Adviesdiensten geluidsanering woningen Omgevingsdienst West-Holland – Aanbestedingsnieuws

Adviesdiensten geluidsanering woningen Omgevingsdienst West-Holland

Illustratie: pixabay.com

De Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) is gevestigd in Leiden en werkt op basis van een gemeenschappelijke regeling voor de gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude en de provincie Zuid-Holland. Daarnaast voert de Omgevingsdienst de regionale milieutaken uit voor de regio Holland Rijnland. ODWH ondersteunt twaalf gemeenten in de regio Holland Rijnland met reguliere taakuitvoering op het gebied van geluid. Binnen het onderdeel geluid wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende kaders en adviesvragen. Denk hierbij aan de advisering over ruimtelijke (bestemmings-)plannen en vergunningsaanvragen. Ook begeleidt ODWH de geluidsanering- en reconstructieprojecten vanwege wegverkeerslawaai.
Tot 1 januari 2009 konden gemeenten saneringssituaties vanwege wegverkeerslawaai melden bij het toenmalige
ministerie van VROM. Voor deze saneringssituaties moeten de gemeenten een saneringsprogramma opstellen van
maatregelen om de geluidsbelasting van deze woningen zoveel mogelijk te beperken. Indien de geluidsbelasting op de gevel vanwege wegverkeerslawaai hoger is dan 48 dB dient een onderzoek naar de gevelwering te worden gedaan. Voor veel woningen met een lagere geluidbelasting kan worden volstaan met een schouwing. Voor woningen met een geluidsbelasting op de gevel van 61 dB of hoger is een volledige woningopname en toetsing noodzakelijk. Indien uit de woningopname blijkt dat de geluidwering van de bestaande gevel onvoldoende is komt de woning in aanmerking voor aanvullende gevelmaatregelen. Hieruit komt de vraag naar adviesdiensten over geluidsanering van woningen voort. Voor hierboven genoemde projecten is bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) subsidie voor de voorbereiding, begeleiding en toezicht (VBT) aangevraagd. Na toekenning van de VBT-subsidie is er voor elk project een saneringsprogramma opgesteld. Voor de gevels van de saneringswoningen is een ten hoogste toelaatbare waarde bepaald, overeenkomstig het Reken- en Meetvoorschrift geluid 2012, en vastgesteld. De volgende stap het gevelisolatieonderzoek er bepaling van de gevelwering.

In de huidige situatie worden de gevraagde adviesdiensten geleverd door twee verschillende leveranciers. Deze
overeenkomst loopt eind 2023 af. De nu gevraagde adviesdiensten in deze aanbesteding richten zich op de woningonderzoeken, toetsingsberekeningen, het uitwerken van de maatregelen, het opstellen en versturen van de offerteaanvraag, begeleiding van de uitvoering van de maatregelen, financiële verantwoording, de oplevering van de
werkzaamheden en de controlemeting en ook schouwing. Deze opdracht betreft circa 3500 saneringswoningen in de gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen en Voorschoten. De 3500 saneringswoningen zijn opgenomen in 26 verschillende projecten. De werkzaamheden van
geluidsaneringsprojecten bestaan uit verschillende fases. Voor ieder project verstrekt de Omgevingsdienst een woningbestand met namen van de eigenaren en het akoestisch onderzoek. Het informeren van de woningeigenaren doet ODWH. Als een woningeigenaar zich aanmeldt voor het project stuurt ODWH het antwoordformulier door aan het adviesbureau.

De geraamde waarde van de opdracht bedraagt €2.000.000,- (excl. BTW) voor de gehele looptijd van de overeenkomst. Opdrachtgever zal onder de raamovereenkomst adviesdiensten afnemen tot de looptijd is verstreken. ODWH heeft berekend dat de komende vier jaar circa 3500 woningen gesaneerd dienen te worden, welke verspreid liggen over de twaalf gemeenten. Gezien opdrachtgever het voornemen heeft drie leveranciers te contracteren, streeft opdrachtgever naar een gelijke verdeling tussen alle partijen. Binnen de raamovereenkomst worden de nadere opdrachten verdeeld onder de opdrachtnemers. ODWH kiest ervoor om gebruik te maken van minicompetities. Deze vinden plaats via email.
Tijdens de looptijd van de raamovereenkomst zal per nadere opdracht door opdrachtgever een verzoek worden ingediend bij alle gecontracteerde opdrachtnemers van deze raamovereenkomst. Op basis van de factor ‘capaciteit’ wordt bepaald welke leverancier de nadere opdracht toegewezen krijgt. Dit wil zeggen dat de leverancier die het eerst kan leveren, de nadere opdracht gegund krijgt.

Opdrachtgever is van plan over te gaan tot het sluiten van een raamovereenkomst met een looptijd van achtenveertig
maanden. De voorlopige ingangsdatum van de overeenkomst is gesteld op 1 februari 2024. Omgevingsdienst West-Holland heeft voor de openbare procedure gekozen. Indien opdrachtgever overgaat tot gunning van de opdracht, vindt de gunning plaats op grond van de naar het oordeel van de opdrachtgever de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI). Het gunningscriterium dat daarvoor wordt gebruikt is de beste prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV).

Bron: Tenderned vrijdag 13 oktober 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/313347

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 16 oktober 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *