderzoek ON)
5. Niet verhaalbaar (directe sluiting)

Sommige buitendienstonderzoeken dienen binnen een bepaalde termijn te worden uitgevoerd omdat de verkeersveiligheid en/of de doorstroming in het geding is/zijn en om vervolgschade te voorkomen. Om die reden is het onderscheid gemaakt tussen een buitendienst onderzoek met en zonder spoed. Onder buitendienstonderzoek verstaan wij, het ter plaatse verrichten van alle voorkomende werkzaamheden ter verhaal van de door de provincie Utrecht geleden schade. Onder deze werkzaamheden vallen: het opnemen en vastleggen van de situatie, de persoons- en objectgegevens, getuigenverklaringen,
het verrichten van sporenonderzoek, zo nodig het doen van politie aangifte, et cetera.

De meeste schadegevallen worden administratief afgewikkeld, omdat onze wegeninspecteurs (WIS) 24/7 bereikbaar zijn. Bij ongevallen worden zij direct ingeschakeld via de Regionale Verkeersmanagement Centrale Rijkswaterstaat (RVMC). Het RVMC wordt o.a. door de politie ingeseind. De werkzaamheden van de WIS bestaan uit: het opnemen en vastleggen van de schade, de gegevens opnemen van de betrokken partijen en/of voertuigen, het verzamelen van bewijsmateriaal van de schade, et cetera. Het dienstvoertuig van de WIS is uitgerust met de hoogst benodigde hulp- en afzettingsmaterialen en daarnaast hebben zij een
tablet en camera voorhanden. Zij schakelen de aannemers in voor: de herstelwerkzaamheden, inzet verkeersregelaars, instellen omleidingsroute(s) en vrij maken van de weg en verzorgen daarnaast ook de schademeldingen aan de opdrachtnemer.

In het geval van ‘verhaalbare zaken’ behartigt u de belangen van de provincie en verzorgt opdrachtnemer de afhandeling van het gehele dossier. In het geval de provincie Utrecht aansprakelijk wordt gesteld door derden voor schaden door of in verband
met gebruik van wegen, behartigt u de belangen van de provincie wanneer deze aansprakelijkheid valt onder de WA-dekking van de provincie Utrecht en de hoogte van het eigen risicobedrag van bedoelde WA-dekking niet wordt overschreden. Opdrachtnemer adviseert de provincie over het toekennen of afwijzen van de claim en legt dit advies ter goedkeuring voor aan de provincie. Dit geldt met uitzondering van:
– Letselschade
– Schade die het eigen risicobedrag overschrijden (> € 12.500, -)
Deze uitzonderingen worden door de verzekeraar van de provincie Utrecht (risicoaansprakelijkheidsverzekering) in behandeling genomen. In deze zaken verzorgt de opdrachtnemer de coördinatie, advisering en administratie tussen de provincie en de WA-assuradeur.

De omvang voor de geleverde diensten in 2020 bedroeg circa €500.000, – exclusief BTW. Aan deze omvang kunnen geen rechten worden ontleend.Er is sprake van een raamovereenkomst voor diensten met een initiële looptijd van vierentwintig maanden met als ingangsdatum 1 maart 2022. Na het verstrijken van deze periode heeft de aanbestedende dienst de mogelijkheid de overeenkomst tweemaal tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een periode van telkens één jaar. Er wordt gegund, in deze openbare procedure, op basis van het criterium ‘economisch meest voordelige inschrijving` waarbij de
inschrijver die naar het oordeel van de aanbestedende dienst de beste prijs-kwaliteitsverhouding kent de opdracht gegund krijgt.

Bron: Tenderned zondag 19 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/238726

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *