Vervangen bruggen Krommenie – Aanbestedingsnieuws

Vervangen bruggen Krommenie

Foto: © Provincie Noord-Holland

De brug Krommenie in de gemeente Zaanstad verbindt Wormerveer met Krommenie. De brug over de Nauernasche Vaart is een onderdeel van de drukke provinciale weg N203 nabij de op- en afritten van de N246 en een belangrijke schakel in wegennetwerk van de provincie Noord-Holland. De Nauernasche Vaart is voor recreatief vaarverkeer de verbinding tussen het Noordzeekanaal en het noorden van Noord-Holland. Een aantal bedrijven is voor hun bedrijfsvoering afhankelijk van de Nauernasche Vaart. De noordelijke brug (richting Krommenie/Assendelft) stamt uit 1932. Vanwege een mankement kan deze brug sinds oktober 2022 niet meer bediend worden voor scheepvaart. De zuidelijke brug (richting Wormerveer) komt uit 1966. Beide bruggen zijn zowel in technisch als verkeerskundig opzicht nodig aan vernieuwing toe. Daarom gaat de provincie Noord-Holland zowel de brug richting Assendelft als de brug richting Zaanstad vervangen. De nieuwe bruggen Krommenie worden gebouwd op dezelfde plek als de bestaande bruggen. De bestaande bruggen worden gefaseerd geamoveerd. De naastgelegen aansluiting op de N246 en toeleidende wegen moeten op de nieuwe bruggen worden aangesloten. Al in 2014 is door de provincie Noord-Holland een contract op de markt gezet om beide bruggen te vervangen. Na problemen bij het verkrijgen van een bouwvergunning, is besloten om in 2018 in eerste instantie alleen groot onderhoud aan de brug te verrichten. Ook is er een beperking opgelegd voor zwaar vrachtverkeer en wordt de brug voortdurend gemonitord op het goed functioneren. In het kader van het vorige contract zijn al onderdelen geproduceerd voor de nieuwe brug B. Deze brugonderdelen zijn overgedragen aan de provincie en de provincie heeft deze onderdelen opgeslagen. De provincie heeft de ambitie dat in onderhavige opdracht zoveel mogelijk van deze al geproduceerde onderdelen worden gebruikt in de nieuwe ontwerpen. Deze ambitie past goed bij haar ambities op het gebied van duurzaam en circulair bouwen.

Begin 2023 heeft de provincie een marktverkenning gehouden, waarbij de marktpartijen hebben aangegeven dat door de opzet van een bouwteam in combinatie met de door de provincie voorgestelde gunningscriteria (BPKV) er een gelijk speelveld voor de markt wordt gecreëerd. Zie ook: Marktconsultatie bruggen Krommenie – provincie Noord-Holland
Voor het verder ontwerpen en realiseren van deze brugvervangingen inclusief aanpassingen aan de aangrenzende (vaar)weginfrastructuur is de provincie Noord-Holland op zoek naar een geschikte partner waarmee eerst een bouwteamfase wordt doorlopen en vervolgens de verdere uitvoering. De aanbesteder heeft zelf al een visie opgesteld ten aanzien van de beoogde samenwerking met de opdrachtnemer.

Op hoofdlijnen bestaat de opdracht uit de volgende Werkzaamheden:
1. Het gezamenlijk verder uitwerken van o.a. de UAV-GC-contractdocumenten en het opstellen van een Voorontwerp (VO) en Definitief ontwerp (DO) tijdens de bouwteamfase;
2. Het opstellen en realiseren van integraal Uitvoeringsontwerp (UO) tijdens de uitvoeringsfase;
3. Het aansluiten van de wegverbindingen over de nieuwe bruggen op de N203 inclusief de westelijke op- en afrit van de N246;
4. Het realiseren van een geheel nieuwe beweegbare brug B en brug A inclusief technische installaties, etc;
5. Het aanleggen en aanpassen van openbare verlichting, bewegwijzering, markering en bebording RVV;
6. Het aanpassen van de vaargeul inclusief vernieuwen beschoeiingen en remming-/ geleidewerken;
7. Het aanpassen van de waterhuishouding en groenvoorzieningen;
8. Het plannen, coördineren en verleggen van kabels en leidingen derden;
9. Het ontwerpen en uitvoeren van hulpwerken en tijdelijke verkeersmaatregelen;
10. Het amoveren van objecten binnen de projectgrens die in de eindsituatie geen functie meer vervullen;
11. Het verzorgen van de instandhouding gedurende de uitvoeringsfase;
12. Het aanvragen en verkrijgen van publieke en private toestemmingen (o.a. Vergunningen);
13. Het verrichten van projectmanagement, projectbeheersing, omgevingsmanagement en technisch management.

Na zorgvuldige afweging heeft aanbesteder gekozen voor een samenwerkingsgerichte overeenkomst voor het ontwerpen (design) en uitvoeren (construct) van het project, waarbij sprake is van een bouwteamovereenkomst die wordt opgevolgd door een uitvoeringsovereenkomst op basis van een gewijzigde UAV-GC 2005, onder opschortende voorwaarde dat opdrachtnemer en opdrachtgever tot overeenstemming komen over de definitieve uitvoeringsovereenkomst inclusief aanbieding.

Aanbesteder volgt, gelet op de aard en de omvang van de opdracht, een Europese aanbesteding volgens de niet-openbare procedure. In deze procedure worden ten eerste, op basis van de aanmeldingen, gegadigden
geselecteerd. De geselecteerde gegadigden wordt vervolgens gevraagd een inschrijving te doen
overeenkomstig de offerteaanvraag. Gegund wordt aan de inschrijver die de economisch meest
voordelige inschrijving doet (BPKV)  behoudens beëindiging van deze aanbesteding vóór gunning.

Bron: Tenderned dinsdag 7 november 2023 https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/315875

Aanbestedingsnieuws 8e jaargang editie 8 november 2023

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *