Achteruitgang van kenmerkende diersoorten in vennen – Aanbestedingsnieuws

Achteruitgang van kenmerkende diersoorten in vennen

venwitsnuitlibel. Foto: Christian Fischer- Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Vanuit de Vereniging het Interprovinciaal Overleg (IPO), waar de samenwerkende provincies in zijn verenigd, is in 2014 de uitvoeringsorganisatie BIJ12 opgericht. Waar het IPO zich richt op belangenbehartiging en beleidsontwikkeling, zet BIJ12 in op
een excellente uitvoering, informatievoorziening en kennisontwikkeling. Door sommige specialistische taken op één plaats, door één team te laten uitvoeren, wordt efficiënter gewerkt. En daar hebben alle 12 provincies en hun ketenpartners profijt van.

Deze onderzoeksopdracht vindt plaats in het kader van het Programma Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN). Het OBN wordt gefinancierd door de 12 provincies via BIJ12 en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Vennen zijn een algemene verschijning op de pleistocene zandgronden. Bekend zijn de zeer zwak en zwakgebufferde vennen (Habitattypen H3110 en H3130) met hun kenmerkende isoetide-plantensoorten. Ook zeer kenmerkend zijn de heideveentjes met verlandingsstadia met veenmossen. Maar ook zure vennen, waar veenmosverlanding niet goed op gang komt doordat koolstofdioxide in het water limiterend is, herbergen belangrijke natuurwaarden met begroeiing van veenpluis, draad- en snavelzegge in de oeverzone (Profieldocument H3160) en tal van kenmerkende diersoorten. Vennen staan sterk onder druk door o.a. stikstofdepositie en verdroging. Door herstelmaatregelen in hydrologie, water- en bodemchemie is de staat van
instandhouding voor deze habitattypen met betrekking tot verspreiding, oppervlakte en kwaliteit (welke wordt bepaald op basis van het voorkomen van kenmerkende planten)
de laatste decennia verbeterd. Afgaande op de ontwikkeling in vegetatie lijkt ook de kwaliteit van het habitattype zure vennen zonder hoogveenontwikkeling in Nederland redelijk stabiel, al hoewel snavelzegge in Brabant achteruitgaat. Echter, ondanks de stabiele tot gunstige indruk die de vennen geven, zijn verschillende
kenmerkende diersoorten van deze habitattypen de afgelopen decennia langjarig sterk achteruit gegaan. Typerend is de trend die libellensoorten het afgelopen decennium laten zien. De Venglazenmaker en Maanwaterjuffer verschenen hierdoor in
2011 onverwacht op de Rode lijst. Bovendien hebben de droge zomers van 2018 en 2019 een flinke impact gehad op de populaties van deze soorten. Met een afname van ongeveer 50% tussen 2018 en 2019, zijn de venwitsnuit- en noordse witsnuitlibel het zwaarste getroffen.
Dit onderzoek heeft als doel te achterhalen waardoor kenmerkende diersoorten van
vennen achteruit gaan en welke beheermaatregelen nodig zijn om de kwaliteit van het leefgebied van deze soorten te behouden en herstellen.

Het onderzoeksproject in deze nationale openbare aanbesteding heeft een doorlooptijd van drie jaar voor het verrichten van veldmetingen (jaar 1) en laboratoriumexperimenten (jaar 2). Omdat het lastig kan blijken om het leefgebied van de larven te vinden, is het verstandig om een extra jaar uitloop in te calculeren.
– Het eindrapport dient uiterlijk 1 november 2024 opgeleverd te worden.
– Tussenrapportage(s) per 1 november na het eerste veldseizoen (2022);
– Workshop in fase(n) september 2024;
– Het artikel en webteksten dienen uiterlijk 31 december 2024 opgeleverd te worden.

Voor het onderzoek is in totaal €185.000,00 incl. btw (€152.892,56 excl. btw) beschikbaar. De provincie Gelderland (€60.500,-) en de provincie Drenthe (€10.000,-) hebben hieraan bijgedragen. Er is sprake van een dienstverleningsovereenkomst voor diensten met een initiële looptijd van maximaal 36 maanden. De aanbestedende dienst heeft de mogelijkheid gedurende de gehele looptijd de overeenkomsten tussentijds zonder opgaaf van redenen op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

Bron: Tenderned woensdag 25 augustus 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/236663

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *