Klimaatbestendig en water robuust Eikske perceel 1 Landgraaf – Aanbestedingsnieuws

Klimaatbestendig en water robuust Eikske perceel 1 Landgraaf

Wenckebachstraat, een van de her in te richten straten. Foto: Google Streetview

De gemeente Landgraaf heeft het voornemenom in 2021/2022 de realisatie van het werk: “Klimaatbestendig en water robuust Eikske perceel 1” te verwezenlijken. Het uit te voeren werk is gelegen in de Wenckebachstraat, Cluysenaerstraat, De Katplantsoen, Bungestraat, Saroleaplantsoen en Van Itersonstraat, deel uitmakend van de gemeente Landgraaf.
De werkzaamheden zijn nauwkeurig in het RAW-bestek “Klimaatbestendig en water robuust Eikske perceel 1” beschreven.
De doelstelling van het project is om regenwater af te koppelen en plaatselijk te bufferen en infiltreren. De wegen en trottoirs worden gereconstrueerd zodat het regenwater oppervlakkig richting de groene zone parallel aan de Van Itersonstraat kan stromen. In de groene zone worden nieuwe buffers aangelegd. In sommige straten wordt de bestaande riolering vervangen. 

De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden in overleg en met instemming van de contactpersoon van de opdrachtgever. Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. Voorbereidende werkzaamheden;
b. Grondwerkzaamheden;
c. Opbreken en aanbrengen rioleringsonderdelen;
d. Opbreken en aanbrengen kantopsluitingen;
e. Opbreken en aanbrengen elementenverharding;
f. Opbreken en aanbrengen asfaltverharding;
g. Herstraten / herstellen elementenverharding;
h. Verwijderen en aanbrengen groenvoorzieningen;
i. Overige bijkomende werkzaamheden.

Met de werkzaamheden dient binnen 2 weken na opdrachtverlening te worden gestart . De aannemer dient rekening te houden met een gefaseerde uitvoering. Per fase dienen de werkzaamheden te worden afgerond voordat begonnen kan worden met de
volgende fase. Er komen minimaal 14 fasen. Maximale lengte werkvak 150 m, met uitzondering van de aanleg van de wadi’s.
Aannemer dient faseringsplan in na opdrachtverlening. Het totale werk dient uiterlijk opgeleverd te zijn na 180 werkbare werkdagen. 

Tijdens de openbare aanbestedingsprocedure worden de volgende stappen doorlopen:
1. inlichten;
2. inschrijven (opstellen en indienen inschrijving);
3. beoordeling inschrijvingen;
4. gunnen opdracht van het werk.

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de economisch meest voordelige inschrijving op basis van de laagste prijs. De werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden in het kader van de “Klimaatbestendig en water robuust Eikske perceel 1” betreffen werkzaamheden waarvan:
– De gevraagde prestatie is in sterke mate gestandaardiseerd in de markt waardoor er nauwelijks onderscheidingsruimte is voor de markt, daarbij is de aard en complexiteit van de werkzaamheden gering waardoor er geen innovatieve alternatieven vanuit de markt worden verwacht;
– De kwaliteit van het product als ook het proces zijn zeer nauwkeurig omschreven, waardoor grote verschillen in kwaliteit niet zijn te verwachten noch wenselijk zijn in verband met de bijbehorende levenscycluskosten (Total cost of Ownership);
– De inhoud en omvang van het werk zijn eenduidig vastgelegd;
Door inschrijving stemt inschrijver in met het gunningscriterium, hiermee is het niet mogelijk om na inschrijving bezwaar in te dienen tegen dit gunningscriterium.

Bron: Tenderned maandag 21 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/238860

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *