Zwem- en gymvervoer gemeente Smallingerland – Aanbestedingsnieuws

Zwem- en gymvervoer gemeente Smallingerland

©Zaz 2020

Het zwem-/gymvervoer betreft het vervoer van leerlingen uit de gemeente Smallingerland van school naar het zwembad of gymzaal en vice versa. Het aantal leerlingen zal ongeveer 1.423 betreffen (ca. 1.136 leerlingen (incl. begeleiders) voor het zwemvervoer en ca. 287 leerlingen (incl. begeleiders) voor het gymvervoer).  De genoemde aantallen betreffen het aantal te vervoeren leerlingen op peildatum februari 2021. Aan deze aantallen kunt u geen rechten ontlenen. Deze aantallen
zijn uitsluitend bedoeld om ten behoeve van een inschrijving een indicatie te geven van het volume van het op eerder genoemde peildatum zwem-/gymvervoer.  Overheidsmaatregelen ingevolge de corona-uitbraak hebben grote effecten op het aantal gereden ritten vanaf medio maart 2020. De vervoerder aan wie de opdracht tot uitvoering wordt gegund dient tevens zorg te dragen voor een centrale aansturingeenheid voor de organisatie, coördinatie, kwantitatieve, kwalitatieve en administratieve beheersing en de klachtenafhandeling van het gehele vervoer.

Het door inschrijver aan te bieden vervoer dient te zijn gebaseerd op de basiseisen en de vervoersmogelijkheden als aangegeven. De dienstverlening betreffende de uitvoering en de coördinatie van het vervoer dient te geschieden op basis van
de in het beschrijvend document en Nota van Inlichtingen genoemde eisen en voorwaarden. De beoogde duur van de overeenkomst voor het zwem-/gymvervoer bedraagt drie jaar, van 1 augustus 2021 tot 1 augustus 2024, met een optie tot verlenging met tweemaal één jaar.

Gedurende de looptijd van de overeenkomst kunnen wijzigingen in bestaande regelgeving dan wel nieuwe regelgeving van invloed zijn op het vervoersvolume dan wel op de uitvoering van het zwem-/gymvervoer. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen in het beleid van de gemeente. Ten slotte kunnen wijzigingen optreden in het vervoersvolume dan wel in de uitvoering van het vervoer ingevolge landelijke dan wel regionale maatregelen ingevolge het coronavirus.
Indien zich een situatie voordoet waarbij sprake is van een causaal verband tussen onvoorziene omstandigheden als gevolg van het coronavirus dan wel ingevolge andere wetswijzigingen en gemeentelijke beleidswijzigingen en het feit dat de gemeente dan wel de gecontracteerde vervoerder als consequentie hiervan noodgedwongen dienen af te wijken van dit Programma van Eisen dan wel de opdracht wijzigt, zullen de gemeente en vervoerder zich maximaal inspannen de gevolgen hiervan te beperken. De gemeente en vervoerder treden dan met elkaar in overleg om naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid nadere afspraken te maken. Vervoerder wordt uitgenodigd mee te denken in de mogelijkheden en mee te werken aan een efficiënte aanpak van deze eventuele gewijzigde/nieuwe vervoersvraag. De gemeente heeft de beslissende stem in eventuele nadere afspraken. De gemeente behoudt zich in dit kader het recht voor om de door haar gewenste dan wel noodzakelijke aanpassingen eenzijdig door te voeren, dan wel de vervoersovereenkomst tussentijds te beëindigen en de opdracht eventueel in een gewijzigde vorm opnieuw aan de markt aan te bieden. Aan een dergelijk beëindigingbesluit kan vervoerder geen aanspraak ontlenen jegens de gemeente op
vergoeding van inschrijfkosten dan wel vergoeding van welke schade en kosten dan ook.

Er wordt een overeenkomst aangegaan met de inschrijver die de laagste totaalprijs voor het gehele zwem- en gymvervoer op jaarbasis heeft geoffreerd zoals opgegeven in het ingediende, correct ingevulde en rechtsgeldig ondertekende prijsformulier.

Bron: Tenderned 12 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/219447

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *