COA zoekt leverancier voor ontwerp en advies vastgoedprojecten – Aanbestedingsnieuws

COA zoekt leverancier voor ontwerp en advies vastgoedprojecten

Het projectnummer van de aanbesteding is CDR-988037.
Het COA verzorgt onder andere de huisvesting van asielzoekers en heeft een groot aantal
vastgoedprojecten in voorbereiding. Het COA wil een raamovereenkomst sluiten met
adviesbureaus/ingenieursbureaus die ons gedurende meerdere jaren kunnen bijstaan bij
dergelijke (bouw)projecten.
Het betreffen de volgende diensten:

©Rijksvastgoedbedrijf 2018

1) Stedenbouw, architectuur, bouwkunde incl. indelingsstudies, haalbaarheidsstudies;
2) Civieltechnische ontwerp en ecologie, cultuurtechniek, landschapsarchitectuur;
3) Installatietechniek, bouwfysica en brandveiligheid;
4) Constructie advies;
5) Onderzoeken en aanvragen Omgevingswet;
6) Bouwkostenadvies;
7) Directievoering en toezicht.

Uit de selectieleidraad:

Deze complexe opgave en de bijbehorende werk- en tijdsdruk vraagt om een andere strategie dan voorheen. Tot op heden contracteerde het COA per project de adviseurs
middels separate (Europese) aanbestedingen. Dit zorgt voor flexibiliteit, maar kost per project relatief veel tijd, inzet en middelen. Door een andere strategie te hanteren en
raamovereenkomsten te sluiten voor de noodzakelijke advies- en ontwerpdiensten, kan het COA op een efficiënte manier werken aan de diverse projecten en op een effectieve manier
bijdragen aan een stabiele, duurzame en doelmatige vastgoedportefeuille.

[…]

De te verrichten diensten zijn kortweg:
• Haalbaarheidsonderzoeken en opstellen VO of DO+ voor bouwteamopdrachten, en
verdere toetsing, advisering en begeleiding bij bouwteamovereenkomsten;
• Haalbaarheidsonderzoeken en opstellen VO of VO+ voor flexbouw-opdrachten, en
verdere toetsing, advisering en begeleiding;
• Haalbaarheidsonderzoeken en opstellen VO en/of DO en/of TO en/of
uitvoeringsbegeleiding bij traditionele bouwprojecten en andere contractvormen.
In principe zullen de uitvragen voor de nadere overeenkomsten gebaseerd worden op de
DNR-standaard taakbeschrijving.

[…]

De opdracht is onderverdeeld in zeven percelen:
1) Stedenbouw, architectuur, bouwkunde incl. indelingsstudies, haalbaarheidsstudies;
2) Civieltechnische ontwerp en ecologie, cultuurtechniek, landschapsarchitectuur;
3) Installatietechniek, bouwfysica en brandveiligheid;
4) Constructie advies;
5) Onderzoeken en aanvragen Omgevingswet;
6) Bouwkostenadvies;
7) Directievoering en toezicht.
Voor perceel 1 zullen maximaal vijf opdrachtnemers gecontracteerd worden, voor de
overige percelen maximaal drie opdrachtnemers.
Het doel van deze aanbesteding is om voor ieder van de percelen een raamovereenkomst af
te sluiten met drie respectievelijk vijf opdrachtnemers voor het uitvoeren van de
opdrachten zoals omschreven en nader gespecificeerd in de Aanbestedingsdocumenten.

Bron: Tenderned, 1 mei 2024

Zie ook:

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/334808

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *