Niet zomaar een parkeergarage in Nieuwegein – Aanbestedingsnieuws

Niet zomaar een parkeergarage in Nieuwegein

Foto: Pixabay.com

Neen, Nieuwegein wil de groenste en duurzaamste parkeergarage van Nederland.

De komende tien jaar vindt er in de Nieuwegeinse binnenstad (City) een grote transformatie plaats waarbij City wordt verrijkt met ruim 2000 woningen. Om de gevolgen voor het parkeren in beeld te brengen is een parkeerbalans City opgesteld
met een prognose voor 2030. In het meest gunstige scenario is er een parkeerbehoefte van 4931 parkeerplaatsen. De beschikbare capaciteit in 2030 is 4.985. Dat houdt een bezetting in van 99%. Ten aanzien van het parkeren in binnenstedelijke gebieden wordt een bovengrens van circa 85%-90% gehanteerd om parkeeroverlast, wachtrijen bij in- en uitritten en ongewenst zoekverkeer te voorkomen. Om in City een acceptabele bezetting op piekmomenten te kunnen garanderen zijn
minimaal tussen 550 en 870 extra parkeerplaatsen nodig. De locatie voor de parkeergarage Zuid is geschikt voor een maximumcapaciteit van circa 550 plaatsen. De locatie is op het huidige parkeerterrein (102 plaatsen) naast de parkeergarage St. Antonius Ziekenhuis. De parkeergarage dient geschikt te zijn voor circa 550 auto’s:
400 openbare plaatsen, waarvan circa 150 zwerfplekken voor bewoners Doorslagzone met een parkeerabonnement.
Een apart privédeel met 138 parkeerplaatsen voor bewoners Doorslagzone. De gemeenteraad besloot in 2017 dat de gebouwde omgeving en mobiliteit in haar binnenstad in 2040 klimaatneutraal moeten zijn. In aansluiting op de Kaderstellende Duurzaamheidsvisie City Nieuwegein en de “Routekaart Energieneutraal Nieuwegein 2040” is de ambitie van het college van deze parkeergarage de “groenste en duurzaamste parkeergarage” van Nederland te maken. In de ontwerpopgave staat de gebruiker centraal. Voetgangers prevaleren boven automobilisten. Het ontwerpresultaat dient een hoogwaardige parkeergarage te zijn, dat voldoet aan specifieke criteria voor het verkrijgen van de ESPA-Gold Award (minimaal vereiste score 85%).

Met de ontwikkeling van de parkeergarage wordt een bijdrage geleverd aan de mobiliteitsdoelstellingen van City. Een geleidelijke verschuiving van automobiliteit naar langzaam verkeer en openbaar vervoer is het uitgangspunt. Daarbij willen wij als gemeente vanuit oogpunt van circulariteit en duurzaamheid een gebouw neerzetten dat in eerste instantie als parkeergarage wordt gebruikt maar in een later stadium van de beoogde verschuiving ook deels of geheel een andere functie kan krijgen. In lijn met deze visie hebben wij een drietal ambities specifiek voor de parkeergarage vorm gegeven.
Ambitie 1: Maximale duurzaamheid
Voor deze parkeergarage hebben wij de ambitie uitgesproken dat het de ‘groenste en meest duurzaamste parkeergarage’ van Nederland dient te worden. Dit betekent dat de duurzaamheid en circulariteit van de parkeergarage van groot belang is. De gemeente wenst deze ambitie op een creatieve wijze in te vullen voor de parkeergarage.
Ambitie 2: Maximale flexibiliteit
In de toekomst wordt het verplaatsen met een auto steeds minder aantrekkelijk. Andere meer duurzame bronnen van verplaatsen gaan de overhand nemen. Ook kan het voorkomen dat de stad een autoluw gebied gaat worden. Al deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de parkeergarage wellicht in de toekomst een andere functie krijgt, verplaatst kan worden of worden gedemonteerd (modulair bouwen). Die flexibiliteit wenst de gemeente dan ook terug te zien in het ontwerp voor de parkeergarage. Zo zorgen we ervoor dat het pand ook voor andere doeleinden gebruikt kan worden.
Ambitie 3: Maximale veiligheid
Veel inwoners en bezoekers van Nieuwegein gaan gebruik maken van deze garage. Dit betekent dat de parkeergarage een gebouw wordt waar veel verkeersbewegingen in en bij plaatsvinden. Alle gebruikers van de parkeergarage moeten er op kunnen vertrouwen dat de parkeergarage goed bruikbaar en veilig is. Bruikbaarheid en veiligheid zijn dan ook kernwoorden in de ambitie om een veilige en toekomstbestendige parkeergarage te ontwikkelen en te behouden gedurende de levensloop van de parkeergarage. Gezien de toekomst waarin elektrisch rijden steeds belangrijker wordt is het van belang dat de parkeergarage deze groeiende hoeveelheid elektrische voertuigen/oplaadpunten aan kan, ook wat betreft brandveiligheid. De ambitie van de gemeente is om een parkeergarage te realiseren die optimaal op de toekomst is voorbereid.

De opdracht bevat twee hoofdonderdelen: enerzijds het ontwerp en anderzijds de realisatie van de parkeergarage Zuid. De gemeente zal de opgestelde ambitie gebruiken om te bepalen of de opdracht naar wens wordt vervuld. De gemeente wenst een totaaloplossing te contracteren waarbij duurzaamheid en circulariteit hoog in het vaandel staan. Het ontwerp, bouwkundige,
installatietechnische, constructie-, en veiligheidscomponenten dienen dus niet los van elkaar gezien te worden, maar als hevig met elkaar verweven. De gemeente zoekt een partner die in samenwerking kan voldoen aan de gestelde ambities. Dit bevat méér dan slechts het ontwerpen en realiseren van de parkeergarage. De andere kant van dit partnership is dat de gemeente de marktpartijen het vertrouwen geeft om hun expertise op het gebied van parkeergarage, duurzaamheid, circulariteit,
veiligheid en flexibiliteit op een juiste wijze in te zetten. De gemeente neemt op dit gebied een facilitaire rol in en laat de marktpartijen vrij om een parkeergarage te realiseren die voldoet aan wat de gemeente ambieert.

De Overeenkomst gaat in naar verwachting ergens eind april 2022. De gemeente verwacht dat de parkeergarage volledig gerealiseerd is in mei 2024. Hierna start de onderhoudsperiode van 10 jaar met een optionele verlenging van 5 jaar. De gemeente is van plan om met de winnende inschrijver een bouwteamovereenkomst te sluiten. De DNR-2011 is op de bouwteamovereenkomst van toepassing. Tijdens de bouwteamfase werken de leden van het bouwteam gezamenlijk aan de voorbereiding van het project. Het doel is te komen tot een geaccepteerd integraal Definitief Ontwerp. Daarbij wordt het maximale uit de ambities en mogelijke bijbehorende innovaties gehaald op zodanige wijze dat deze ambities en mogelijke
bijbehorende innovaties maximaal geïntegreerd zijn in het ontwerp. Na de bouwteamfase zal de gemeente de uitvoering van het project opdragen aan de opdrachtnemer, mits tussen opdrachtgever en de opdrachtnemer over de prijs van de uitvoering overeenstemming wordt bereikt. Het taakstellend budget van de bouwteamfase bedraagt €800.000,- exclusief BTW.
Het taakstellend budget van de uitvoeringsfase bedraagt €11.300.000,- exclusief BTW.
Het taakstellend budget van de onderhoudsfase bedraagt €1.500.000,- exclusief BTW.
Het totale taakstellend budget bedraagt hiermee €13.600.000,- exclusief BTW.
Dit taakstellend budget is maatgevend en brengt met zich mee dat het ontwerpproces en de uitvoering zo zullen moeten worden vormgegeven dat dit taakstellend budget als maximum bedrag gerespecteerd wordt.

De complexiteit en wens om de groenste en duurzaamste parkeergarage van Nederland te bouwen, maken de standaardoplossingen in de markt niet geschikt om invulling te geven aan de behoeften van de gemeente, haar inwoners en doorstromend reisverkeer. Daarom kiest de gemeente voor de concurrentiegerichte dialoog. Graag geeft de gemeente drie geschikte partijen de ruimte om oplossingen aan te dragen om deze complexe opdracht conform de gestelde ambities van de
gemeente te verwezenlijken.

Bron: Tenderned zaterdag 19 september 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/238712

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *