Leerlingenvervoer naar sportaccommodaties Landgraaf – Aanbestedingsnieuws

Leerlingenvervoer naar sportaccommodaties Landgraaf

©ZaZ 2019

Deze aanbesteding moet leiden tot een raamovereenkomst leerlingenvervoer naar sportaccommodaties en het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden/dienstverlening. De aanbesteding verloopt volgens de Europese openbare procedure.
De beschrijving in dit artikel heeft een indicatief karakter. Slechts de inhoud van de raamovereenkomst, daaronder begrepen eventuele nota’s van inlichtingen of nota’s van wijzigingen waarmee de overeenkomst gedurende deze aanbesteding wordt aangepast, is bindend.

Het gaat om de vervoeren met touringcars/bussen van leerlingen van basisscholen tijdens schoolperiodes (geen vervoer tijdens schoolvakanties) in de gemeente Landgraaf naar sportaccommodaties. Leerlingenvervoer is meer dan het vervoeren van leerlingen van ophaaladres naar uitstapplaats en omgekeerd. Het vraagt een bijzondere (cliënt)benadering die hoge eisen stelt aan de kwaliteit van de dienstverlening. Het gaat daarbij met name om de betrouwbaarheid en de veiligheid van het
vervoer en de communicatie met de betrokken partijen (scholen en opdrachtgever en indien van toepassing met leerlingen en ouders). Hierbij kunnen ook leerlingen met gedragsproblemen, een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap, dan wel een combinatie hiervan bij zitten. Inschrijver dient bij zijn inschrijving rekening te houden met de specifieke kenmerken van de leerlingen uit de verschillende onderwijssoorten. De rol van de chauffeur is in dit verband zeer belangrijk. Affiniteit en ervaring
met de te vervoeren doelgroep(en) is een must voor een succesvolle uitvoering. Beheersbaarheid van het vervoer is zowel praktisch als financieel van groot belang. Inschrijver verzorgt en coördineert het vervoer, maar opdrachtgevers behouden de regie hierover Opdrachtnemer signaleert (proactief) ontwikkelingen binnen het vervoer en streeft naar een effectieve, efficiënte en transparante uitvoering binnen de gemeentelijke kaders. 

De raamovereenkomst wordt met één leverancier afgesloten. De duur van de vervoersvoorziening kan zowel tijdelijk-, incidenteel- of structureel karakter hebben. Er kan geen indicatie gegeven worden of er en hoe groot de deelopdrachten zullen zijn. Tijdens de raamovereenkomst kunnen er ritten wijzigen, wegvallen en/of toegevoegd worden, evenals het aantal te vervoeren personen en de breng- en haallocaties. Er is geen afnameverplichting voor opdrachtgever. De gemeente Landgraaf zal een raamovereenkomst met de winnaar aangaan. Voor de raamovereenkomst geldt dat deze per 1 januari 2022 ingaat en loop tot het einde van het schooljaar 2021/2022, daarna heeft de opdrachtgever de mogelijkheid deze drie keer met één schooljaar te verlengen. De raamovereenkomst wordt gegund op grond van de naar het oordeel van aanbesteder economisch
meest voordelige inschrijving. De economische meest voordelige inschrijving wordt vastgesteld op basis van de laagste prijs.  De geschatte omvang van de opdracht bij een maximale duur is naar schatting hoger dan €214.000,-.

Indien er reden is voor ontevredenheid aan de zijde van de opdrachtgever, omdat opdracht niet wordt uitgevoerd zoals beschreven zal alsnog een tussentijdse evaluatie plaatsvinden waarin nadere afspraken gemaakt worden. Als niet
tegemoetgekomen wordt door de opdrachtnemer om de nader gemaakte afspraken bij deze tussentijdse evaluatie tijdig na te komen, kan het contract eenzijdig worden ontbonden.

Het Programma van Eisen bestaat uit een pakket van eisen met een knock-out karakter. Het niet (kunnen) voldoen aan één van deze eisen, leidt automatisch tot uitsluiting van de inschrijving! Mocht u zich niet kunnen vinden in één of meerdere eisen, dan dient u dit aan te geven in de inlichtingenronde, zoals elders in dit document beschreven. Aan de hand daarvan beslist de
aanbesteder of zij de betreffende eis handhaaft, dan wel aanpast. Door middel van het indienen van een inschrijving, gaat inschrijver automatisch expliciet akkoord met alle (al dan niet in de inlichtingenronde aangepaste) eisen van het Programma van Eisen.

Bron: Tenderned vrijdag 17 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/238468

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *