Volautomatische fietsenstallingen Almere – Aanbestedingsnieuws

Volautomatische fietsenstallingen Almere

Positie in een der stallingen waar het toegangscontrolesysteem geplaatst moet worden. Foto: Gem. Almere

Dat was even schrikken als je volautomatische fietsenstallingen ziet staan. Aanbestedingsnieuws is nog niet het debacle vergeten met de Ficarro in de jaren 90 van de vorige eeuw. Een volautomatische fietsenstalling in o.a. Eindhoven, Valkenswaard, Helmond en Gemert die wel je fiets innam, maar niet meer teruggaf. Ook een recentere Velomove in Eindhoven waarbij een klem om het voorwiel kwam had hetzelfde euvel. Fiets er in, maar geen fiets eruit. Gelukkig verstaat Almere onder volautomatische fietsenstalling alleen de toegangscontrole.

De gemeente Almere beheert momenteel vier fietsenstallingen. Éen daarvan is al volautomatisch. De andere drie worden nu nog beheerd vanuit een werkgelegenheidsproject. Door deze drie stallingen ook volautomatisch te maken nemen de beheerskosten af.  Er worden dus geen nieuwe stallingen gebouwd, alleen de toegang van de bestaande stallingen wordt geautomatiseerd. Daarnaast wil de gemeente Almere de vier fietsenstallingen 24 uur per dag, 7 dagen per week openstellen voor gebruik. Hiervoor wil de gemeente gebruik gaan maken van volautomatische fietsenstallingen die de gebruikers in de gelegenheid stellen om de fiets, scooter, etc. veilig te stallen in een onbemande, beveiligde fietsenstalling. De stallingen worden op afstand beheerd door de meldkamer van de gemeente Almere. Met ‘volautomatisch’ doelt de gemeente op een systeem dat zonder tussenkomst van een beheerder bezoekers en hun vervoersmiddel veilig en gecontroleerd toe- en uitgang verleent op basis van een geldig identificatiemiddel.

Het doel van de aanbesteding is het selecteren van een leverancier voor de realisatie van volautomatische fietsenstallingen met een volledig geautomatiseerd toegangssysteem.  De leverancier dient enerzijds de toegangssystemen te ontwerpen, installeren en onderhouden. Anderzijds dient de leverancier de bestaande infrastructuur aan te passen c.q. verwijderen om een
volautomatische fietsenstalling te realiseren waarbij het nieuwe toegangssysteem wordt toegepast. Voor deze opdracht wenst de gemeente Almere een leveringsovereenkomst aan te gaan voor het toegangssysteem met daarnaast een meerjarig onderhoudscontract in de vorm van een SLA (Service Level Agreement). Bij de inkoop van de volautomatische fietsenstallingen wenst Almere gebruik te maken van de kennis en ervaring van de leveranciers om tot optimaal presterende volautomatische fietsenstallingen komen. De opdrachtgever behoudt zicht het recht voor de opdrachtverstrekking gefaseerd plaats te laten vinden omdat de stalling bij het Station mogelijk pas later kan worden gerealiseerd.

De gemeente Almere wenst een leveringsovereenkomst voor vier volautomatische systemen af te sluiten.  De
leveringen worden in twee fasen (3 stallingen + 1 stalling) over een periode van maximaal anderhalf jaar aan de opdrachtnemer gegund. De verwachting is dat de stallingen Hospitaaldreef, Schrijverstraat en Stadhuispromenade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk in het vierde kwartaal 2021 in gebruik kunnen worden genomen. Voor de stalling Stationsplein is de verwachting dat deze in het tweede kwartaal van 2022 in gebruik kan worden genomen. Voor het beheer en onderhoud wordt een SLA afgesloten voor een periode van zes jaar met optie om deze tweemaal te kunnen verlengen met een periode van twee jaar. De maximale onderhoudstermijn wordt daarmee tien jaar. Deze termijn komt overeen met de verwachte technische levensduur van de systemen. Het leveren van een concept SLA, waarmee de rechten en plichten over de looptijd worden vastgelegd, wordt als een EMVI-gunningscriterium in de beoordelingsprocedure opgenomen. De raming van de opdrachtwaarde leidt tot de constatering dat de geraamde totale opdrachtwaarde de actuele Europese drempelwaarde ad €214.000,- ruim overschrijdt. Er dient op grond van de Aanbestedingswet 2012 en het inkoopbeleid van de gemeente, wel een Europese aanbesteding te worden gevolgd. De gemeente hanteert als gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitsverhouding.

NDR Een beetje verwarrend 3, 4 en toch 5 stallingen verhaal. De redactie begrijpt dat het in Almere om vijf stallingen gaat waarvan die op het stationsplein nog niet is gerealiseerd. Van de vier overige stallingen is er een al “vol automatisch” , dus die valt buiten de scope.

Bron: Tenderned 31 mei 2021 https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/229015

Naschrift:

Op deze opdracht is een wachtkamerconstructie van toepassing. Op basis van de beoordeling van de inschrijvingen overeenkomstig hoofdstuk 5 ontstaat een rangorde van inschrijvers. De nummer één in rang krijgt de opdracht gegund, de nummers twee in rang wordt in de wachtkamergeplaatst en ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging. Met deze partij wordt volgens het bijgevoegde concept een wachtkamerovereenkomst gesloten, waarin onder meer is opgenomen dat deze partij de gestanddoeningstermijn van zijn inschrijving verlengt voor de duur van de wachtkamerovereenkomst.

De verwachting is dat de stallingen Hospitaaldreef, Schrijverstraat en Stadhuispromenade zo spoedig als mogelijk doch uiterlijk Q4 2021 in gebruik kunnen worden genomen. Voor de stalling Stationsplein is
de verwachting dat deze in Q2 van 2022 in gebruik kan worden genomen.

De gemeente hanteert als gunningscriterium de beste prijs-kwaliteitverhouding, stukken, vragen en inschrijvingen verlopen volledig via Aanbestedingskalender. Een inschrijver mag slechts één keer inschrijven en de inschrijving mag worden aangevuld met een vormvrije aanbiedingsbrief. Het gunningsbesluit is naar verwachting 5 augustus 2021.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *