Aanschaf tractor met grenadier Waterschap Brabantse Delta – Aanbestedingsnieuws

Aanschaf tractor met grenadier Waterschap Brabantse Delta

De in te ruilen tractoren: Foto’s:  © Waterschap Brabantse Delta

De huidige werkzaamheden worden uitgevoerd met een tractor Puma case 155 met Grenadier welke uitgerust kan worden met klepelmaaier, maaikorf, takkenzaag of waterpomp. Het klein onderhoud van het materieel wordt momenteel in eigen beheer bij de werkplaatsen binnen het werkgebied van het waterschap uitgevoerd. Indien er voldoende tijd is geldt dit
ook voor het groot onderhoud, maar dit wordt regelmatig ook door erkende leveranciers uitgevoerd. De huidige tractor met Grenadier (maaiarm van Helder-Grenadier) is aan vervanging toe. Gezien de aard van de huidige werkzaamheden en die in de nabije toekomst wil het waterschap deze machine vervangen voor een nieuwe machine met gelijke capaciteit en mogelijkheden.
De aanbesteding heeft als doel een contract af te sluiten met een leverancier van tractoren, welke een tractor met een grenadier gaat leveren zoals in het programma van eisen gesteld wordt. Tevens is inbegrepen de inruil van het materieel. De nieuw aan te schaffen tractor met Grenadier en het voor inruil aangeboden materieel, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het ter inruil aangeboden materieel kan niet worden ingeruild voordat de levering van de nieuwe tractor-maaiarmcombinatie heeft plaatsgevonden.
De aanbestedende dienst heeft wat de tractor betreft geen voorkeur voor een bepaalde leverancier, dienstverlener of aannemer, noch voor merken types, fabricaten, herkomst e.d. Mocht in deze aanbestedingsleidraad een eis of wens betrekking (lijken te) hebben op een bepaald fabricaat, een bepaalde herkomst of een bijzondere werkwijze, merk of type, een bepaalde oorsprong of een bepaalde productie, waardoor bepaalde ondernemingen of
bepaalde producten worden bevoordeeld of geëlimineerd, dan dient hierbij gelezen te worden ‘of gelijkwaardig’. De grenadier die opgebouwd moet worden, wordt wel geheel benoemd, omdat het uitwisselen van uitrustingsstukken zoals: klepelmaaiers, maaikorven, takkenzagen, baggerbakken en waterpompen welke het waterschap in veelvoud bezit mogelijk moet blijven, zonder dat daar extra handelingen of onevenredige hoge kosten voor gemaakt moeten worden of er gevaarlijke situaties zouden ontstaan door systemen welke niet volledig compatibel zijn. De in te ruilen Case Puma 155 met Grenadier en de New Holland TM115 zijn tijdens een schouw te bezichtigen. Op 24 februari 2021 wordt een bezoek mogelijk gemaakt om het aangeboden materieel ter inruil te bezichtigen. Aanvang bezichtiging is om 10:00 uur. Einde om uiterlijk 12:00 uur. Het adres van de locatie is Potenblokseweg 2a, 4794 RM Heijningen. Aan eventueel tijdens de bezichtiging gedane mededelingen kunnen geen rechten worden ontleend. Inhoudelijke vragen kunnen door inschrijver uitsluitend gesteld worden via de module ‘Vraag & Antwoord’. De inschrijvers die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, wordt gevraagd zich uiterlijk op 23 februari 2021 per e-mail aan te melden, onder vermelding van de naam van de opdracht, de naam van de onderneming en de namen van
de aanwezige personen. Eenieder die aanwezig is tijdens de bezichtiging, is verplicht een presentielijst in te vullen en te ondertekenen. Degenen die hier niet aan meewerken, kunnen niet deelnemen aan de rondleiding. Per inschrijver mogen maximaal 2 personen deelnemen.

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die daarvoor de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan, vastgesteld op basis van het gunningscriterium ‘beste prijskwaliteitsverhouding’. De kwaliteit van de inschrijving wordt beoordeeld aan de hand van de beoordelingsmethodiek ‘Gunnen op Waarde’. De tractor dient uiterlijk vier maanden na gunning opgeleverd te worden.

Bron: Tenderned 12 februari 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/219474

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *